Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Prosinac 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 30. studenog   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Pavo Kosić i  Zdravko Džojić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić,  Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić, stručni suradnik za proračun Nikola Benković, OP Marijan Živković, načelnik PU Orašje Josip Petrić te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 7. Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Odluke o  utvrđivanju Javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj  sušom na području općine Orašje 2017. godine.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke predlaže da točka pod rednim brojem 6 dnevnog reda predloženog za današnju sjednicu ide u nacrtu a ne kako je predviđeno u prijedlogu. Kao razlog predlaganja ovakve izmjene između ostalog navodi kako predložene izmjene i dopune neće doprinijeti kvalitetnijem radu Općinskog vijeća  te da se ostavi prostora za iznalaženje i predlaganje kvalitetnijih izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Kluba vijećnika Posavske stranke daje na glasovanje, nakon čega konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika dok je 16 vijećnika bilo protiv.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja o dnevnom redu u predloženom obliku konstatira da je isti usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad.  – 1.

             Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika  nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Joso Živković pita da li je potpisan ugovor za zimsko održavanje lokalnih cesta te što je razlog postavljanja sigurnosne ograde na dijelu ceste Orašje-Kostrč-Matići.

Na pitanja odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje

Sa sigurnosnom situacijom na području općine Orašje vijećnike detaljno upoznao Načelnik Policijske uprave Orašje Josip Petrić. U raspravi koja je uslijedila učešće, sa svojim pohvalama, pitanjima, primjedbama i sugestijama na koje je odgovorio  Načelnik PU Josip Petrić, uzeli Marinko Džoić, Joso Živković, Zorislav Mikić, Enes Đulović, Predrag Mišković i Ninoslav Sušilović.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine

Kratko pojašnjenje točke dao stručni suradnik za proračuna Nikola Benković nakon čega je predsjednik istu dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku, na kom su bila nazočna 3 člana,  raspravljao po ovoj točki. Nakon pojašnjenje iste od strane stručnog suradnika za proračun Nikole Benkovića i provedene rasprave Odbor je jednoglasno podržao predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku, na kom je bilo nazočno 5 članova, raspravljali po ovoj točki. Nakon rasprave dana je podrška predloženom zaključku. Podršku predloženom su dala 4 člana dok je 1 član bio „Suzdržan“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Ninoslav Sušilović uz kratak komentar postavlja i  pitanja koja su se odnosila na pojedine stavke rashodovne strane koje su realizirane u znatno manjem iznosu od planiranog.

Enes Đulović  se u svojoj raspravi više osvrnuo na stavke prihodovne strane ističući potrebu poduzimanje mjera koje bi u budućnosti doprinijele povećanju istih.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 16 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4“Suzdržana“ glasa.

Ad. – 5.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje  za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje ispred predlagatelja i po ovoj točki dao je stručni suradnik za proračun Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred odbora za financije i proračun iznosi kako su i po ovoj točki raspravljali.  Nakon pojašnjenja danog od stručnog suradnika za proračun Nikole Benkovića provedena je rasprava nakon koje je odbor jednoglasno prihvatio predloženi zaključak  a što predlažu i Općinskom vijeću.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi također kako je odbor na svom sastanku raspravljao i po ovoj točki te nakon rasprave i provedenog glasovanja istu prihvatio jednoglasno.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen  sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje

Dijana Oršolić ispred Odbora za statut, poslovnik i propise u svom pojašnjenju predložene Odluke, između ostalog, iznosi  kako je Općinsko vijeće ranije donijelo Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća. Istim zaključkom određen je rok u kom vijećnici mogu dostavljati svoje prijedloge i sugestije za izradu prijedloga odluke. Nakon isteka određenog roka, mimo očekivanju, stigli su prijedlozi za izmjenu i dopunu Poslovnika samo od predsjednika Općinskog vijeća. Odbor je pregledao prispjele prijedloge i nakon rasprave,neke, za koje je smatrao da će doprinijeti kvalitetnijem radu OV-a uvrstio u prijedlog odluke. Također iznosi kako se predloženim izmjenama i dopunama želi detaljnije i preciznije formulirati određene procedure i  postupke koje nisu adekvatno uređene dosadašnjim poslovnikom. Na kraju iznosi kako su na predloženu Odluku pristigli amandmani od Kluba vijećnika HDZ-a BiH i Kluba vijećnika Posavske stranke.

Odbor je održao sastanak na kom su razmotrili pristigle amandmane. Nakon razmatranja istih Odbor je amandmane Kluba vijećnika HDZ BiH prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Dok amandmani Kluba vijećnika Posavske stranke nakon provedenog glasovanja nisu prihvaćeni. Podršku istim dao je 1 član odbora dok su 4 člana bila „Protiv“.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako je odbor raspravljao o ovom prijedlogu Odluke i nakon rasprave prihvatio predloženu odluku sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke iznosi kako je razlog što  u roku određenom zaključkom Općinskog vijeća nisu dostavili nikakve prijedlog taj što  Poslovnik koji je aktualan nisu smatrali problematičnim niti smetnja  normalnom funkcioniranju Općinskog vijeća. Iznosi  kako se nadao kako će izmjene i dopune Poslovnika ići u smjeru poboljšanja rada Općinskog vijeća dok se to predloženom odlukom ne čini. Iz tog razloga je Klub vijećnika Posavske stranke podnosi slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Prije članka 1. dodaje se novi članak 1 koji glasi:

„U članku 15. stavak 2 se mijenja i glasi „Predsjednik kluba vijećnika pauzu u radu može zatražiti najviše dva puta u tijeku trajanja sjednice“.

Amandman 2.

U članku 1. (sada 2.) ostatak teksta iza riječi „članak 18a“ se mijenja sa slijedećim:

(1) u ostvarivanju vijećničke funkcije, vijećnik ima pravo, u okviru djelokruga  Vijeća, da postavlja pitanja Općinskom načelniku, pomoćnicima općinskog načelnika, javnim ustanovama, odnosno javnim poduzećima čiji je osnivač Vijeće, te drugim organima uprave, organizacijama i zajednicama koje vrše javna ovlaštenja, a koje imaju sjedište na području općine Orašje.

(2) Vijećnička pitanja odnose se na specifične informacije, činjenice, situacije ili saznanje iz domena rada nadležnih općinskih službi i pravnih subjekata navedenih u stavu 1. ovog člana.

(3) Pitanja se, nakon utvrđivanja dnevnog reda, postavljaju na početku svake redovite sjednice Vijeća.

(4) Pitanja se postavljaju pismeno, preko predsjedavajućeg Vijeća ili usmeno na sjednici Vijeća, s tim da se i usmeno postavljeno pitanje, poslije sjednice Vijeća u pismenom obliku, dostavljaju tajniku Općinskog vijeća.

(5) Vijećnik ima pravo na jednoj sjednici postaviti najviše 3 vijećnička pitanja i pokrenuti najviše dvije vijećničke inicijative.

(6) Vijećnik ima pravo zahtijevati da se o njegovoj vijećničkoj inicijativi Vijeće izjasni i glasa kao o zaključku Vijeća.

(7) Vijećničko pitanje vijećnik je dužan izložiti u maksimalno tri minute.

(8) Odgovor na postavljeno vijećničko pitanje, daje se pismeno u pravilu na prvoj narednoj sjednici Vijeća, a najkasnije 30 dana od dana postavljanja vijećničkog pitanja, a može se dati i usmeno po postavljenom pitanju neposredno na samoj sjednici.

(9) Ako se odgovor daje na sjednici Vijeća, odgovor se daje nakon postavljenog pitanja. Odgovor traje tri minute, a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, odgovor može trajati do pet minuta.

(10) Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

(11) Vijećnik koji nije postavio pitanje nema pravi tražiti riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan ili da bi izrazio neslaganje s navodima iznesenim u pitanju, odnosno u odgovoru (replika).

Amandman 3.

U članku 4 (sada 5.) prva rečenica (stavak) se briše

Amandman 4.

Članak 5 se briše.

Amandman 5.

Članak 6 se mijena i sada glasi.

U članku 78 stavak (2) se mijenja i na kraju rečenice umjesto točke dodaje se slijedeći tekst: „i isto ne bi trebalo biti duže od 5 minuta, izuzev u slučaju obimnih akata (proračun, prostorni plan i sl.) do 15 minuta“.

Stavci (4) i (5) se brišu i dodaju novi stavci  4, 5, 6, 7, 8 i 9: koji glase:

(4) Diskusija predsjednika odbora, predsjednika kluba ili načelnika općine (osnovno izlaganje), može trajati najduže 10 minuta.

(5) Općinski vijećnik u raspravi, u pravilu može govoriti najduže 5 minuta. izuzetno, zbog važnosti teme, predsjednik Vijeća može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i duže.

(6) Ni jedan vijećnik ne može dobiti riječ po drugi put, dok se ne iscrpi redoslijed prvog prijavljivanja vijećnika i tada može govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li je ranije  govorio o toj temi. Alternativno: Izuzetno od stava (5) ovog člana predsjednici klubova  vijećnika imaju pravo po potrebi i do tri puta diskutirati do 3 minute ali samo u svrhu usuglašavanja stavova.)

(7) Na zahtjev vijećnika, Općinski Načelnik je dužan pružiti sve potrebne informacije iz svoje nadležnosti, a koje se odnose na predmet rasprave na sjednici Vijeća.

(8) Općinski Načelnik može za pojedine točke dnevnog reda delegirati svoja prava i dužnosti iz stava (7) ovog člana svojim pomoćnicima.

(9) Prilikom svakog davanja objašnjenje tokom rasprave Općinski Načelnik, predstavnik predlagača, predsjednik radnog tijela i podnosilac amandmana mogu govoriti najduže pet minuta.

Amandman 6.

u članku 7. u dijelu  „Članak 78b) mijenja se stavak (3) i sada glasi:

(3) Replika istom govorniku, po istom pitanju, od strane jednog vijećnika dozvoljena je najviše dva puta.

Amandman 7.

u članku 79. drugi stavak (fusnota) se mijenja i glasi: „Starati se da govornik ne bude ometan u izlaganju“.

Članci 8, 9 i 10 postaju članci 9, 10 i 11.

Mario Oršolić iznosi kako je Klub vijećnika HDZ BiH predložio slijedeće amandmane:

Amandman 1.

 Da se u članku 7, u dopunjenom članku 78c., iza stavka 81) dodaju stavci 2 i 3 koji glase:

Stavak 2. „Vijećnik je dužan konkretno ispraviti navod za koji smatra da je netočan“.

Stavak 3. „Vijećniku se po ovoj točki oduzima riječ bez rasprave ako iznosi neslaganje ili pojašnjenje navoda za koji smatra da je netočan“.

Predloženi stavci  od 2 do 4 postali bi stavci od 4  do 6.

Amandman 2.

Članak 8 se mijenja i glasi. „ U članku 85. stavak 1 mijenja se i glasi: „Poimenično se glasuje ako to zatraži jedna trećina vijećnika, ukoliko smatraju da je to potrebno radi točnog utvrđivanja rezultata glasovanja“.

Obzirom da su amandmani  Kluba vijećnika HDZ BiH prihvaćeni od strane predlagatelja o istim se ne očituje Općinsko vijeće. Kako amandmani Kluba vijećnika Posavske stranke  nisu prihvaćeni od strane predlagatelja Klub vijećnika Posavske stranke traži da se o istim očituje  Općinsko vijeće.

Prije nego je na glasovanje dao amandmane Kluba vijećnika Posavske stranke predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako amandmane pod rednim brojem 1 i 7 ne prihvaća iz razloga što se ne odnose na izmjenu i dopunu članaka koji su sadržani u predloženoj odluci.

Amandman 2.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da isti nije prihvaćen. Predloženom amandmanu podršku je dalo 5 vijećnika dok je 15 vijećnika bilo „Protiv“.

Amandman 3.

Predsjednik konstatira da predloženi amandman, nakon provedenog glasovanja, nije prihvaćen. Istom podršku su dala 3 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 4.

Također nije prihvaćen. Nakon provedenog glasovanja amandman su  podržala 4 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ i 1 vijećnik „Suzdržan“.

Amandman 5.

Niti ovaj amandman od strane vijećnika nije prihvaćen. Podršku istom, nakon provedenog glasovanja, dala 4 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 6.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da niti ovaj amandman nije prihvaćen. Podršku istom dala 4 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Nakon izjašnjavanja Općinskog  vijeća po amandmanima Kluba vijećnika Posavske stranke predsjednik Odluke sa prihvaćenim amandmanima Kluba vijećnika HDZ BiH daje na glasovanje i konstatira da je Odluka usvojena sa15 glasova „Za“ 2 glasa „Protiv“ i 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.

U svom kratkom pojašnjenju kojeg je dala stručna savjetnica u Službi za stručne i zajedničke poslove Gabrijela Martinović-Dominković između ostalog iznosi kako je OV-e donijelo Odluku o osnivanju centra kao i odluku kojom je imenovalo v.d. direktora  koji je trebao, sukladno danim ovlastima, da registrira centar za poduzetništvo što  je i učinio. Nakon toga društvo je dužno usvojiti statut. Predloženi statut sadrži sve elemente koji su propisani Zakonom te je usklađen  sa Odlukom o osnivanju centra. Na kraju iznosi kako je Statut, kao temelji akt, potrebno donijeti kako bi se pristupilo izradi drugih akata neophodnih  za normalno funkcioniranje društva.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženom statutu.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke uz kratak komentar traži pojašnjenja pojedinih odredbi statuta što je od strane Gabrijele Martinović-Dominković i učinjeno.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženi statut usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova N.O. „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.

Pero Baotić  upoznaje vijećnike sa procedurom koja slijedi nakon usvajanja predložene odluke iznoseći na kraju kako će Komisija koju će, sukladno predloženoj odluci, imenovati Općinski načelnik nakon provedenog postupka rang listu kvalificiranih kandidata dostaviti vijeću  koje će izvršiti konačni izbor članova N.O. Centra za poduzetništvo.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković i Ninoslav Sušilović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom.

Željko Nedić pojašnjavajući predloženo iznosi kako je J.P. Elektroprivreda HZ HB podnijelo zahtjev za kupovinu zemljišta površine 53m2 za izgradnju trafostanice. Sukladno Zakonu o stvarnim pravima Općinsko vijeće ima ovlasti, kada se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, izvršiti prodaju zemljišta bez javnog natječaja a što se ovom odlukom i predlaže.

Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom

Željko Nedić iznosi kako je TKC Orašje podnio zahtjev za rekonstrukciju TK mreže na području Orašja i Ugljare kojom će se poboljšati usluga prema građanima. Kako bi mogli  izvršiti rekonstrukciju potrebno je da Općinsko vijeće donese  odluku kojom će se utvrditi javni interes za rekonstrukciju TK mreže i za postavljanje mini centrale u domu u Ugljari. Nakon usvajanja  odluke nadležna služba bi donijela rješenje o djelomičnom izvlaštenju zemljišta što znači  da se vlasništvo ne bi mijenjalo i istim bi i dalje upravljala Općina.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi

Mladen Marković iznosi kako početkom 2018. godine ističe mandat članovima Školskog odbora Osnovne škole u Tolisi. Kako bi se postupak izbora novih članova školskog odbora proveo na vrijeme tj. do isteka mandata sadašnjeg saziva potrebno je donijeti predloženu odluku. Istom se daju ovlasti Općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje povjerenstvo za provedbu istog.  Nakon provedenog  postupka povjerenstvo će sačiniti rang listu kandidata a konačno imenovanje sukladno zakonu vrši Općinsko vijeće.

Rasprave ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena jednoglasno.

Ad. – 12.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Kratko pojašnjenje nacrta odluke dao Pero Baotić nakon čega je predsjednik točku dao na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli vijećnice/i: Ninoslav Sušilović, Zvonko Mikić, Marija Živković, Josip Pejić, Marinko Džoić, Mehmed Memišević te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi nacrt odluke usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova N.O. J.P. „Komunalac“d.o.o. Orašje

Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće na jednoj od prošlih sjednica donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje članova N.O. Komunalca. Sukladno istoj odluci Općinski načelnik je imenovao  komisiju koja je provela postupak izbora kandidata za članove nadzornog odbora. Nakon provedenog postupka sačinilo je rang listu kvalificiranih kandidata  a na Općinskom vijeću je da izvrši konačno imenovanje članova.

Danijel Šošić, ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, na svom sastanku nakon rasprave i provedenog glasovanja prihvatio sa 3 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje imenuju:

 1. Igor Orkić iz Matića,
 2. Anto Mikić iz Kostrča i
 3. Marijan Arlović iz Orašja.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković ukratko upoznaje vijećnike sa provedenom procedurom koja je prethodila izradi prijedloga gore navedenog rješenja.

Danijel Šošić ispred odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja po ovoj točki, sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“, prihvatio o što  predlažu i Općinskom vijeću, da se u Upravno vijeće Doma zdravlja imenuju:

 1. Darko Brašnić,
 2. Tajiba Nurkić i
 3. Mara Dabić.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 15.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako je komisija imenovana, sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova upravnog vijeća, od strane Općinskog načelnika provela postupak nakon čega je sačinila rang listu kandidata koja je sadržana u prijedlogu rješenja.

Danijel Šošić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su i po ovoj točki raspravljali na svom sastanku. Nakon rasprave  i provedenog glasovanja odbor je prihvatio, sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“. a što predlaže i općinskom vijeću da se u Upravo vijeće Dječjeg vrtića Pčelica imenuju:

 1. Mandalena Lukač,
 2. Marijan Maskaljević,
 3. Ivan Filipović,
 4. Kristina Dominković i
 5. Mandica Jurić.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je od strane Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju  Konačnog izvješća o procijenjenoj štete prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2017. godine

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Pero Baotić, predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali vijećnici: Josip Pejić, Zvonko Mikić, Marinko Džoić i Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon provedene rasprave predsjednik predloženi zaključak daje na glasovanje i konstatira da je isti usvojen jednoglasno.

Sjednica završila u 15.55

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik OV Mario Oršolić