Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 14 Srpanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 22. lipnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Zorislav Mikić, Mirko Vukić, Zdravko Džojić, Joso Živković, Anto Kobaš, i Mehmed Memišević.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić  Pero Baotić , OP Marijan Živković, ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno                                     zdravstvo Županije Posavske,
 4. Prijedlog Odluke o  načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,

nakon čega isti daje na raspravu.

Općinski načelnik Stanko Vincetić nakon kratkog pojašnjenja i navođenja razloga predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi glasila: „Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. direktora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje, a koja bi se razmatrala kao točka 10.

Ninoslav Sušilović predlaže da se točke pod rednim brojem 4 i 5 razmatraju nakon točke 13 odnosno Izvješća o radu Radiopostaje Orašje za 2016. godinu obzirom da se iste odnose na rad i poslovanje  radija.

Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik prijedlog Općinskog načelnika daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja,  da je isti usvojen  jednoglasno.

Također i prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilovića  je prihvaćen, nakon čega se prešlo na rad po točkama dnevnog reda.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice nije bilo i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Enes Đulović:

Ponavlja 3 vijećnička pitanja koja je postavio na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, koja su zapisnički evidentirana a koja glase:

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godinu (40 sjednice OV-a) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane nadležnih općinskih službi?
 2. Predlaže da Komisija za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Orašje uradi akt kojim bi se naložila dosljedna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom izrade akata koji se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća.
 3. Koliko stanova ima u vlasništvu općina Orašje? Koja se fizička lica vode kao korisnici stanova u vlasništvu općine i koliki su dugovi za električnu energiju , odvoz smeća na današnji dan (23.05. 2017. god.) na tim stanovima?

te postavlja nova:

-          Da li su, pitanje za općinskog načelnika, za Vas odluke Općinskog vijeća obvezne ako su sukladne zakonu i da li  ih zajedno sa općinskim službama provodite?

-          Da li je, isto pitanje za općinskog načelnika, upoznat osobno ili nadležna općinska služba da u školskoj 2017/2018. godini neće u srednjoj strukovnoj školi biti upisan medicinski smjer tj. da li su prije donošenja takve odluke upoznati sa istom?

-          U kom je trenutno statusu lokal u 10. ulici kod parka u kojem je prije bio ugostiteljski objekt „Klub 92“, da li se ima namjera pokrenuti  procedura uklanjanja montažne terase istog objekta što bi dovelo do veće sigurnosti pješaka koji ulicu koriste?

-          Da li općinski načelnik ima informacije čije su kontejnerske  kante koje već duže vrijeme propadaju na prostoru bivšeg poduzeća „Burim“, tj. preko puta Komunalca u VIII. ulici?

-          Kojom odlukom je reguliran način parkiranja u IV. ulici jer su u istoj pješacima oduzeta prava korištenja trotoara u većem dijelu ulice?

Marinko Džoić predlaže, imajući u vidu u posljednje vrijeme učestale pljačke kuća na području naše općine, da se sazove bilo tematska bilo redovna sjednica na koju bi bili pozvani predstavnici P.U. Orašje kako bi prezentirali sigurnosnu situaciju na području naše općine kao i da se pokušaju iznaći rješenja koja bi doprinijela  za većoj sigurnosti  kako građana tako i imovine.

Predrag Mišković predlaže da se poduzmu mjere u cilju daljnjeg sprječavanja propadanja zgrade zemljoradničke zadruge „Tolisa“  odnosno da se pokrene procedura uvrštavanja iste u nacionalni spomenik kulture u BiH  obzirom da je  građena prije više od 100 godina.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik dok će na pitanja za koja se traži i pismeni odgovor u takvom obliku biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

             Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno zdravstvo županije Posavske

Općinski načelnik u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se predloženom odlukom  dodjeljuje prostor  zavodu koji bi oni koristili za skladištenje sredstava i opreme za provođenje DDD mjera na, kako području općine Orašje tako i na prostoru županije. Radi se o prostoru ukupne površine 23,70 m2. Prostor  se dodjeljuje na određeni vremenski period kako je to u odluci  navedeno bez naknade.  Jedan od razloga dodjele prostora bez naknade je i taj što bi od sada posao dezinsekcije, koji su do sada obavljale razne firme,  obavljao zavod  što bi značilo i uštedu znatnih proračunskih sredstava.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar podržava odluku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv a kao razloge navodi smjernice koje su sadržane u odluci vezano za način i uvjete potpisivanja ugovora od strane Općinskog načelnika i Zavoda za javno zdravstvo što predloženu odluku  dodatno usložnjava. Na kraju iznosi kako u dobronamjernost odluke ne sumnja ali ima prostora za sumnju da li ista ima zakonsko uporište.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Željko Nedić iznosi kako će prilikom pojašnjavanja dati obrazloženje  i naredne točke jer je ista tematika samo su različite lokacije zemljišta koje se prodaje. Naime EP HZ HB distribucijsko područje sjever uputio je zahtjev općini Orašje za kupovinu dvije parcele za izgradnju trafo stanica. Parcele se nalaze u Orašju i sukladno Zakonu o stvarnim pravima koji u ovakvim situacijama dozvoljava prodaju zemljišta izravnom pogodbom (izgradnja objekata infrastrukture). Radi se o zemljištu površine 20m2 (na Dusinama), cijene, kako je to procijenio stalni sudski vještak 4KM/m2.  U narednoj točki radi se o zemljištu koje se nalazi u III. ulici iza stambene zgrade u zoni savskog nasipa. Površina zemljišta je 20m2 a cijena, također prema procjenama stalnog sudskog vještaka, iznosi 100KM/m2.

Enes Đulović nakon kratkog  komentara  iznosi da će prilikom glasovanja biti suzdržan.

Rasprave više nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv odluke iz razloga što se zemljište nalazi u najnaseljenijem dijelu Orašja i što nije tražena suglasnost tj. mišljenje kako građana koji žive u blizini tako i mišljenje MZ-e na čijem se području nalazi predmetno zemljište.

Nakon dodatnog pojašnjenja kojeg je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić, vijećnik Enes Đulović iznosi kako će prilikom  izjašnjavanja biti suzdržan.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se predmetnom odlukom predlaže, sukladno Zakonu o stvarnim pravima, putem javnog nadmetanja prodaja zemljišta površine 1155m“ po početnoj cijeni, koju je odredio stalni sudski vještak, od 25KM/m2. Zemljište se nalazi u stambenom naselju Jug II u Orašju. Nakon provedene procedure tj provođenja postupka javnog nadmetanja slijedi, kako je to odlukom propisano, potpisivanje ugovora sa najboljim ponuđačem od strane općinskog načelnika.

Enes Đulović izražavajući sumnju u zakonitost prodaje iznosi kako će prilikom glasovanja biti „Suzdržan“.

Rasprave nije bilo i odluka u predloženom obliku je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

              Prijedlog odluke o prodaji  građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se odlukom predviđa prodaja zemljišta na način kako je to bilo u prethodnoj točki s tim da se ovdje radi o zemljištu koje se nalazi u Boku tzv. „Poljice“. Predmet prodaje su 23 parcele sa početnom cijenom licitacije 4KM/m2.

Pavo Kosić iznosi vezano za predloženu odluku kako je Vijeće MZ-e Bok na svom sastanku nakon rasprave podržalo istu.

Predsjednik Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. direktora Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje

Općinski načelnik  iznosi kako na mjesto, sukladno Odluci o osnivanju centra za poduzetništvo, predlaže da se za v.d. direktora imenuje Miroslav Maroš koji trenutno obavlja dužnost tehničkog koordinatora Udruge poduzetnika Orašje. Isti je dobro upoznat za aktivnostima centra,  bio je i partner u realizaciji projekta MOSLED i trenutno je najkompetentnija osoba za to mjesto. Primarna zadaća v.d. direktora biti će registracija centra kako bi se moglo što prije krenuti u realizaciju određenih odobrenih projekata, odnosno aplicirati novim projektima prema sredstvima raznih međunarodnih organizacija.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje, vezano za ovu točku, iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave o prijedlogu općinskog načelnika, isti prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Enes Đulović iznosi kako nije zadovoljan obrazloženjem koje je dao kako općinski načelnik tako i predsjednica Odbora za izbor i imenovanje obzirom da nisu niti jedno iznijeli tj. upoznali vijećnika sa referencama kandidata na osnovu kojih bi se moglo lakše zaključiti da li je isti kompetentan za obavljanje toga posla. Nakon primjedbe vijećnika općinski načelnik upoznao vijećnike sa referencama sa kojima raspolaže kandidat za mjesto v.d. direktora Centra za poduzetništvo.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Odluka sa predloženim kandidatom za mjesto v.d. direktora Centra za poduzetništvo Orašje je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 9.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva

Rizama Tukulj iznosi kako je jednom članu Općinskog izbornog povjerenstva istekao mandat. Na raspisani natječaj za popunu upražnjenog mjesta pristiglo je 5 prijava koje  su ispunjavale uvjete natječaja. Nakon toga Povjerenstvo za provedbu postupka izbora održalo je intervju sa svim kvalificiranim kandidatima te sačinilo rang listu kandidata kako slijedi:

 1. Gabrijela Martinović/Dominković, Ilija Baotić (isti broj bodova)
 2. Ljiljana Džoić, Manda Kosić, Mandalena Lukač, (isto broj bodova)

Na kraju iznosi kako je Općinsko vijeće to koje treba da izvrši imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva tj. da donese predloženo rješenje na koje suglasnost treba dati Središnje izborno povjerenstvo.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon  razmatranja liste   predloženih kandidata nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se za člana Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Ilija Baotić iz Kostrča a što predlažu i Općinskom vijeću.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu

Pero Baotić iznosi kako je Općinsko vijeće na prošloj sjednici donijelo Odluku o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području naše općine kojoj je određeno da Općinski načelnik,što je i učinio 31.05. ove godine, raspiše natječaj za dodjelu sredstava. Odlukom je također određeno da Povjerenstvo koje će izvršiti ocjenu pristiglih prijava imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo broji 5 članova od toga 2 člana su ispred nadležne službe, 1 član ispred udruga poljoprivrednih proizvođača i 2 člana iz reda vijećnika. Na kraju iznosi kako će nakon ocjene pristiglih prijava općinski načelnik sa onima koji su ostvarili pravo na poticajna sredstva potpisati ugovore.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako odbor razmatrao pristigle prijave koje su dostavile političke stranke i nakon toga jednoglasno usvojili, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava po javnom pozivu za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na području naše općine imenuju:

 1. Pero Baotić za predsjednika,
 2. Katica Dabić za članicu,
 3. Marko Ivanović za člana,
 4. Pavo Kosić za člana i
 5. Anto Kobaš za člana.

Ninoslav Sušilović ima primjedbu na izlaganje predsjednice Odbora za izbor i imenovanje, mišljenja je kako je trebalo poimence nabrojati sve pristigle prijedloge političkih stranaka a nakon toga stav odbora o tome koje osobe predlažu Općinskom vijeću za povjerenstvo.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje  za 2016. godinu

Ahmet Nurispahić direktor poduzeća ukratko dodatno pojasnio predloženo izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990.  također iznosi kako će predloženi zaključak podržati.

U pojedinačnoj raspravi  sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, na koje je odgovor dao direktor poduzeća, učešće uzeli: Enes Đulović, Ninoslav Sušilović i MarinkoDžoić.

Nakon završetka rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu

Kratko pojašnjenje , prije nego je predsjednik točku dao na raspravu dao ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženom zaključku.

Anto Kobaš ispred kluba vijećnika HDZ  1990. iznosi kako predloženi zaključak neće podržati a kao razlog navodi negativno poslovanje poduzeća što je vidljivo iz financijskog dijela izvješća.

U pojedinačnoj raspravi  sa svojim primjedbama, pohvalama, sugestijama i prijedlozima po ovoj točki učešće uzeli: Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Marinko Džoić. Na pitanja, primjedbe i prijedloge odgovorio ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 13.

               Prijedlog Odluke o načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini

U svom pojašnjenju predložene odluke ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić iznosi kako se ovdje radi o gubitku u iznosu od 17.917,87 KM nastalim u poslovanju u 2016. godini a pokriće se, kako je to odlukom rečeno, iz dobiti ostvarene ranijih godina. Na kraju iznosi kako trenutno na računu ima dovoljno sredstava da se dug sanira.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 pita da li je odluka u skladu sa zakonom i u kojoj je godini ostvarena dobit kojom će se sanirati deficit ostvaren u 2016. godini.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke pita, imajući u vidu usporedne podatke iz izvješća o poslovanju RPO-a iz kojih je vidljivo da niti u jednoj godini nije ostvarena dobit kojom bi se pokrio gubitak,  kojim će se sredstvima sanirati gubitak?

Enes Đulović iznosi kako je odluka suprotna odredbama Statuta RPO-a kojim je propisan način kako raspodjele dobiti  tako i pokriću gubitka koji u svom poslovanju ostvari poduzeće.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 14 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 14.

               Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Tihomir Bijelić iznosi kako je Regulatorna agencija za medije propisala uvjete za  rad radiopostaja. Jedan od uvjeta je i  postojanje glavnog i odgovornog urednika.Već duže vrijeme to mjesto je upražnjeno a poslove obavlja sam ravnatelj. Kako ne bi došli u situaciju da Regulatorna agencija zabrani rad zbog neispunjavanja uvjeta predlaže se izmjena Statuta na način kako je to odlukom predviđeno a to je da se mjesto glavnog i odgovornog urednika ukida a da se  njegovi poslovi pridodaju poslovima ravnatelja poduzeća.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke iznosi kako neće podržati predloženu odluku a kao razlog navodi kako će usvajanje iste doprinijeti daljnjem opadanju kvalitete programa radija.

Enes Đulović iznosi kako se odluka o izmjeni statuta mogla uraditi i na drugačiji, bolji način, a to je da se mjesto glavnog i odgovornog urednika ne ukida nego da se statut dopuni na način da se da ovlast Nadzornom odboru da može odobriti tj. ovlastiti ravnatelja da   u određenim situacijama obavlja i poslove   glavnog i odgovornog urednika.   

Predsjednik nakon provedenog glasovanja po ovoj točki konstatira da je ista usvojena sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 14.15

 

Zapisničar: Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić