Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Veljača 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 28. prosinca 2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Prije utvrđivanja kvoruma predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne kako je vijećnik Mehmed Memišević podnio ostavku na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću. Sukladno propisanoj proceduri Središnje izborno povjerenstvo provelo je postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste Stranke SDA. Nakon provedenog postupka Središnje izborno povjerenstvo mandat je dodijelilo gospodinu Nusretu Saltović.

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća novi vijećnik je dao svečanu izjavu nakon čega je Općinsko vijeće nastavilo sa radom.

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Monika Džoić, Danijela Peranović i Dražen Topić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Željko Nedić i Ilija Kobaš, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u K.O. Orašje putem javnog nadmetanja –licitacije,
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća JU „Centar za kulturu“ Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut LJZU „Ljekarna Orašje“.

nakon čega isti daje na raspravu.

Općinski načelnik predlaže, dodatno pojašnjavajući, da se dnevni red današnje sjednice dopuni sa dvije točke koje bi se razmatrale kao točke 5 i 6 a koje glase:

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

Na kraju vezano za predloženu dopunu iznosi kako je vidljivo kako su isti nazivi obadvije točke međutim svaka od njih ima drugi razlog donošenja kao i drugi novčani iznos.

Stigla vijećnica Danijela Peranović.

Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je dnevni red sa predloženim dopunama usvojen sa 20 glasa „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

 

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović prije nego je postavio svoje pitanje iznosi kako ponovno nije dobio odgovore na ranije ponovljena pitanja.

Pitanje: Da li je osoba koja prodaje jelke u VIII ulici u Orašju dobila odobrenje od nadležne općinske službe te kolika je naknada za korištenje javne površine od istog naplaćena.

Marinko Džoić ponavlja ranije pokrenutu inicijativu   koja se odnosi na pokrivanje svih ulaza na područje naše općine video nadzorom. Kao razlog potrebe realizacije ove inicijative navodi lakše pronalaženje tj rješavanje slučajeva krađe automobila, koje su se ponovno desile na području naše općine.

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik i pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Proračuna općine Orašje za 2019. godinu

Manda Kosić u kratkim crtama dodatno pojasnila predloženi proračun navodeći kako je isti skoro identičan sa nacrtom koji je usvojen na prethodnoj sjednici kao dobra osnova za izradu prijedloga. U svom pojašnjenju navela je značajnije stavke kako prihodovne tako i rashodovne strane kao i stavke koje su u odnosu na nacrt neznatno izmijenjene. Na kraju iznosi kako su na prijedlog proračuna pristigla, od strane vijećnika Enesa Đulovića, tri amandmana. Nakon razmatranja isti nisu prihvaćeni a razlog je što se navedeno u njima može realizirati kroz već postojeće stavke prijedloga Proračuna.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na sastanku odbora pored članova bili nazočni pomoćnica općinskog načelnika za financije Manda Kosić te stručni suradnik za proračuna Nikola Benković koji su dodatno pojasnili predloženi proračun. Nakon dodatnog pojašnjenja uslijedila je rasprave od strane članova odbora koji su, nakon provedenog glasovanja, sa tri glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ podržali predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku raspravljali o predloženom proračunu i isti nakon glasovanja podržali sa četiri glasa dok je jedan član odbora bio suzdržan.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom proračunu.

Enes Đulović bez obzira što predlagatelj nije prihvatio njegove amandmane iste je pročitao uz kratka pojašnjenja. Traži da se o svakom pojedinačno izjasni Općinsko vijeće.

Amandman 1.

Predlažem da se Ekonomski kod 821200-Nabava građevina uveća za iznos do 10.000 KM te da se otvori novi Ekonomski kod 821 222 – Uređenje stoljetnog drvoreda kestena u I ulici u Orašju sa istim iznosom od 10.000 KM.

Sredstva osigurani na način da se Ekonomski kod 821 300-Nabava opreme u dijelu 821 300-Nabave opreme za potrebe službi JOU i ostale opreme umanji za iznos do 10.000 iz dijela nabave opreme i namještaja za općinske službe.

Amandman 2.

Ekonomski kod 821 200 – Nabava građevina uvećati za iznos od 5.000 KM. Otvoriti novi ekonomski kod 821222-Sadnja novih drvoreda za isti iznos od 5.000 KM. Sredstva potrebna za ovo osigurati umanjenjem Ekonomskog koda 600000-pričuva proračuna za iznos od 5.000 KM te bi on sada umjesto 45.000 iznosio 40.000 KM.

Amandman 3.

Ekonomski kod 615 300-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama uvećati za iznos od 10.000 KM i formirati novi ekonomski kod 615 311-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama –Kapitalni transferi vjerskim zajednicama, izgradnja pravoslavne crkve u Orašju sa iznosom od 10.000 KM.

Sredstva osigurati uvećanjem Ekonomskog koda 721129-prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine-Terminal sa 950.000 na 960.000 KM što u konačnici uvećava za iznos od 10.000 ekonomske kodove 721 000-Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, 720 000-Neporezni prihodi i sam iznos Proračuna općine Orašje za 2019. godinu u prihodovnoj i rashodovnoj strani te bi iznosio 7.533.430,00 KM.

Predsjednik daje na glasovanje predložene amandmane redoslijedom kako su gore navedeni.

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da amandman pod rednim brojem 1 nije prihvaćen. Podršku amandmanu dalo 7 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako ni drugi amandman vijećnika Enesa Đulovića nije prihvaćen. Podršku amandmanu dalo 7 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok su 2 vijećnika bila „Suzdržana“.

Općinsko vijeće, nakon provedenog glasovanja, nije prihvatilo niti treći predloženi amandman. Podršku predloženom amandmanu dala su 3 vijećnika, 17 vijećnika je bilo „Protiv“ dok su 4 vijećnika bila „Suzdržana“

Stigla vijećnica Monika Džoić.

Nakon izjašnjavanja Općinskog vijeća po predloženim amandmanima predsjednik daje na usvajanje Proračun za 2019. godinu u predloženom obliku. Proračun u predloženom obliku, je nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ 3 glasa „Protiv“ uz 4 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave jednoglasno podržao predloženu odluku.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni, nakon rasprave, podržali sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ predloženu Odluku.

U raspravi po ovoj točki učešće, sa svojim pitanjima i komentarima, uzeli vijećnici Josip Pejić i Enes Đulović.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na usvajanja i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista usvojena sa 17 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju, između ostalog, iznosi kako se ovakve odluke donose u kontinuitetu duži niz godina i kojim se Uprave za indirektno oporezivanje daju bankarska jamstva da će im općina uplatiti dio sredstava tj. iznos od 39.000,00 KM, od prihoda sa terminala kako je to ugovorom propisano.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno neizravno oporezivanje BiH

Manda Kosić u svom pojašnjenju iznosi kako su u odnosu na prethodnu odluku razlozi donošenja ovako predložene odluke posve drugačiji. Naime u 4 kvartalu ove godine inspektori Uprave za neizravno oporezivanje izvršili su kontrolu prihoda sa terminala za period 1.9. 2016. godine do 31.07. 2018. godine te utvrdili dodatnu poreznu obvezu u iznosu od 254.587,00 KM na ime izlaznog PDV-a po osnovu naknade za usluge korištenja carinskog terminala.

Općina je na rješenje o obvezi plaćanja navedenog iznosa, u zakonskom roku, podnijela žalbu imajući u vidu da ugovor kojim je utvrđena obveza plaćanja nije pretrpio skoro nikakve izmjene i po kome je općina do sada izmirivala svoje obveze. Općina je također podnijela i zahtjev za obustavu izvršenja rješenja do okončanja postupka po žalbi. Kako bi Uprava za neizravno oporezivanje uvažila zahtjev za obustavu izvršenja rješenja potrebno je donijeti ovakvu odluku.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Općinski načelnik Stanko Vincetić i vijećnik Enes Đulović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je predložena točka inicirana zahtjevom MZ-e Tolisa a odnosi se na dio lokalnog puta u toj mjesnoj zajednici na kom je izgrađena seoska čitaonica „Oršolići. Ista je izgrađena na dijelu čestice koja ima svojstvo javnog dobra-puta ali nakon rekonstrukcije puta taj dio se ne koristi u te svrhe . Kakao bi se objekt čitaonice mogao legalizirati potrebno je donijeti ovakvu odluku te dio čestice koja ima status javnog dobra prevesti u vlasništvo općine što u ovakvim situacijama zakon dozvoljava.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su nakon rasprave jednoglasno podržali predloženu odluku.

Stigao vijećnik Dražen Topić.

Rasprave nije bilo i prijedlog odluke je usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u K.O. Orašje putem javnog nadmetanja licitacije

Željko Nedić pozivajući se na Zakon o stvarnim pravima koji je i temelj za predlaganje ovakve odluke iznosi kako isti predviđa prodaju parcela putem javne licitacije sa određenom početnom cijenom. Nakon provedene odluke načelnik će sa budućim vlasnicima sklopiti ugovore kako je također zakonom propisano.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su, na svom sastanku, raspravljali i po ovoj točki i istu nakon provedenog glasovanja podržali sa 4 glasa dok je jedan član odbora bio „Suzdržan“.

Enes Đulović uz kratak komentar predložene odluke postavlja i određena pitanja, na koja su odgovorili pomoćnici općinskog načelnika Manda Kosić i Željko Nedić.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 18 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova U.V. J.U. „Centar za kulturu“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako mandat sadašnjem sazivu Upravnog vijeća Centra za kulturu ističe u ožujku 2019. godine. Kako bi se cijeli postupak izbora novih članova mogao provesti do isteka mandata predlaže se, a što se ovom odlukom i čini, pokretanje propisane procedure.

Nakon usvajanja odluke slijedi, od strane općinskog načelnika, raspisivanje natječaja te imenovanje komisije koja će provesti postupak izbora te na kraju, od strane Općinskog vijeća imenovanje novog saziva Upravnog vijeća Centra za kulturu Orašje.

Zvonko Mikić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su nakon rasprave predloženu točku jednoglasno usvojili.

Enes Đulović iznosi kako unatoč poštivanju zakonom propisane procedure predloženo neće podržati iz razloga nepoštivanja propisa od starog saziva Upravnog vijeća centra kada je u pitanju izbor novog ravnatelja centra.

Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedene rasprave, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje

Mladen Marković u svom pojašnjenju ispred predlagatelja iznosi kako je nakon provedenog postupka izbora članova školskog odbora gore navedene škole jedna pozicija ostala nepopunjena i to iz reda nastavnika i stručnih suradnika. Kako bi školski odbor radio u punom sastavu raspisan je novi natječaj radi popune člana školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika. Na raspisani natječaj pristigla je jedna prijava koja je od strane imenovane komisije, nakon razmatranja, ocijenjena kao potpuna i koja ispunjava propisane uvjete tražene natječajem. Radi se o prijavi Marka Filipović iz Donje Mahale.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se na nepopunjeno mjesto u Školskom odboru Školskog centra fra Martina Nedića Orašje imenuje Marko Filipović iz Donje Mahale.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni nakon rasprave jednoglasno podržali da se Marko Filipović iz Donje Mahale imenuje u školski odbor navedene škole.

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja usvojen jednoglasno.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut LJZU „Ljekarna Orašje“

Mladen Marković iznosi kako je ranijom odlukom Općinskog vijeća Dom zdravlja Orašje podijeljen na dvije javne ustanove. Odlukom o osnivanju Ljekarne zdravstvene ustanove imenovano je i privremeno Upravno vijeće koje je između ostalog bilo zaduženo da izradi Statut ustanove , što je ono i učinilo. Kako bi isti, sukladno zakonu, mogao stupiti na snagu potrebna je suglasnost osnivača a što se predloženim zaključkom i čini.

U raspravi sa svojim pitanjima primjedbama, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli vijećnici Zvonko Mikić, Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Predrag Mišković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Sjednica završila u 1210 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić