Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 01 Travanj 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane 21. veljače    2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Prije utvrđivanja kvoruma predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne kako je vijećnica Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto vijećnice u Općinskom vijeću. Sukladno propisanoj proceduri Središnje izborno povjerenstvo provodi postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA.

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Monika Džoić, Danijela Peranović, Dijana Oršolić, Pavo Kosić , Ninoslav Sušilović, Joso Živković i Enes Đulović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Mladen Marković  i Ilija Kobaš, Manda Rezo-stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova, OP Marijan Živković  te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako  i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća  za današnju sjednicu je  predložio  slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća  za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o deponiranju novčanih sredstava na depozitni račun UniCredit Bank d.d. Mostar,
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – suša 2017. godine na području općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“,
 7. Nacrt Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019. – 2020. godine,
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ u Tolisi,
 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja Orašje“,
 12. Prijedlog Zaključka o  usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2018. godinu,
 13. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 14. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2018. godinu,
 15. Informacija o  postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2018. godini.                                                                                        

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigli vijećnici Ninoslav Sušilović i Joso Živković.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

 Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su nakon rasprave na svom sastanku jednoglasno podržali da se predlože odnosno pokrenu  slijedeće inicijative:

-          da se preko nadležnih kako u općini tako i u županiji propiše obveza ljekarskih pregleda za djecu u osnovnim školama a troškove bi, naravno, snosila općina odnosno županija.

-          u što skorije vrijeme iznaći način na koji riješiti sve izraženiji problem pasa lutalica.

-          poduzeti mjere u cilju animiranja građana o potrebi odlaganja otpada na za to određena mjesta,

-          što prije sanirati divlje deponije na području naše općine.

Amela Jahić prenosi apel građana Orašja kojim traže da se što prije izvrši označavanje ulica.

Predrag Mišković ispred MZ-e Kostrč vezano za ranije dostavljen zahtjev te mjesne zajednice koji se odnosi na zabranu prometa vozilima preko 7,5 tona ulicama Kostrča. Da li je što po tom pitanju poduzeto?

Ninoslav Sušilović ponavlja već više puta postavljena pitanja na koja ni nakon skoro dvije godine nije dobio odgovor:

-          Traži da mu se dostavi informacija vezano za centar za poduzetništvo: Koliko je do sada uloženo sredstava u njegovo stavljanje u funkciju, koliki su njegovi godišnji troškovi i koje je financijske i poslovne rezultate do sada ostvario?

-          21.09. 2017 godine podržao je inicijativu za održavanjem Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa samo jednom točkom dnevnog reda  „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje s područja općine Orašje te predložio  mjere koje se mogu poduzeti da bi se iseljavanje zaustavilo. Iako je člankom 37. Poslovnika općine Orašje propisano kako je nadležno tijelo dužno u roku od 30 dana razmotri pokrenutu inicijativu i o svom stavu obavijesti pokretača inicijative, do sada nije dobio nikakav odgovor.

Nova pitanja koja se donose na rebalans Proračuna općine Orašje za 2018. godinu kao i Izvješća o izvršenju istoga za prvih 9 mjeseci 2018. godine:

-          Zašto su naknade za topli obrok po tužbi i naknade za godišnji odmor po tužbi, iako je presuda davno donesena rebalansom povećane za 52.180,00 KM u ukupnom iznosu?

-          Zašto su usluge medija rebalansom povećane sa 8.000 KM na 15.000 KM, dakle skoro duplo?

-          Zašto su zatezne kamate i troškovi spora sa planiranih 46.610,00 KM povećane na 80.000,00 KM, a zatezne kamate i troškovi spora-redovno sa 4.000 na 19.250 KM odnosno za 481%,

-          Ako znamo da je sportska dvorana završena i puštena u uporabu još 2017. godine, na što je u 2018. godini potrošeno (Izgradnja sportske dvorane) dodatnih 26.050 KM?

-          Zašto se 58.872 KM isplaćenih po sudskoj presudi firmi SF inženjering nalazi u izvršenju proračuna pod kodom 821 224-Objekti vodovoda i kanalizacije?

Joso Živković vezano za novoizgrađeni objekt hladnjače pita kada  će se i kome dati u zakup?

Također vezano za novo izgrađeni objekt hladnjače pita kada će se urediti i pristupni put do iste?

Kada je pak zimsko održavanje cesta u pitanju predlaže da se u buduće put Matići-Bok-Oštra Luka uredno čisti i posipa solju obzirom da se isti koristi za prijevoz đaka pa je potrebno da put bude sigurna za promet.

Predlaže, na kraju, da se Odlukom Općinskog vijeća zabrani rad nedjeljom.

Nusret Saltović predlaže da se u ulicama 6., 7., 9., dio 10 i 4 ulice ili zabrani ili da se naplaćuje parking obzirom da vlasnici kuća u tim ulicama imaju velikih problema kada je u pitanju izlazak na put odnosno ulazak u dvorište zbog nepropisno parkiranih vozila.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik dok će na pitanja i inicijative bez obzira što je na njih odgovoreno, ukoliko budu pismeno dostavljene, biti na taj način i odgovoreno.

Ad. – 3.

              Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu

U svom kratkom pojašnjenju predloženog predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako Općinsko vijeće na početku svake kalendarske godine donosi program rada. Isti sadrži poslove i zadatke koji se planiraju realizirati tijekom godine sa nositeljima aktivnosti. Također, na kraju iznosi kako je Program rada određen u minimumu i isti se može kada se za to ukaže potreba dopunjavati.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić i Joso Živković.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Program rada usvojen  sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

               Prijedlog Odluke o deponiranju novčanih sredstava na depozitni račun

               UniCredit Bank d.d. Mostar

Manda Kosić iznosi kako su vijećnici na prošloj sjednici upoznati sa provedenom kontrolom od strane Uprave za neizravno oporezivanje kojom je  utvrđena dodatna porezna obveza općine Orašje u iznosu od 254.587 KM. Na istoj sjednici je donesena odluka o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva općine Orašje u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH  koja je proslijeđena Unicredit banci na realizaciju. Kako općina Orašje u Proračunu za 2019. godinu  nema predviđenih sredstava za tu namjenu uvjet banke, kako bi dala platežnu garanciju  je da općine deponira sredstva na poseban račun koja bi služila kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja dodatne utvrđene obveze prema upravi za neizravno oporezivanje.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta

             nastalih tijekom elementarne nepogode-suše 2017. godine na području općine Orašje

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2017 a koja je iznosila 3.492.476 KM. Nakon popisa štete općina je u cilju prikupljanja sredstava za saniranje štete na određene adrese uputila zahtjeva za novčanim sredstvima. Na taj način prikupljena su sredstva u iznosu od 214.340,00 KM. Prije predlaganja ovakve odluke održani su sastanci sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača na kojima je dogovoreno da se sredstava prikupljena za saniranje dijela šteta podijele na način kako je to odlukom i propisano.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić, Zvonko Mikić te Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“

Mladen Marković iznosi kako su se usvajanjem Statuta novoosnovane ustanove LJZU „Ljekarna Orašje“  stekli uvjeti za izbor tj. imenovanje članova Upravnog vijeća. Dosadašnju funkciju  Upravnog vijeća, sukladno Odluci o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje, obavljalo je privremeno upravno vijeće. Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik da raspiše natječaj  za izbor i imenovanje članova te da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora kandidate te  listu kvalificiranih kandidata dostaviti Općinskom vijeću na konačno imenovanje.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -7.

            Prijedlog nacrta Odluke o usvajanju Plana implementacije revidiranje strategije

           projekata i mjera općine Orašje za period 2019 – 2020. godine

Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i predloženi nacrt odluke je usvojen jednoglasno  kao dobra osnova za izradu prijedloga odluke.

Ad. -8.

            Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu

            na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ u Tolisi

Manda Rezo stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova iznosi kako se MZ-a Tolisa obratila zahtjevom da joj se prizna pravo vlasništva na građevinskom zemljištu na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ koja nema niti građevinsku niti uporabnu dozvolu. Kako bi se  nelegalno sagrađen objekat, sukladno Zakonom u građevinskom zemljištu, legalizirao  potrebno je da Općinsko vijeće prizna pravo vlasništva MZ-i Tolisa na zemljištu pod izgrađenim objektom a što se predloženim rješenjem i čini.

Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je jednoglasno usvojeno.

Ad. -9.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa                                            Ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta

Pero Baotić iznosi kako je dio  ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta istekao sa skidanjem usjeva 2018. godine.  Obzirom da nije proveden natječaj za dodjelu zemljišta kojem je istekao rok najma predlaže se da Općinsko vijeće da suglasnost Ministarstvu poljoprivrede županije Posavske na zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta kojim bi se produžio rok trajanja zakupa zemljišta do skidanja usjeva roda 2019. godine.  Na kraju iznosi kako je jedan od razloga zašto je potrebno dati suglasnost na zaključivanje aneksa ugovora  i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje prava na poticaje poljoprivrednim proizvođačima kojima se zakup produžuje.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. – 10.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja

             Lokalnih cesta – LC na području općine Orašje u 2019. godini

U svom kratkom pojašnjenju pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić između ostalog iznosi kako je obveza općinskog načelnika da donese Odluku o održavanju lokalnih cesta na koju, da bi bila operativna i provediva , Općinsko vijeće treba dati suglasnost. Za održavanje, kako redovno tako i vanredno , Lokalnih cesta predviđen je iznos od 713,300,00 KM od toga vlastita sredstava su  482.000,00 KM.

U Raspravi po ovoj točki učešće, sa svojim primjedbama i prijedlozima, uzeli vijećnici Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 12 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

             Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut J.U. „Dom zdravlja Orašje“

Mladen Marković iznosi kako je Upravno vijeće novoformirane J.U. Dom zdravlja Orašje  donijelo Statut ustanove. Kako bi isti mogao stupiti na snagu potrebna je suglasnost osnivača. Predloženim zaključkom, sukladno Zakonu o ustanovama županije Posavske, daje  se suglasnost na doneseni statut kako bi ustanova mogla normalno poslovati.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 12 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva

              u Orašju za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja  koje je po ovoj točki dao općinski pravobranitelj Marijan Živković, predsjednik točku dao na raspravu.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon glasovanja usvojen sa 12 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -13.

             Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Ukratko, sa sadržajem informacije vijećnike upoznao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Ad. – 14.

              Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2018. godinu

Dodatno pojašnjenje po ovoj točki dala Manda Rezo.

Ad. -15.

             Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2018. godini

Nakon kratkom pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj uslijedila je rasprava. U raspravi  u kojoj su učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Joso Živković izrazili su nezadovoljstvo zbog ne dobivanja odgovora na postavljena pitanja odnosno pokrenute inicijative čime se  izravno krše odredbe Poslovnika Općinskog vijeća koje se odnose na obvezu davanja odgovora u određenom roku.

Sjednica završila u 12.07 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić