Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Rujan 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 20. srpnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Marija Živković, Anto Kobaš, Zvonko Mikić, Dijana Oršolić, Zdravko Džojić, Vedrana Nišlić i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni:, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković,  Pero Baotić , Manda Rezo-stručni savjetnik, OP Marijan Živković,

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima,
 4. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 18 glasova „Za“.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Ninoslav Sušilović  ima slijedeće primjedbe na Izvod iz zapisnika:

U zapisniku u točki 12 dnevnog reda 6. sjednice navedeno je kako je na pitanja, primjedbe i sugestije iznesene od strane sudionika rasprave odgovorio ravnatelj RPO-a, međutim to nije točno obzirom da je ravnatelj odgovorio samo na  neka pitanja, traži da se to ispravi,

Također u točki 14. raspravljano je o promjeni Statuta RPO-a gdje je u Izvodi navedeno kako  Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke neće podržati predloženo iz razloga što će to dodatno doprinijeti opadanju kvaliteta programa radija. Dalje iznosi kako je u svojoj raspravi naveo kako je  Regulatorna agencija za komunikacije propisala da svaka radiopostaja mora imati glavnog i odgovornog urednika te da  izmjene koje se predlažu, ukoliko se usvoje,  sutra mogu dovesti do gašenja radija što je puno gore od navedenog u Izvodu iz zapisnika i traži da se i to ispravi.

Primjedbi više nije bilo i Izvod iz zapisnika sa 6 sjednice sa iznesenim primjedbama je jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović ponavlja pitanje, koje je do sada više puta postavljao a niti jednom nije dobio odgovor, a koje glasi:

Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća, donesena u 2016. godini o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici, ne realizira od strane nadležnih općinskih službi.

Uz dodatna pojašnjenja istih postavlja slijedeća pitanja:

Obzirom na katastrofalno stanje lokala u 10. ulici koji je u vlasništvu općine a dat je na korištenje bez naknade udrugama HVIDR-a, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruzi obitelji poginulih branitelja  i ne koristi se već više godina kao i stana u vlasništvu općine u III. ulici na broju 75, koji se vodi na Pavić Kati i Ignjić Ratku koji je već godinama prazan. Da li Općinski načelnik ima namjeru pokrenuti proces povrata navedenih nekretnina da bi se izbjegli eventualni, mogući, problemi?

Inicijativa: Da predsjednik Općinskog vijeća u suradnji sa odgovornim a u skladu sa Poslovnikom OV-a pokrene aktivnosti na pripremi i sazivanju Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje sa područja općine Orašje kao i prijedlog mjera koje se mogu poduzeti da bi se isto zaustavilo.

Inicijativa: Da se od strane predsjednika Općinskog vijeća u suradnji sa odgovornim tijelima OV-a kao i Općinskog načelnika i njegovih službi pokrene inicijativa da se J.P. „;Komunalac“ pripremi i uključi u održavanje javne rasvjete i zimskog održavanja cesta na području naše općine  koje nisu obuhvaćene održavanjem drugih odgovornih sa viših razina vlasti.

Ninoslav Sušilović ima inicijativu iniciranu od strane ljudi koji su angažirani na obavljanju javnih radova na području naše općine a to je da se nadležni u J.P. „Komunalac“ razmotre mogućnost postavljanja još 2 kontejnera na groblju Karaula uz savski nasip iz razloga što su postojeći kontejneri  od tog dijela groblja dosta udaljeni pa se smeće baca cijelom dužinom   a što je zbog nepristupačnosti dosta teško  održavati.

Amela Jahić predlaže a što je i ranije već ranije predlagala kao inicijativu a to je čišćenje odnosno pranje ulica po Orašju. U proljeće je problem blato  a sada je to smrad od komunalnog otpada koji ostaje nakon odvoza istog.

Na sjednicu pristigli vijećnice/i: Marija Živković, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je ranije donesena odluka o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima tj obiteljima sa troje i više djece. Nakon provedenih analiza,  imajući u vidu  iznos sredstava predviđen u proračunu općine Orašje za 2017. godinu došlo se do zaključka da se može novčano pomoći i obiteljima sa  dvoje i više djece. Da bi se to moglo i učiniti potrebno je izmijeniti postojeću odluku na način kako je to predloženo.

U raspravi po ovoj toči učešće uzeli Josip Pejić, Marija Živković, Joso Živković, Enes Đulović, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Pero Baotić, pojašnjavajući predloženo iznosi kako je razlog predlaganja dopune ranije donesene odluke  olujno nevrijeme koje je pogodilo 23/24 lipnja ove godine dio naše općine. Dio poljoprivrednih proizvođača (plastenička proizvodnja povrća) zbog saniranja šteta uzrokovanih nevremenom propustio je  prijavu na javni poziv koji je, sukladno Odluci o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede, raspisao općinski načelnik i koji je bio otvoren do 30.06. 2017. godine. Usvajanjem   dopune ranije donesene odluke, na način kako je to predloženo, omogućilo bi tim polj. proizvođačima  prijavu na javni poziv  a radi sufinanciranja  nabavke višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika odnosno izgradnju protugradnih mreža u voćnjacima.

U raspravi kako ispred Klubova vijećnika tako i u pojedinačnoj raspravi učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Joso Živković, Pavo Kosić i  Enes Đulović.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je odluka usvojena sa 21 glasom „ZA“  .

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja

Manda Rezo  ispred predlagatelja iznosi kako će se usvajanjem predložene odluke ovlastiti općinski načelnik da raspiše javni natječaj za prodaju zemljišta površine 796m2 koje se nalazi u Donjoj Mahali. Cijena zemljišta  prema procjeni stalnog sudskog vještaka iznosi 6KM/m2 i ne može biti niža.Postupak prodaje tj javnog nadmetanja, predmetnog zemljišta, provest će imenovano povjerenstvo nakon čega će općinski načelnik, sa najboljim ponuđačem sklopiti kupoprodajni ugovor.

Marinko Džoić iznosi kako  Mjesna zajednica Donja Mahala podržava predloženu odluku te kako se  radi o zemljištu koje  je vraćeno zbog neizgrađenosti  a da    već  ima zainteresiranih za kupnju istog.

Enes Đulović vezano za ovu točku iznosi kako je po istoj trebalo da se izjasne i određeni odbori Općinskog vijeća te da je odlukom, člankom 6., načelniku dane prevelike ovlasti. Na kraju iznosi kako  će zbog navedenog  kao i zbog  neuređenosti zakonske regulative , viših razina vlasti, koja uređuje ovu materiju prilikom glasovanja biti suzdržan.

Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić  dodatno pojašnjavajući predloženo iznosi kako je Općinsko vijeće 19.03. 2017. godine donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova  Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“. Sukladno odluci Općinski načelnik je raspisao javni natječaj na koji je pristiglo 12 prijava. Nakon otvaranja istih od strane imenovanog povjerenstva za daljnji postupak kvalificiralo se 11 kandidata dok je 10 kandidata pristupilo intervjuu. Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata kako je to u materijalima vezanim za ovu točku i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor održao sastanak na kom je pored članova odbora bila nazočna i Gabrijela Martinović-Dominković predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora koja je upoznala nazočne kako je procedura provedena na način kako je to propisano zakonom nakon čega je sačinjena rang lista kvalificiranih kandidata. Odbor je nakon pojašnjenja i provedene rasprave prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Nadzorni odbor imenuju:

 1. Vlado Stanić
 2. Elvis Živković i
 3. Ekrem Arnautalić

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi sporost u provedbi postupka izbora imajući u vidu da je odluka o raspisivanju natječaja donesena 19.03. 2017. godine

Enes Đulović u svom kratkom komentaru ove točke iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi, a na što je ukazivao i ranije kada se radilo o imenovanjima, ne upoznavanje vijećnika kako sa kvalifikacijskom strukturom nadzornog odbora tako i sa referencama kandidata koji su predloženi. Na kraju traži da se Općinsko  vijeće očituje o njegovu prijedlogu da se svim vijećnicima dostave biografski podaci kandidata za članove gore navedenog nadzornog odbora.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke traži da se o prijedlogu vijećnika Enesa Đulovića vijećnici izjasne u pojedinačnom glasovanju.

Predsjednik izražavajući sumnju u osnovanost prijedloga isti nije uvažio te je točku dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja  po ovoj točki predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje prihvaćen sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Protiv“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje

Mladen Marković  pojašnjavajući, dodatno, predloženo rješenje iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje kojom je dana ovlast općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora članova.  Na natječaj je pristiglo 10 prijava i to 4 iz reda učitelja i stručnih suradnika,  1 prijava iz reda roditelja te 5 prijava iz reda osnivača i lokalne zajednice.Komisija je nakon otvaranja pristiglih prijava utvrdila da sve ispunjavaju tražene uvjete te sukladno zakonu prijave iz reda roditelja tj reda učitelja i stručnih suradnika proslijedila vijeću roditelja tj vijeću učitelja i stručnih suradnika. Nakon obavljenog intervjua sa kandidatima  iz reda osnivača i lokalne zajednice i dobivenih nominacija od vijeća roditelja tj. vijeća učitelja i stručnih suradnika komisija je sačinila rang listu kako je to u materijalima i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“ prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Osnovne škole Orašje imenuju:

 1. Anka Begović iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 2. Mehmed Memišević iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 3. Ivica Šošić iz reda roditelja
 4. Blanka Maroš ispred osnivača i lokalne zajednice
 5. Zoran Topić ispred osnivača i lokalne zajednice.

  

Ninoslav Sušilović, sumnjajući u točnost glasovanja ispred Posavske stranke traži da se po ovoj točki vijećnici izjasne pojedinačno što je i prihvaćeno te se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju.

Nakon provedenog pojedinačnog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje  prihvaćen sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ i 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole A.G. Matoša, Vidovice

Mladen Marković iznosi kako je članica Odbora Osnovne škole Katarina Kopić podnijela ostavku na mjesto člana u školskog odboru a bila je imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika. Nakon provedenog zakonom propisanog postupka učiteljsko vijeće je za  člana nominiralo Velimira Topić koji je ujedno bio i jedini prijavljeni na natječaj a ispunjavao je sve tražene uvjete.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave,  prihvatio da se za člana Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša imenuje Velimir Topić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog rješenja usvojen sa 17 glasova „Za“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu

Mandica Živković, v.d. ravnateljica Centra ukratko je dodatno pojasnila Izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Josip Pejić, Enes Đulović te Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Upravno vijeće vrtića donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića. Istim je određeno povećanje tj. upošljavanje još jedne odgojiteljice. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  županije Posavske na izmjenu  Pravilnika suglasnost treba dati Osnivač tj. u ovom slučaju Općinsko vijeće. Razlog  izmjene Pravilnika je taj što vrtić prostorno može primiti još 5 djece jasličke dobi  za koje usluge već  postoji interes roditelja. Da bi se ispunili propisani pedagoški standardi, a imajući u vidu povećanje broja djece, potrebno je uposliti još jednu odgajateljicu.

U raspravi  sa svojim pitanjima i prijedlozima učešće uzeli: Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Na neka od postavljenih pitanja, sudionika rasprave, odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Predsjednik po završetku rasprave točku daje na glasovanja i  konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik Općinskog načelnika Pero Baotić točku daje na raspravu.

Josip Pejić uz kratak komentar ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

U raspravi sa svojim pitanjima, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli slijedeći vijećnici: Joso Živković i Enes Đulović.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 13.30

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić