Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 08 Veljača 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 28. prosinca   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i  Vedrana Nišlić, Joso Živković, Zdravko Džojić, Ninoslav Sušilović, Anto Kobaš i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić, stručni suradnik za proračun Nikola Benković, OP Marijan Živković,  te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20)/0 4kV „Vinković 3“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Stigao vijećnik Ninoslav Sušilović.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen.

Stigao vijećnik Predrag Mišković.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović prije nego je postavio pitanja iznosi kako na određena pitanja koja je dostavio u pisanom obliku nije dobio odgovor te se nada tj.  traži da mu se u pisanom obliku i odgovori.

Pita u koliko je slučajeva nadležna općinska služba, obzirom da je u posljednje vrijeme  izvršena  sječa  određenog broja stabala,  odobrila sječu istih  na području MZ-e Orašje u periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine.

Marinko Džoić traži, ukoliko je to moguće da se neuređeni prostor do parkinga kod bolnice uredi i na istom omogući parkiranje vozila obzirom da postojeći  nije dostatan za parkiranje vozila kako uposlenika bolnice odnosno Doma zdravlja tako i korisnika njihovih usluga.

Ad. – 3.

            Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu

Nikola Benković, stručni suradnik za proračun upoznao dodatno vijećnike sa prijedlogom proračuna ističući, između ostalog,  kako je isti u odnosu na nacrt pretrpio određene izmjene kako na prihodovnoj strani tako i na rashodovnoj tako da su sada   prihodi  odnosno rashodi    predviđeni u manjem iznosu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svojoj sjednici, nakon pojašnjenja ove točke od strane stručnog suradnika za proračun Nikole Benković i provedene rasprave jednoglasno   prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću da usvoji  predloženi Proračun općine Orašje za 2018. godinu.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni   na svojoj sjednici raspravljali po ovoj točki i nakon rasprave i provedenog glasovanja podršku predloženoj odluci dala su 3 člana  odbora dok je 1 član bio „Suzdržan“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika nakon kratkog komentara predloženog Proračuna iznosi kako će isti podržati.

U pojedinačnoj raspravi sa svojim primjedbama, sugestijama prijedlozima i pitanjima na koja su  odgovorili Općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković, učešće uzeli: Enes Đulović, Ninoslav Sušilović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Proračun općine Orašje za 2018. godinu usvojen sa 17 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godine

Kratko pojašnjenje predložene odluke dao je Nikola Benković nakon čega predsjednik istu daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su raspravljali na sjednici odbora i  o ovoj točki, nakon dodatnog pojašnjenja koje je dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković. Nakon rasprave i provedenog glasovanja odbor je jednoglasno prihvatio predloženu odluku a što predlažu i Općinskom vijeću.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović nakon komentara predložene odluke pita, a o odgovoru će ovisiti i njegov stav prilikom izjašnjavanja, vezano za članak 14. kojim se Općinskom načelniku  omogućuje prestrukturiranje predviđenih rashoda proračunskim korisnicima  do 10%. Da li predviđeno člankom 14 ima uporište u zakonu na što mu je potvrdno odgovorio stručni suradnik Nikola Benković.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Nikola Benković u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se radi o odluci koja se donosi već više godina. Istom se, sukladno Odluci o carinskim terminalima  koju je donio Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, garantira da će Općina Orašje u budućnosti   izvršavati svoje obveze glede isplate pripadajućeg dijela prihoda Upravni za neizravno oporezivanje BiH.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović i provedenog glasovanja  predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 20 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje

Željko Nedić iznosi kako je Odluka o privremenom korištenju donesena 2009. godine te je do sada pretrpjela par izmjena. Ovom odlukom  se vrši izmjena i dopuna temeljne odluke i to u članku 25. kojem se dodaju dva nova stavka kako je to navedeno u tekstu odluke. Predložene izmjene  daju ovlasti Općinskom vijeću da, ukoliko prepozna opravdan zahtjev za korištenje javne površine (organiziranje manifestacija koje promoviraju ovu sredinu kroz kulturne, zabavne,  športske, gospodarske sadržaje i dr.) oslobodi plaćanja propisane naknade podnositelja zahtjeva.

Enes Đulović  iznosi kako se o odluci, imajući u vidu da se istom smanjuju  proračunski prihodi, trebao očitovati i nadležni odbor. Također se ne slaže sa formulacijom članka 1 u dijelu u kom su nabrojane manifestacije a na kraju stoji i „sl“. Mišljenja je da ovakva formulacija ostavlja prostora za razna tumačenja ovog članka.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i  rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje

JP HT Eronet d.d. Mostar- Regija Sjever podnijela je zahtjev u kojem traži da joj se odobri izvođenje radova u cilju rekonstrukcije postojeće mreže u K.O. Orašje I i K.O. Orašje II. Da bi se moglo pristupiti realizaciji rekonstrukcije potrebno je da Općinsko vijeće donese ovakvu Odluku, u  svom kratkom pojašnjenju ove točke iznio je Željko Nedić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnju priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20) 0,4 kV „Vinković 3“ Orašje

Željko Nedić iznosi kako se radi o istoj stvari kao u prethodnoj točki s tim što je ovdje zahtjev podnijela EP HZ HB Područje sjever za polaganje srednjo naponskog kabla za spajanje trafostanice u zoni izgradnje više stambene zgrade. Usvajanjem odluke slijedi donošenje rješenja o nepotpunom izvlaštenju čestica koje su navedene u samoj odluci  što znači da bi zemljištem i dalje upravljala Općina kao državnim zemljištem.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. – 9.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova N.O. J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Mladen Marković iznosi,dodatno pojašnjavajući, kako se predloženim rješenjem razrješuju dužnosti dosadašnji članovi nadzornog odbora gore navedenog poduzeća odnosno istim imenuju novi članovi. U nastavku izlaganja iznosi kako je  postupak izbora novih članova, kako do predviđa zakon, proveden nakon čega je komisija, koju je imenovao Općinski načelnik sačinilo rang listu kvalificiranih kandidata a konačno imenovanje treba da izvrši Općinskog vijeće.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na svom sastanku nakon rasprave, sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Nadzorni odbor J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje imenuju:

 1. Zorica Raguž Osmanagić
 2. Nermin Zlatkić i
 3. Goran Kopić.

Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira kako je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju  članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

Mladen Marković ispred predlagatelja iznosi kako je raniji saziv školskog odbora  raspušten prije isteka mandata od strane resornog ministra Županije Posavske i koji je imenovao Povjerenstvo koje je obavljalo funkciju školskog odbora do imenovanja novog. Postupak javnog natječaja za izbor novih članova školskog odbora je proveden sukladno zakonu. Na raspisani natječaj pristiglo je 9 prijava od kojih jedna prijava nije ispunjavala uvjete propisane natječajem. Nakon što je komisija dobila nominacije kandidata od strane vijeća roditelja odnosno učiteljskog vijeća te obavljenog intervjua sa kandidata koji su se prijavili ispred osnivača i lokalne zajednice sačinila je rang listu kandidata.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su također i po ovoj točki dnevnog reda raspravljali na svom sastanku. Po završetku  rasprave pristupilo se glasovanju  nakon čega je sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvaćeno a što se predlaže i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića imenuju:

iz reda učitelja i stručnih suradnika

-          Željko Mamić

-          Magdalena Ilić

ispred osnivača i lokalne zajednice

-          Joso Đurčević

-          Ivan Marković

iz reda roditelja

-          Stjepan Pejić

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 12.24

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić