Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 09 Studeni 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane dana 20. rujna   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Ana Kopić, Dijana Oršolić, Marija Živković, Mirko Vukić, Predrag Mišković, Joso Živković i Mehmed Memišević.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Manda Kosić, Pero Baotić, Željko Nedić, Mladen Marković i Ilija Kobaš, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon što je utvrđen kvorum predsjednik upoznaje nazočne kako je Središnje izborno povjerenstvo BiH nakon ostavke vijećnika Josipa Živković provelo postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste HDZ BiH te mandat dodijelilo gospođi Mirijam Filipović Dominković.

Sukladno Poslovniku vijećnica Mirijam Filipović Dominković dala je Svečanu izjavu

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić nakon pozdrava upućenog nazočnima za današnju sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. - 30.06.2018.godine,
 4. Prijedlog Odluke o Urbanističkom planu Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Orašja,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća J.U. “Centar za socijalni radi“ Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća J.U.Centar za kulturu Orašje
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu       J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Željko Nedić predlaže da se točke 4 i 5 predloženog dnevnog reda razmatraju kao točke 3 i 4 a točka 3 da bude točka 5. Kao razlog predlaganja ovakve izmjene navodi kako će pojašnjenje po točkama 4 i 5 dati predstavnici firme „Urbis centar“ iz Banja Luke.

Predsjednik daje na usvajanje dnevni red s prijedlogom Željka Nedića i konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Prije nego se prešlo na rad po točkama usvojenog dnevnog reda predsjednik upoznaje vijeće kako se današnja sjednica neće izravno prenositi nego će, biti emitirana nakon izbora.

Ninoslav Sušilović izražava nezadovoljstvo pitajući na osnovu kog članka koga zakona je to propisano obzirom da se ovdje ne radi o političkom skupu nego o sjednici zakonodavnog tijela.

Stigao vijećnik Zdravko Džojić.

Predsjednik općinskog vijeća odgovarajući na primjedbu vijećnika Ninoslava Sušilović poziva se na Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi nije bilo i Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice je usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović inicijativa upućena općinskom načelniku: ako smatra za potrebno da organizira prijem u svom uredu sa svršenim studentom elektrotehnike iz Orašja koji je fakultet u Tuzli završio sa desetkom.

Pitanja:

 1. Statutom „Centra za kulturu Orašje“ u članku 19. pod posebnim uvjetima je propisano da bi ravnatelj centra bio imenovan od strane upravnog vijeća uz pribavljenu suglasnost osnivača mora imati VSS, najmanje VII stupnja stručne spreme i najmanje pet godina radnog iskustva nakon stečene VSS-a. Na 15 sjednici Općinskog vijeća Orašje v.d. ravnateljica Centra za kulturu Orašje je rekla da ima samo SSS.

Pitanje: Da li je predsjednik Općinskog vijeća,koje je osnivač centra, znao da v.d. ravnateljica nema VII stupanj stručne spreme te samim tim nije mogla biti ni imenovana? Što planira sada po tom pitanju poduzeti jer je bivši saziv Upravnog vijeća protiv zakonito u dva navrata imenovao v.d. ravnateljicu i ako ona ne ispunjava uvjete za imenovanje te na taj način Općinsko vijeće doveo u situaciju da usvaja izvješća o radu Centra za kulturu za 2016. i 2017. godinu koje je radila ta ista v.d. ravnateljica.

Pitanje za Općinskog načelnika: U kojoj se fazi nalazi sudski spor koji se vodi oko parcele porodice Džafić u III. ulici u Orašju. Edin Džafić je njemački državljanin pa bi gubitak spora kojim se ne dozvoljava ulazak u posjed stranom državljaninu iako ima dokaz da je vlasnik parcele (gruntovni izvadak) bio loša poruka svim stranim investitorima koji bi investirali u Orašju.

Joso Živković ima inicijativu a što je i ranije pokretao a to je da se održi tematska sjednica vezana za iseljavanje stanovništva sa područja naše općine.

Predsjednik iznosi kako će na pitanja odnosno inicijative na koje nije odgovoreno, ukoliko budu pismeno dostavljen, na takav način će biti i odgovoreno.

Ad. -3.

            Prijedlog Odluke o Urbanističkom planu Orašje

Pojašnjenje ove točke dala predstavnica Urbis Centra iz Banja Luke gospođa Tamara Paštar nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Ad. - 4.

            Prijedlog Odluke o provođenju Urbanističkog plana Orašje

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se predloženom odlukom konkretizira tj. uređuje sama provedba Odluke o Urbanističkom planu Orašje

U raspravi učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „ZA“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2018. godine

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Zdravko Džjić.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“ ,2 glasa „Protiv“ i 4 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje

Mladen Marković u svoj pojašnjenju između ostalog iznosi kako sadašnjem sazivu Upravnog vijeća Centra za socijalni rad mandat ističe u 11 mjesecu tekuće godine. Kako bi se postupak izbora novih članova upravnog vijeća mogao provesti do isteka mandata potrebno je usvojiti predloženu odluku koja je prvi korak u proceduri izbora koju treba provesti.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena jednoglasno.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju člana N.O. „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić vezano za predloženo rješenje iznosi kako je Središnje izborno povjerenstvo nakon provedenog postupka gospođi Mirijam Filipović Dominković dodijelilo mandat u Općinskom vijeću Orašje. Zbog nespojivosti javne funkcije sa članstvom u nadzornim odborima javnih poduzeća gospođa Mirijam je podnijela ostavku na mjesto člana N.O.Centra za poduzetništvo Orašje. Kako bi se ista i formalno razriješila članstva potrebno je da Općinsko vijeće donese ovakvo rješenje.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno usvojio a što predlažu i Općinskom vijeću da se gospođa Mirijam Filipović Dominković razriješi članstva u Nadzornom odboru Javnog poduzeća „Centar za poduzetništvo Orašje“

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženo rješenje jednoglasno usvojeno.

Ad. – 8.

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana N.O. „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje

Usvajanjem rješenja u prethodnoj točki dnevnog reda današnje sjednice mjesto jednog člana u N.O. Centar za poduzetništvo ostalo je upražnjeno. Kako bi se mogla, sukladno zakonu, provesti propisana procedura za izbor novog člana potrebno je usvojiti predloženu odluku, u svom kratkom pojašnjenju ove točke iznio je Pero Baotić.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća J.U. „Centar za kulturu Orašje

Mladen Marković iznosi kako je predsjednik Upravnog vijeća Centra za kulturu podnio ostavku. Sukladno propisanoj proceduri raspisan je natječaj. Na natječaj je pristigla samo jedna prijava. Komisija za provedbu postupka utvrdila je da je pristigla prijava potpuna i da ispunjava sve tražene uvjete. Nakon obavljenog intervjua sa kvalificiranim kandidatom komisija predlaže Općinskom vijeću da se za predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu imenuje gospodin Goran Topić iz Orašja.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor raspravljao i po ovoj točki dnevnog reda. Nakon rasprave jednoglasno su usvojili a što predlažu i Općinskom vijeću da se za predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu imenuje Goran Topić iz Orašja.

Enes Đulović iznosi kako predloženo, bez obzira što je procedura provedena po zakonu, neće podržati. Kao razlog navodi kršenje Statuta Centra za kulturu od strane upravnog vijeća. Naime Upravno vijeće je u dva navrata kršeći statut ustanove imenovalo v.d. ravnateljicu centra za kulturu koja ne ispunjava uvjete koji su propisani statutom za tu poziciju.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženo rješenje usvojeno sa 14 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora srednje strukovne škole Orašje

Mladen Marković iznosi kako je na raspisani natječaj za članove školskog odbora pristiglo 6 prijava od kojih su 4 ispunjavale tražene uvjete. Komisija za provedbu postupka sukladno Zakonu o srednjem obrazovanju je kvalificirane kandidate iz reda nastavnika odnosno reda roditelja dostavilo nastavničkom vijeću odnosno vijeću roditelja kakao bi isti nominirali svoje kandidate. Sa kandidatom za članstvo iz reda osnivača i lokalne zajednice komisija je obavila intervju . Nakon dobivanja nominacija od učiteljskog vijeća odnosno vijeća roditelja komisija je sačinila rang listu kvalificiranih kandidata kako slijedi:

Iz reda nastavnika i stručnih suradnika nominirani su

-          Katica Dominković i

-          Mirijam Filipović Dominković

Vijeće roditelja za člana školskog odbora nominiralo je Iliju Oršolić

Ispred osnivača predložena je, nakon provedenog postupka od strane komisije Amela Maloparić. Obzirom da je jedna pozicija ostala nepopunjena naknadno će se raspisati natječaj za imenovanje člana školskog odbora koji nedostaje.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Srednje strukovne škole imenuju:

Iz reda nastavnika i stručnih suradnika

-          Katica Dominković i

-          Mirijam Filipović Dominković

Iz reda roditelja Ilija Oršolić

Iz reda osnivača i lokalne zajednice Amela Maloparić.

Predsjednik prijedlog Odbora za izbor i imenovanje dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen sa 16 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje

Mladen Marković dodatno pojašnjavajući iznosi kako je kao i u prethodnoj točki tako i u ovoj provedena zakonom propisana procedura. Nakon toga komisija za provedbu postupka sačinila je rang listu kandidata sa članove školskog odbora :

Iz reda nastavnika i stručnih suradnika nominirana je Katica Prgić.

Iz reda roditelja nominirana je Ljiljana Ivanović.

Ispred osnivača i lokalne zajednice Komisija predlaže

-          Alena Ljukić i

-          Luciju Mijić Džoić.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor jednoglasno prihvatio a što se predlaže i Općinskom vijeću da se gore navedeni imenuju u Školski odbor Školskog centra fra Martina Nedić Orašje.

Rasprave nije bilo i prijedlog odbora je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

          Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu

Kratko pojašnjenje ove točka dao ravnatelj Radiopostaje Orašje nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke prokomentirao pojedine stavke postavljajući na kraju izlaganja određena pitanja na koja nije dobio odgovor.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 1225 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić