Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 06 Listopad 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 21. rujna   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Anto Kobaš, Joso Živković, Zvonko Mikić i Marijan Martinović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić ,  Nikola Benković- stručni suradnik za proračun,OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanja poslova upravljanja i održavanja tržnice,
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 15. Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH).

       nakon čega isti daje na raspravu.

Željko Nedić ispred predlagatelja povlači točku pod rednim  brojem 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje. Navodeći razloge iznosi kako su nakon slanja materijala za sjednicu Općinskog vijeća od strane MZ- Orašje zaprimili dopis u kojem iznose određene prijedloge i sugestije vezane za predloženu točku koje treba izanalizirati nakon čega će predložena točka biti razmatrana na jednog od narednih sjednica.

Primjedbi i prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je dnevni red sa predloženom izmjenom jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Primjedbi na izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor 19.09. 2017. godine održao sastanak na kom je raspravlja o stanju parkova na području naše općine.  Nakon rasprave zaključeno je da se već duže vrijeme, od strane nepoznatih osoba, vrši devastacija sadržaja koji se nalaze  u parkovima kao i bacanje razno raznih otpadaka što je  naročito vidljivo nakon vikenda kada  su parkovi znatno posjećeniji. Vidljivo je također da po tom pitanju tj. zaštiti sadržaja u parkovima nije poduzeto ništa kako bi se stanje popravilo .  U cilju zaštite parkova kojih, svjedoci smo nema puno, odbor je jednoglasno usvojio da se Općinskom vijeću predloži slijedeća:

Inicijativa:  Da se što hitnije uništavanje   parkova kao  i sadržaja koji se  nalaze na njima riješi da li kroz veće angažiranje komunalnih redara, nadležne općinske  službe pa možda i preko većeg angažmana policije koja bi u dane vikenda više pozornosti posvetila događanjima po našim parkovima ili na neki drugi način.

Zaključak je također da rješavanje ovog problema ne trpi nikakvo odlaganje.

 Tražimo da nam se dostave odgovori na ranije pokrenute inicijative tj. što je po istim poduzeto a one su:

-          saniranje divljih deponija,

-          održavanje seoskih odvodnih kanala,

-          provođenje deratizacije.

Također kao inicijativu ali kao vijećnik predlaže da slijedeći primjer nama susjednih općina koje su koliko mu je poznato preko općinskih vijeća riješile problem a radi se konkretno o mobilnom radaru koji se odnedavno koristi na području naše općine. Mišljenja je da se isti ne koristi na zakonom propisan način te da je domaće pučanstvo u odnosu na strance diskriminirano. Predlaže da se na jednu od narednih sjednice pozovu predstavnici Policijske uprave Orašje da se o istom raspravi a da ujedno upoznaju građanstvo sa trenutnim stanjem sigurnosti na području naše općine.

Enes Đulović traži pismeno odnosno usmeni odgovor na slijedeća pitanja:

 1. Da mi se dostave podaci o upravnim vijećima i nadzornim odborima općinskih javnih poduzeća i ustanova i to:  imena i prezimena članova, dan početka i kraja mandata, kolike su im naknade za rad, te tko je i kada donio odluke za naknade članovima upravnih vijeća i nadzornih odbora.
 2. Da li će ove godine Proračun za narednu godinu proći propisanu proceduru (nacrt, javna rasprave, prijedlog).

te ponavlja pitanja i inicijative sa prethodne sjednice, koji su navedeni u zapisniku sa iste a nije dobio nikakav odgovor.

Radu sjednice priključili se vijećnici Zvonko Mikić i Marijan Martinović

Predrag Mišković uz kratak komentar predlaže slijedeću inicijativu: Da se u MZ- Kostrč u zaseoku „Pejići“ na cesti koja spaja Kostrč i Ugljaru postave ležeći policajci.

Ninoslav Sušilović ima slijedeće pitanje i inicijativu:

1.Tražim da mi se dostavi informacija vezano za Centar za poduzetništvo; Koliko je do sada uloženo sredstava u njegovo stavljanje u funkciju, koliko su njegovi godišnji troškovi i koje je financijske i poslovne rezultate do sada ostvario?

Inicijativa. Pridružuje se već izrečenoj  inicijativi za održavanje Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje s područja općine Orašje kao i prijedlog mjera koje se mogu poduzeti da bi se isto zaustavilo“. Na sjednicu obvezno pozvati i predsjednike Mjesnih zajednica s pravom sudjelovanja u raspravi.

Zdravko Džoić pita kada će se nastaviti sa postavljanjem kućica na autobusnim stajalištima?

Na sjednicu stigli Joso Živković i Anto Kobaš.

Joso Živković pita da li se planira proglašenje elementarne nepogode na području naše općine? Također predlaže, ako ima sredstava, da se krene u  košenje trave uz seoske puteve?

Na pitanja i inicijative odgovorili Općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2017. godine

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao  stručni suradnik za proračun Nikola Benković, predsjednik je točku dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun  iznosi kako su na svom sastanku raspravljali po ovoj točki.  Nakon pojašnjenja koje je dao Nikola Benković i provedene rasprave pristupilo se glasovanja. Odbor je nakon glasovanja sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ podržao predloženi zaključak što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama na koje je odgovorio Nikola Benković, učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 18 glasova, 2 glasa „Protiv“ i 4 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Nikola  Benković  prije nego je dodatno pojasnio predloženu odluku ističući stavke koje su pretrpjele znatnije izmjene ispred predlagatelja predlaže slijedeće amandmane: U rashodovnoj strani pod ekonomskim kodom broj 614 329 – Ostali transferi udruženjima građana – Transfer udruzi roditelja djece sa posebnim potrebama (sada:Udruga Put u život) povećava se za iznos od 7.500,00 KM i  sada iznosi 32.500,00 KM. Istovremeno se smanjuje pozicija na rashodovnoj strani  ekonomski kod 613 329 – Zajednička komunalna potrošnja za 25.000,00 KM i sada iznosi 100.000,00 KM“.

Razlika povećanja i smanjenja na rashodovnoj strani izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu koja iznosi 17.500KM postaje višak prihoda na rashodima-suficit, koji sada iznosi 24.590,oo KM.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su raspravljali, na svom sastanku, i po ovoj točki koju su nakon pojašnjenja danog od strane Nikole Benkovića, provedene rasprave  i  glasovanja prihvatili sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

U raspravi po ovoj točki  sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama  i prijedlozima sudjelovali: Josip Pejić, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Predrag Mišković.

Na većinu pitanja, primjedbi i sugestija odgovore dali Nikola Benković i Pero Baotić.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka sa predloženim amandmanima od strane predlagatelja usvojena sa 17 glasova „Za“,  2 glasa „Protiv“ uz   3  „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković u svom pojašnjenju između ostalog iznosi  kako se predloženom odlukom pokreće postupak kojim bi se izvršilo  usklađivanje rada Doma zdravlja odnosno ljekarne koja se nalazi u sastavu Doma zdravlja sa  Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti  i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti odnosno pripadajućim podzakonskim aktima. Prema postojećem zakonima ljekarne se ne mogu baviti komercijalnom prodajom lijekova i medicinske opreme osim lijekova koji se nalaze na esencijalnoj listi. Odlukom se također predviđa izdvajanje ljekarne iz sastava Doma zdravlja koji bi po odluci sada bila kao samostalna javna ustanova o čemu na kraju odlučuje Općinsko vijeće. Prije izdvajanja potrebno je izraditi plan reorganizacije Doma zdravlja i diobenu bilancu koju se  uraditi komisija koju će imenovati Općinski načelnik.

Josip Pejić ispred Kluba HDZ BiH iznosi kako trenutno ljekarna radi mimo važećih zakonskih propisa te je potrebno kako bi se rad ljekarne doveo u zakonske okvire istu registrirati kao zasebnu javnu ustanovu. Također naglašava kako prilikom izdvajanja i imenovanja  rukovodstva odnosno upravnih tijela povede računa da se isti mogu financirati iz prihoda ljekarne. Na kraju iznosi kako će predloženu odluku podržati.

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako je vidljivo da ljekarna, poštujući pozitivne zakonske propise ne može na ovakav način poslovati. Međutim pita da li uopće postoji potrebe da se ljekarna registrira kako samostalna javna ustanova obzirom da je vidljivo da ista neće moći svojim poslovanjem pokriti sve troškove obzirom da će isti osamostaljenjem ljekarne  biti znatno veći (ravnatelj,  upravno vijeće). Kao u prilog toge navodi kako ni do sada ljekarna, kada su cijene lijekova u pitanju, nije povoljnija od privatnih. Predlaže, možda  kao bolje rješenje izdati prostor u najam.

Enes Đulović  iznosi kako je zakon na koji se u odluci poziva, sa kojim treba uskladiti poslovanje ljekarne donesen 2010. godine. Ako u međuvremenu  Dom zdravlja u čijem sastavu je poslovala ljekarna nije imao nikakvih sankcija ne vidi razloga da se i sada išta mijenja. Na kraju iznosi kako predloženo neće podržati.

Anto Kobaš iznosi kako treba vidjeti da li osamostaljivanjem ljekarne ista može pokriti sve troškove. Ako to nije moguće ne vidi razloga da Općina osnuje još jednu javnu ustanovu koja će u startu biti gubitaš i biti na teret Općinskog proračuna.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice

Pero Baotić u svom dodatnom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako je Odluku čija se izmjena predlaže donio prošli saziv Općinskog vijeća. Istom je između ostalog uređen način raspodjele prihoda sa tržnice na način da je 20% prihoda pripadalo Općini dok je 80% prihoda pripadalo J.P. „Komunalac“ .Ovom Odlukom se predlaže da raspodjela sredstava od prihoda sa tržnice bude u omjeru 10:90 (10% prihoda Općini a 90% J.P. „Komunalc“).

Kao razlog predlaganja ovakve odluke je, kako je od strane direktora poduzeća rečeno, financijske teškoće sa kojima se poduzeće susreće u svom radu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan a kao razlog navodi kako je ovo nedovoljna pomoć poduzeću Komunalac u prevazilaženju financijskih problema sa kojima se sreću te kako je potrebno da cijeli prihod sa tržnice bude prihod poduzeća Komunalac.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Marinko Džoić, Enes Đulović, Joso Živković te Općinski Načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora . J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić ispred predlagatelja iznosi kako mandat nadzornog odbora gore navedenog poduzeća ističe 14.11 2017. godine. Kako bi se mogla pokrenuti procedura izbora novih članova potrebno je donijeti ovakvu odluku kojom se ovlašćuje Općinski Načelnik da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora, nakon čega će sačini rang listu kvalificiranih kandidata te dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Enes Đulović predlaže, nakon kratkog komentara,  amandman na članak 3 predmetne odluke na način da se na kraju rečenice briše točka, stavi zarez i doda tekst: „a najduže tri mjeseca“, tako da bi sada članak 3 predložene odluke glasio: „Sadašnjem Nadzornom odboru produžava se mandatdo konačnog imenovanja novog Nadzornog odbora, a najduže tri mjeseca“.  Kao razlog predlaganja ovakvog amandmana  navodi ograničavanje mandata ranijem nadzornom odboru odnosno na neki način potaći na brže provođene postupka izbora novih članova.

Predlagatelj akta nije prihvatio predloženi amandman. Obzirom da je predlagatelj ostao pri istom traži da se o njemu izjasni Općinskog vijeće.

Nakon provedenog glasovanja o gore navedenom amandmanu predsjednik konstatira da je isti usvojen sa  13 glasova „Za“, 4 glasa „Protiv“ uz 3 „Suzdržana“ glasa.

Predsjednik daje na usvajanje odluku sa prihvaćenim amandmanom i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković iznosi kako članovima Upravnog vijeća Doma zdravlja uskoro ističe mandat. Predloženom odlukom, ukoliko se usvoji, ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj, imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora, sačiniti rang listu kandidata. Konačno imenovanje članova izvršit će Općinsko vijeće.

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako mandat članovima Upravnog vijeća ističe za koji dan.Stoga predlaže da se u buduće više povede računa o tome kada ističe mandat članovima kako upravnih vijeća tako i nadzornih odbora kako bi se sama procedura izbora novih  mogla obaviti do isteka mandata.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović navodeći kao u prethodnoj točki razloge predlaže amandman na članak 3 predložene odluke  tako da on sada glasi: „           Sadašnjem Upravnom vijeću produžava se mandat do konačnog imenovanja novog Upravnog vijeća, a najduže tri mjeseca“.

Obzirom da je predlagatelj akta prihvatio predloženi amandman predsjednik točku daje na glasovanja. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka sa prihvaćenim amandmanom usvojena jednoglasno.

Ad. – 9.

             Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove  Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković pojašnjavajući preloženo iznosi kako se i ovom odlukom ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj za imenovanje članova upravnog vijeća gore navedene ustanove kao i da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora te sačiniti rang listu nakon čega slijedi, od strane Općinskog vijeća, imenovanje članova upravnog vijeća.

Enes Đulović predlaže i za ovu točku amandman na članak 3 na način da se na kraju rečenice briše točka stavi zarez i dodat tekst: „ a najduže do tri mjeseca“ tako da članak 3 sada glasi: Sadašnjem Upravnom vijeću produžava se mandat do konačnog imenovanja novog Upravnog vijeća, a najduže tri mjeseca“.

Predlagatelj akta prihvatio je i ovaj amandman.

Predsjednik točku sa prihvaćenim amandmanom daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

Mladen Marković iznosi kako je školski odbor gore navedene škole prije isteka mandata, sukladno svojim ovlastima, raspustio resorni županijski ministar i  imenovao tročlano povjerenstvo koje ima ovlasti školskog odbora osim da može imenovati ravnatelja škole. Kako bi se mogao provesti postupak izbora novog školskog odbora potrebno je donijeti ovakvu odluku koja je prvi korak u tom postupku.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu

Vidan Vidović direktor poduzeća dodatno pojasnio izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koje je dijelom odgovorio direktor poduzeća,  sudjelovali: Ninoslav Sušilović, Josip Pejić, Marinko Džoić, Anto Kobaš.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala ravnateljica Doma zdravlja Ljiljana Leovac predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Enes Đulović te predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Ana Živković.

Nakon rasprave a prije glasovanja predsjednik Kluba Posavske stranke, sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, traži da se po ovoj točki vijećnici pojedinačno izjasne.

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje

Rizama Tukulj u svom pojašnjenju predloženog iznosi kako se usvajanjem ovog zaključka pokreće postupak izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća. Istim je propisan rok a to je 20.10. 2017. godine do kada vijećnici  mogu dostavljati svoje prijedloge,  i sugestije glede izmjena i dopuna Poslovnika. Nakon isteka roka Odbor za statut, poslovnik i propise će zajedno sa Stručnom službom Općinskog vijeća  razmotriti predloženo te sačiniti prijedlog izmjena i dopuna i isti  dostaviti Općinskog vijeću na usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 14.

              Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH)

Na prošloj sjednici Općinsko vijeće je donijelo Rješenje o imenovanju i razrješenju članova Nadzornog odbora  Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“. Na doneseno rješenje gospodin Ilija Damjanović  uložio je prigovor obzirom da je i on bio jedan od kvalificiranih kandidata za člana koji nije prošao. Kako je  Općinsko vijeće izvršilo imenovanje članova isto je dužno dati i odgovor na prigovor. U odgovoru, nakon razmatranja prigovora, je navedeno da isti nije  osnovan iz razloga koji su navedeni u odgovoru. Gore navedeno u svom pojašnjenju predložene točke iznijela je pomoćnica Općinskog načelnika Rizama Tukulj.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je točka usvojena sa 13 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 „Suzdržana“ glasa.

Sjednica završila u 16.00

Zapisničar Nikola Klaić 

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić