Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 19 Rujan 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 24. srpnja   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Vedrana Nišlić, Marinko Džoić, Dijana Oršolić i Mehmed Memišević.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Manda Kosić, Pero Baotić, Manda Rezo- stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova, Nikola Benković – stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković  te predstavnici medija.

Prije nego je otvorio sjednicu Općinskog vijeća predsjednik upoznaje vijećnike kako je Josip Živković iz osobnih razloga podnio ostavku na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću te kako je u tijeku postupak izbora novog člana.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. - 31.03.2018.godine,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.“Centar za kulturu“Orašje za 2017. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo. Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti  usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović ima dva pitanja i jednu inicijativu:

Pitanja:

 1. Koliki su troškovi iscrtavanja VIII i XIV ulice u Orašju horizontalnom prometnom signalizacijom rađene u sedmom mjesecu tekuće godine?
 2. Zbor čega Općinski načelnik nije predstavio plan uređenja drvoreda na javnim površinama iako je to u obvezi po Odluci o komunalnom redu?

Inicijativa:

Da nadležni urade sve potrebne radnje  kako bi došlo do spajanja dvije srednje škole u Orašju u jednu i to za školsku 2019. – 2020. godinu.

Amela Jahić iznosi problem neugodnih mirisa, naročito izraženo u ljetnim mjesecima u   Orašju  od ostataka smeća koje ostaje na ulicama nakon odvoza. Traži da se iznađe način i  problem riješi prije nego dođe do kakve zaraze.

Joso Živković  predlaže Općinskom načelniku da se obrati višim istancama vlasti kako bi se iznašla određena sredstva kojim bi se pomoglo ovogodišnjim proizvođačima pšenice. Svjedoci smo veoma kišnog ljeta što je dovelo do klijavosti pšenice na njivama a što se iskoristili otkupljivači te ponudili bezobrazno nisku otkupnu cijenu.

Također traži od općinskog načelnika  da mu se na uvid dostavi ugovor o izgradnji hladnjače sklopljen između Općinskog načelnika i izvođača radova. Radovi su počeli pa su na jedno određeno vrijeme prekinuti pa su sada ponovno nastavljeni. Pita što je razlog obustave te koji su rokovi izgradnje hladnjače?

Upoznaje općinskog načelnika sa problemom MZ-e Matići a odnosi se na rad medicinskog tehničara. Ove godine za vrijeme odmora medicinskog tehničara u Matićima nije bilo nikakve zamjene.  Sa se ubuduće u ovakvim situacijama pokuša naći zamjena kako građani ne bi bili uskraćeni za te usluge u Matićima odnosno da ne moraju dolaziti u Orašje.

Na neka pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić a pitanja na koja je tražen pismeni odgovor u takvom obliku će  biti i odgovoreno.

Ad. -3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje  za razdoblje 01.01. -31.03. 2018. godine

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić predsjednik točku dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon pojašnjenja koje su po ovoj točki dali pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić i stručni suradnik za proračun Nikola Benković proveo raspravu. Po završetku rasprave pristupilo se glasovanje što je rezultiralo prihvaćanjem predloženog zaključka sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku između ostalog raspravljali po ovoj točki ne nakon rasprave predloženi zaključak podržali sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ  BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom Zaključku.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke nakon postavljenih pitanja vezanih za pojedine stavke proračuna na koja je odgovorio Općinski načelnik iznosi kako nisu dali podršku Proračuna za 2018. godinu kada je usvajan pa tako neće podržati niti njegovo izvršenje za prvi kvartal.

Učešće u raspravi uzeo i vijećnik Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o privremenom korištenju javnih površina

Manda Rezo ispred predlagatelja iznosi kako se predloženim  izmjenama odluke o korištenju javnih površina   dio poslova koji je bio u nadležnosti službe za financije  a odnose se na nadzor nad naplatom  i pokretanje postupka prisilne naplate za neredovite platiše prenosi u nadležnost Službe prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova.  Predložene izmjene, ukoliko se osvoje   omogućit će potpuniju,  bržu i kvalitetniju kontrolu nad privremenim korisnicima javnih površina.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Enes Đulović.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

Kratko pojašnjenje ove točke dao je Općinski načelnik nakon čega je točku na raspravu dao predsjednik Općinskog vijeća.

U raspravi sudjelovali vijećnici: Enes Đulović i Ninoslav Sušilović.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka usvojena sa 14 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu

Pero Baotić u kratkom pojašnjenju ove točke između ostalog iznosi kako je Odlukom o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini propisano da  postupak dodjele poticajnih sredstava provede Povjerenstvo koje će imenovati Općinsko vijeće. Povjerenstvo broji 5 članova (2 člana ispred Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje, 2 člana iz reda vijećnika te 1 član predstavnik udruga poljoprivrednih proizvođača Općine Orašje). Ispred općinske službe predlažu se Pero Baotić-pom. opć. načelnika i Katica Dabić –stručna savjetnica za poljoprivredu. Nakon održanog sastanka sa predstavnicima Udruga poljoprivrednih proizvođača  sa područja općine Orašje dogovoreno je da njihov predstavnik u Povjerenstvu bude Marko Ivanović. Kako bi povjerenstvo bilo potpuno potrebno je da Općinsko vijeće predloži svoje kandidate za članove Povjerenstva. Na kraju iznosi kako je zadaća povjerenstva da provede postupak izbora te sačini prijedlog na osnovu koga će Općinski načelnik  donijeti Odluku o raspodjeli poticajnih sredstava.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su nakon razmatranja prispjelih prijedloga prihvatili sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“  a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove povjerenstva imenuju:

 1. Pero Baotić, predsjednik,
 2. Katica Dabić, članica,
 3. Marko Ivanović, član,
 4. Josip Pejić, član i
 5. Amela Jahić, članica.

Enes Đulović nakon kratkog komentara  predlaže, i traži da se o prijedlogu očitu Općinsko vijeće, da se za predsjednicu povjerenstva imenuje Amela Jahić.

Obzirom da je vijećnica Amela Jahić odbila prijedlog vijećnika Enesa Đulovića predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U „Centar za kulturu“ Orašje za 2017. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala v.d. ravnateljica Mandica Živković predsjednik točku daje na raspravu

U raspravi sa svojim pitanjima, prijedlozima i sugestijama na koje je odgovorila v.d. ravnateljica Mandica Živković, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Joso Živković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen  jednoglasno.

Sjednica završila u 11.45

Zapisničar Nikola Klaić 

Predsjendik Općinskog vijeća Orašje Mario Oršolić