Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 22 Svibanj 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane dana 9. travnja   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Mirko Vukić i Zvonko Mikić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković, Pero Baotić i Željko Nedić, te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2018. – 2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo općine Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2017. godinu,
 11. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2017. godini.

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

Ninoslav Sušilović predlaže da se točka pod rednim brojem7, skine s dnevnog reda a kao razlog navodi kršenje članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća u kome stoji da se uz poziv za sjednicu dostavljaju i odgovarajući materijali. Međutim materijali za ovu točku su nepotpuni obzirom da je u istim navedeno kako su sastavni dio Plana preustojstva Doma zdravlja Orašje i prilozi od 1 do 18. a niti jedan nije dostavljen uz materijal.

I nakon pojašnjenja danog vijećniku Ninoslavu Sušilović vezano za njegov prijedlog od strane Ruže Nedić isti je ostao pri prijedlogu i traži da se o njemu izjasni Općinsko vijeće.

Nakon glasovanja o prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića predsjednik konstatira kako prijedlog nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

Dnevni red u predloženom obliku je usvojen, nakon provedenog glasovanja, sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12 sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na sastanku nakon rasprave jednoglasno usvojio da se Općinskom vijeću predloži   slijedeća

Inicijativa:

Kišno razdoblje koje je iza nas uzrokovalo je znatni porast vodostaja rijeke Save kao i punjenje bara i kanala na području naše općine. Takvo stanje na terenu stvorilo je, imajući u vidu i dolazak znatno toplijeg vremena, pogodne uvjete za razmnožavanje komaraca. S toga je hitno potrebno, kada to vrijeme dopusti, izvršiti zaprašivanje staništa komaraca. Također je odbor zaključio kako je potrebno provesti i postupak deratizacije koja nije dugo provođena a koja bi sigurno umanjila štete koje imaju naši poljoprivredni proizvođači kao i rizik od zaraznih bolesti koje prenose glodavci.

Ninoslav Sušilović ima slijedeću inicijativu odnosno pitanja

Inicijativa: Da se hitno poduzmu potrebne mjere, od djelatnika nadležne općinske službe, kako bi se problem pasa lutalica, koje neodgovorni vlasnici najvjerojatnije dovoze i sa drugih područja i ostavljaju na prostoru naše općine, posebno na prostorima nekadašnje „Mehanike“ riješio ili barem minimalizirao.

Pitanja:

Na prošloj sjednici postavio je pitanje vezano za imenovanje direktora u Domu zdravlja u Orašju koje glasi: „Zašto Upravno vijeće, nakon što je uputilo resornom ministru Odluku o imenovanju novog direktora, nije nakon proteka roka od 15 dana (što je zakonski rok nakon kojega se smatra da je odgovor pozitivan) izvršilo imenovanje, te koje su to navodne nepravilnosti zbog kojih nije dobivena suglasnost?

Obzirom da je Općina Orašje osnivač Doma zdravlja, da Općinsko vijeće čini Skupštinu te ustanove koja imenuje i Upravno vijeće iste, smatra da Općinski načelnik i nadležne službe trebaju imati sve relevantne informacije vezane za rad ustanove koje su osnivač i vlasnik. Kako nije dobio nikakav odgovor postavlja dodatno pitanje.

Zašto pri izboru ravnatelja nije bila dopuštena žalba po konačnom rješenju suprotno svim važećim zakonima?

Joso Živković ima slijedeća pitanja.

 1. Kada će se krenuti u izgradnju hladnjače?
 2. Tko je imenovao Nadzorni odbor odnosno nadzorno tijelo za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije na području općine Orašje?
 3. Tko je zadužen za izvođenje javnih radova tj. održavanje zelenih površina na području općine Orašje?

Enes Đulović uz kratko dodatno pojašnjenje postavlja slijedeća pitanja:

 1. Molim da mi dostavite spisak sa nazivom i godinom proizvodnje svih službenih automobila u vlasništvu općine Orašje i javnih ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač općina Orašje?
 2. Obzirom da općina Orašje trenutno nema inspektora građevinske struke, dali se planira zaposlenje istog kao i donošenje odluke kojom bi do zaposlenja inspektora neko od drugih inspektora bio ovlašten za obavljanje poslova iz nadležnosti građevinskog inspektora?
 3. Da li je Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti u predmetu identifikacije korisnika prava mogla svojom odlukom osloboditi plaćanja naknada za izdavanja dokumenata iz nadležnosti općine?

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Ad. -3.

            Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera Općine Orašje za period 2018. – 2020. godine

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako Općinsko vijeće svake godine donosi ovakvu odluku što je pretpostavka kako bi se za realizaciju projekata koji su sadržani u Strategiji mogla tražiti donatorska sredstva kako od UNDP-a tako i od drugih organizacija. Dokument sadrži 63 projekta odnosno mjere čija je vrijednost 12.700.000 KM. Na kraju iznosi kako će općina poduzeti sve što je u njenoj moći kako bi iznašla što više donatora što znači i realizaciju više projekata koji su sadržani u samoj strategiji.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koja je dijelom odgovorio Općinski načelnik, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Mehmed Memišević i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva

Rizama Tukulj ukratko pojasnila predloženu točku iznoseći kako je predsjednik Općinske izborne komisije Marijan Živković imenovan za člana OIP-a 2011. godine na mandatni period od 7 godina. Mandat mu ističe u 6 mjesecu ove godine i isti je podnio zahtjev za razrješenje dužnosti iako mu zakon dozvoljava, obzirom da mu mandat ističe u izbornom periodu, da produži mandat do potvrđivanja rezultata općih izbora 2018. godine. Predloženom odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj. Istom odlukom je predviđeno da Općinsko vijeće imenuje tročlanu komisiju koja će provesti postupak izbor člana OIP-a te listu kvalificiranih kandidata dostaviti Općinskom vijeću koje će izvršiti imenovanje člana OIP-a.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se u komisiju za provedbu postupka izbora člana OIP-a imenuju:

 1. Josip Živković
 2. Ilija Baotić i
 3. Sadija Subašić.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović koji je uz kratak komentar postavio i nekoliko pitanja na koja nije dobio odgovor predsjednik točku dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka sa imenima predloženim za članove komisije usvojena sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa

Odlukom o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje, tj. člankom 10. iste odluke propisano je da Općinsko vijeće imenuje Povjerenstvo koje će provesti postupak dodjele sredstava što se predloženom odlukom i čini. Nakon provedene utvrđene procedure povjerenstvo ima zadaću da predloži Općinskom načelniku projekte koji ispunjavaju propisane uvjete i kriterije nakon čega će Općinski načelnik donijeti odluku o dodjeli sredstava udrugama. U svom pojašnjenju predložene točke iznio je pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na svom sastanku raspravljali i po ovoj točki i nakon rasprave jednoglasno prihvatili, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Komisiju imenuju:

 1. Gabrijela Martinović Dominković,
 2. Magdalena Brašnić,
 3. Josip Pejić,
 4. Zdravko Džojić i
 5. Miralem Puran.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića

Mladen Marković iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku kojom je ovlastilo Općinskog načelnika da raspiše natječaj za izbor članova Školskog odbora odnosno da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora članova. Na natječaj je pristiglo 5 prijava i sve su ispunjavale propisane uvjete. Nakon što su komisiji dostavljene nominacije kandidata od vijeća roditelja odnosno učiteljskog vijeća te obavljenog intervjua sa članovima koji se imenuju iz reda osnivača sastavljena je rang lista kvalificiranih kandidata što je u materijalima vezanim uz ovu točku i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao da se u školski odbor imenuju:

iz reda učitelja i stručnih suradnika:

 1. Sanja Živković
 2. Mato Nedić,

iz reda osnivača:

 1. Anto Kobaš
 2. Silvija Oršolić

iz reda roditelja:

 1. Mijo Oršolić.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno usvojen.

Ad. – 7.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustojstva Doma zdravlja Orašje

Ruža Nedić ispred predlagatelja ove točke u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje zbog usklađivanja poslovanja Doma zdravlja sa važećim zakonskim propisima. Na temelju iste Odluke Općinski načelnik je imenovao petočlano povjerenstvo koje je imalo zadaću izraditi Plan preustojstva što je ono i učinilo. Plan je zbog obimnosti vijećnicima dostavljen u skraćenoj verziji dok je cjelokupni plan cijelo vrijeme bio dostupan svim zainteresiranim i nalazi se kod nadležne Općinske službe. Prilikom izrade plana poštivane su odredbe kako Zakona o ustanovama tako i Zakona o gospodarskim društvima. Plan predviđa podjelu dosadašnjeg Doma zdravlja, čiji je osnivač Općinsko vijeće na dvije zasebne javne ustanove koje, a što je vidljivo iz samog plana, preuzimaju sva prava i obveze Doma zdravlja kao pravni sljednici. Na kraju iznosi kako nakon propisanog roka, nakon donošenja ovakvog zaključka, slijedi također od strane Općinskog vijeća donošenje odluke o podjeli ustanove.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 „Suzdržana „ glasa.

Ad. – 8.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo općine Orašje

Miro Maroš v.d. direktora Centra za poduzetništvo ispred predlagatelja kratko pojasnio predloženi zaključak iznoseći kako je pravni osnov za donošenje ovakvog akta Statut Centra za poduzetništvo kojim je određeno da suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo daje Osnivač tj. Općinsko vijeće. Pravilnikom se određuje broj radnih mjesta, opis poslova, uvjeti za obavljanje poslova te broj izvršitelja.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara predloženom zaključku daje podršku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja napustiti sjednicu a kao razloge navodi neočitovanje Odbora za statut, poslovnik i propise o pravilniku odnosno, po njegovu mišljenu, nenadležnost vršitelja dužnosti da obrazlaže nešto što je uradio Nadzorni odbor.

Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

           Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini

Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Enes Đulović i Joso Živković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2017. godinu

Kratko pojašnjenje i ove točke dao je pomoćnik općinskog načelnika nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 11.

               Informacija i postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2017. godini

Kratko pojašnjenje dala je pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj.

U raspravi u kojoj su učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović su između ostalog kritizirali Općinsku administraciju koja je, a što se vidi iz same informacije, kršila Poslovnik Općinskog vijeća kojim je propisano u kom roku vijećnik/ca treba da dobije odgovor na postavljeno pitanje odnosno pokrenutu inicijativu.

Sjednica završila u 12.58

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić