Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Studeni 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 15. studenog   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Vedrana Nišlić, Mehmed Memišević i Enes Đulović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika: Manda Kosić, Pero Baotić, Željko Nedić, Mladen Marković i Ilija Kobaš, OP Marijan Živković  te predstavnici medija.

Nakon pozdrava upućenog nazočnima  i slušateljima RPO-a predsjednik Općinskog vijeća  za današnju sjednicu  predložio je slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
  5. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava i obveza nad društvom Radiotelevizije Herceg-Bosne  d.o.o. Mostar,
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Orašje II,
  7. Prijedlog odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Luci/Mate/Nedić,
  8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Peri/Ive/Nedić,
  9. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Smailu/Hilmija/Širbegović,
  10. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom kupcu Svetlani/Dragislav/Kamenjaš.

nakon čega isti daje na raspravu.

Željko Nedić ispred predlagatelja sa  dnevnog reda  povlači točku pod rednim brojem 6. Iznosi kao je neposredno prije sjednice nadležna služba zaprimila dopis od jedne zainteresirane strane u postupku kojim traži  da se prije utvrđivanja javnog interesa još jednom razmotri cijela situacija.

Primjedbi na ovako izmijenjeni dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16 sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 16 sjednice nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao o više tema te kako su nakon rasprave jednoglasno prihvatili da se Općinskom vijeću predlože slijedeće inicijative:

Inicijativa  1.

Organizirati, što prije, sastanak svih strana koje na bilo koji način mogu pomoći u što hitnijem  rješavanju problema pasa lutalica (Općinski načelnik. predstavnik azila za pse, predstavnici policije kao i predstavnici lovačke udruge i dr.). Ako se smatra za potrebnim oformiti i higijeničarsku službu koja bi pratila stanje na terenu i sukladno danim ovlaštenjima poduzimala određene mjere.

Inicijativa 2.

Svjedoci smo kako unatoč ranije pokrenutim inicijativama  od strane ovog odbora kojim smo tražili poduzimanje konkretnih mjera u cilju  smanjenja broja  divljih deponija odnosno  sprečavanja bilo  kakvog nelegalnog odlaganja otpada, stanje se nije popravilo nego je ono, na žalost, i gore nego je bilo. Stoga je, a što smo također predlagali i ranije, potrebno  da nadležni što prije poduzmu mjere i konkretne korake kako bi se stanje koliko toliko popravilo.

Također predlažemo da se, kada je u pitanju odvoz otpada životinjskog podrijetla, dosadašnja praksa  odvoza malo izmjeni na način da kamioni Komunalca koji taj otpad kupe ne idu odmah izjutra. Na taj način mogu odvesti samo manji dio  nastalog otpada. Predlažemo  da kamioni sa odvozom krenu ne prije 11 sati kada će se moći odvesti veliki dio nastalog otpada što sada nije slučaj.

Inicijativa 3.

            Radi preventivnog djelovanja, a u cilju sprečavanja zakorovljenosti sve većeg broja dvorišta  kuća čiji su članovi otišli u inozemstvo iznaći način kako da se organizirano, tamo gdje nema tko održavati dvorišta, ista čiste.

Zvonko Mikić  na inicijativu  dijela građana Kostrča predlaže da se u ulici u Kostrču koja prolazi kroz Pejiće postave dva ležeća policajca kako bi se, a što je stvarno potrebno, usporila vožnja tim dijelom puta.

Amela Jahić traži da se što prije krene u rješavanje kvalitete vode iz našeg vodovoda koja veoma često bude u takvom stanju da nije ne samo za piće nego da se koristi i u druge svrhe.

Joso Živković pita Općinskog načelnika dokle se stiglo sa izgradnjom hladnjače tj. ako su radovi završeni kada se planira ista staviti u funkciju. Također predlaže da se što prije u Sportskog ulici u Matićima postavi horizontalna signalizacija kako bi se uvelo reda u prometu koji je sada, kada je brzina u pitanju, veoma opasan.

Zorislav Mikić ukazuje također na problem pasa lutalica kao i na problem  praznih kuća kojih je sve više a koje, svjedoci smo, koriste razne nepoznate osobe te da se o tome također povede računa.

Ninoslav Sušilović vezano za problem pasa lutalica na koje su vijećnici već ukazali iznosi kako je to problem lokalne zajednice koja treba  iznaći rješenje a ne čekati da to prvo učine više razine vlasti.  

Na  postavljena pitanja i pokrenute inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić te pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Predsjednik također upoznaje vijećnike koji na svoja pitanja odnosno inicijative nisu dobili adekvatan odgovor da iste mogu dostaviti i pismeno pa će im na taj način biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

             Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna općine Orašje za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred odbora za financije i proračun iznosi kako su nakon pojašnjenja kojeg je, na njihovom sastanku,  po ovoj  točki dala  pom. opć. načelnika Manda Kosić  i stručni suradnik za proračuna Nikola Benković proveli raspravi. Nakon rasprave prihvatili  su a što predlažu i Općinskom vijeću da se  Odluka o izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu  usvoji.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi ako su na svom sastanku i oni raspravljali po ovoj točki te kako su nakon provedenog glasovanja predloženu točku podržali sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović  ispred  Kluba vijećnika Posavske stranke nakon kratkog komentara predloženog dokumenta postavlja pitanja vezana za stavke koje su odnosu na Proračuna pretrpjele značajnije promjene. Na neka od postavljenih pitanja odgovorio općinski načelnik Stanko Vinecetić.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja, koje je uslijedilo nakon rasprave, konstatira da je točka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -4.

            Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata  na području općine Orašje

Pero Baotić pojašnjavajući predloženo iznosi kako je odluka ranije,  na sjednici Općinskog vijeća razmatrana u formi nacrta i kao takva bila prihvaćena kao dobra osnova za izradu prijedloga.

Nakon prihvaćanja nacrta uslijedila je rasprava na kojoj su sudionici iznijeli  svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Nakon razmatranja istih pristupilo se izradi prijedloga odluke koja je pretrpjela određen izmjene u odnosu na nacrt, navodeći iste.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su na svom sastanku raspravljali i p ovoj točki i nakon glasovanja istu su podržala 3 člana dok je jedan član bio „Suzdržan“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba Posavske stranke između ostalog iznosi, komentirajući predloženu odluku, kako je ista pretrpjela neznatne izmjene u odnosu na raniju odluku. Na kraju predlaže amandman: U članku 14. broj „2200“ zamijeniti sa „2400“ , navodeći razloge predlaganja.

Predrag Mišković predlaže amandman u članku 7, da se isti dopuni na način da se   iza riječi „Dan Općine Orašje“ dodaju riječi „ i Dan obljetnice 106. brigade HVO-a Orašje“ .

Predsjednik daje pauzu kako bi se predlagatelj mogao upoznati sa predloženim amandmanima i o istim očitovati.

Nakon pauze predsjednik konstatira kako je od strane predlagatelja prihvaćen amandman vijećnika Predraga Miškovića koji se odnosio na članak 7. predložene odluke.

Obzirom da rasprave više nije bilo predsjednik predloženu odluku sa prihvaćenim amandmanom da je na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 14 glasova „Za“, 1 glasom“Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. 5.

            Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava i obveza nad društvom Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o. Mostar

Kratko pojašnjenje ove točke dao općinski načelnik Stanko Vincetić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Predrag Mišković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Luci (Mate) Nedić

Željko Nedić iznosi kako će u svom pojašnjenju pored ove točke obuhvatiti i naredne tri obzirom da se sve odnose na prodaju građevnog zemljišta izravnom pogodbom. Predmet prodaje, iznosi dalje, je zemljište koje se nalazi u zoni  17. ulici u Orašju.  Vlasnici parcela na kojima su izgrađene obiteljske kuće obratili su se zahtjevom općini da mi se omogući, kupovina parcela što bi značilo , obzirom da se radi o parcela koje se naslanjaju na njihove, proširenje tj. oblikovanje postojećih parcela.

Temeljem Zakona o stvarnim pravima koji, u situacijama kada se radi o proširenju tj. oblikovanju parcela, propisuje mogućnost prodaje izravnom pogodbom što se, kako je vidljivo iz samih odluka, i čini.

Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Peri (Ive) Jelečević

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Smailu (Hilmija) Širbegović

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je i ova točka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 gas „Suzdržan“.

Ad. -9.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Svetlani (Dragislav) Kamenjaš

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Sjednica završila u 12.33

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Sjednica završila u 1233  sati.