Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 12 Srpanj 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 23.svibnja 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Marija Živković, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Anto Kobaš, Nusret Saltović, Zdravko Džojić i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, , Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Manda Rezo-stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2019. godine,
 5. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na podruju Općine Orašje u 2019. godini,
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K.O. Orašje II Draganovci,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Ivi Ivkić,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za javna priznanja,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2018. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Mladen Marković ispred predlagatelja sa dnevnog reda, predloženog za današnju sjednicu, povlači točku pod rednim brojem 8 navodeći razloge povlačenja.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Prijedloga za izmjenu predloženog dnevnog reda više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je dnevni red bez točke pod rednim brojem 8, koja je povučena s dnevnog reda, jednoglasno usvojen.

 

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović nakon pozdrava upućenog nazočnima iznosi kako na neka od ranije postavljenih pitanja u pisanom obliku nije dobio odgovor, unatoč propisanom roku.

Pitanje za pomoćnika općinskog načelnika Peru Baotić:“ Da li je za sječu lipa ispred Crvenog križa u III ulici u Orašju dano odobrenje od nadležne općinske službe kao i za uređenje određenog broja lipa koje se nalaze ispred zgrade Crvenog križa u istoj ulici“?

Marinko Džoić ispred MZ Ugljara, obzirom da ista nema vijećnika u Općinskom vijeću ukazuje na problem koji je što hitnije potrebno riješiti a odnosi se istresanje fekalija u tzv „Salijev“ kanal koji je nedavno očišćen a koji služi kao odvodni kanal. Međutim istresanjem fekalije u mnogome će se, za izvjesno vrijeme“ smanjiti protočnost kanala.

Joso Živković iznosi kako je i ranije postavljao takvo pitanje ali obzirom da nije dobio odgovor, ponovno ga postavlja a odnosi se na probleme koje izazivaju psi lutalice: Da li je išta poduzimano po pitanju rješavanja problema pasa lutalica, ako nije zašto nije i kada se planiraju poduzeti potrebne mjere kako bi se problem riješio?

Također pita kada se planira izvršiti košenje trave uz asfaltirane ceste obzirom da je vrijeme bilo pogodno te je ista znatno izrasla te na pojedinim mjestima ugrožava i sigurnost prometa?

Na kraju pita kada će se uraditi makar horizontalna signalizacija u novoasfaltiranoj Sportskoj ulici u Matićima odnosno, prometnim znacima, ograničiti brzinu kretanja po istoj?

Na neka od postavljenih pitanja odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Ad. - 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2018. godinu

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su na svom sastanku raspravljali po ovoj točki i nakon glasovanja istu podržali sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

Enes Đulović iznosi kako je predloženu točku trebalo povući s dnevnog reda današnje sjednice obzirom da sjednici nije nazočan niti općinski načelnik kao i neki od njegovih pomoćnika te vijećnici nisu u mogućnosti dobiti odgovore na eventualno postavljena pitanja koja se odnose na rad načelnika odnosno pojedinih službi. Na kraju iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv.

Predsjednik, nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 „Suzdržan“ glas.

Ad. - 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2019. godine

Manda Kosić ispred predlagatelja ukratko pojasnila izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračuna iznosi kako su nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno podržali predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku raspravljali po ovoj točki. Nakon rasprave i provedenog glasovanja podršku predloženom izvješću dala 3 člana odbora dok je jedan član bio „Protiv“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Enes Đulović također u kratkim crtama prokomentirao predloženo izvješće iznoseći na kraju kako isto neće podržati.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 „Suzdržan“ glas.

Ad. – 5.

            Prijedlog odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini

Pero Baotić ispred predlagatelja ukratko pojasnio predloženu odluku iznoseći između ostalog kako je na prošloj sjednici usvojen nacrt predmetne odluke kao dobra osnova za izradu prijedloga. Nakon usvajanja nacrta odluke isti je proslijeđen svima koji imaju interesa odnosno koji su obuhvaćeni odlukom. Nakon razmatranja prispjelih prijedloga i sugestija, pristupilo se izradi prijedloga odluke koji je u odnosu na nacrt pretrpio neznatne izmjene.

U raspravi sa svojim pohvalama, prijedlozima i sugestijama na koje je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić učešće uzeli: Zvonko Mikić, Josip Pejić, Enes Đulović, Joso Živković, Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. - 6.

            Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K.O. Orašje II Draganovci

Manda Rezo, stručni suradnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova pojašnjavajući ovu točku iznosi kako se ovdje radi o nekretnini koja se u katastru vodi kao javno dobro. Ista je prilikom formiranja nekategorizirane ceste u Draganovcima izgubila svoju prvobitnu namjenu i danas ima status obradivog poljoprivrednog zemljišta. Predlaže se usvajanje odluke koja će omogućiti da se u katastarskim knjigama izvrši usuglašavanje sa stvarnim stanjem.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Ivi Ivkić

Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako je Zakonom o stvarnim pravima regulirano tj. propisano na koji način općina može raspolagati neizgrađenim građevnim zemljištem. Jedan od načina je, kada su za to ispunjeni uvjeti prodaja zemljišta izravnom pogodbom. Obzirom da su kada je prodaja zemljišta gospodinu Ivi Ivkić ispunjeni potrebni uvjeti predlaže se donošenje predložene odluke.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković pojašnjavajući predloženo rješenje iznosi kako je gospođa Mandalena Lukač članica Upravnog vijeća vrtića imenovana ispred osnivača podnijela ostavku. Raspisan je javni natječaj za popunu upražnjenog mjesta. Na raspisani natječaj pristigle su dvije prijave ali je samo jedna bila potpuna tj. ispunjavala uvjete propisane natječajem. Nakon obavljenog intervjua sa kvalificiranim kandidatom komisija predlaže da se za člana Upravnog vijeća imenuje Tunjo Marošević dipl. ekonomista iz Tolise.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao o prijedlogu komisije i nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana Upravnog vijeća vrtića imenuje Tunjo Marošević iz Tolise.

Rasprave nije bilo i prijedlog odbora je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za javna priznanja

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su dva člana gore navedene komisije, a koji su bili imenovani iz reda vijećnika podnijeli ostavku te je potrebno kako bi komisija mogla normalno funkcionirati imenovati novog predsjednika odnosno člana komisije. Odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se za predsjednika imenuje vijećnika Danijel Šošić a za članicu komisije Amela Jahić.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je član Odbora za statut, poslovnik i propise Josip Živković podnio ostavku na mjesto člana Odbora a koji je bio izabran iz reda vijećnika. Odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno je prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana gore navedenog odbora imenuje vijećnica Mirijam Filipović-Dominković.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira daje prijedlog odbora usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih

Monika Džoić iznosi kako je Vedrana Nišlić, obzirom da više nije član Općinskog vijeća podnijela ostavku na mjesto člana gore spomenutog odbora te je stoga potrebno popuniti upražnjeno mjesto iz reda vijećnika. Odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana odbora imenuje Miralem Puran.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženo rješenje jednoglasno usvojeno.

Ad. – 12.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako je Upravno vijeće vrtića donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu vrtića radi usklađivanja istog sa Zakonom o predškolskog odgoju i obrazovanju županije Posavske. U nastavku izlaganje između ostalog navodi na što se odnose predložene izmjene te kako iste ne mogu stupiti na snagu prije nego na iste osnivač da suglasnost a što se ovim predloženim zaključkom i čini.

U raspravi po ovoj točki sa svojim primjedbama učešće uzeli vijećnici Enes Đulović i Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Stigao vijećnik Ninoslav Sušilović.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja izvješća od strane ravnatelja ustanove Antuna Mikić predsjednik Općinskog vijeća točku dao na raspravu.

U raspravi sa svojim pohvalama, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, na koja je djelomice odgovorio ravnatelj ustanove učešće uzeli: Zvonko Mikić, Josip Pejić, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje Izvješća dao direktor poduzeća Tihomir Bijelić na kraju iznoseći kako, imajući u vidu negativno poslovanje u prethodne dvije godine, daje svoj mandat na raspolaganje Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Zvonko Mikić, Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Nakon glasovanja predloženi zaključak je usvojen sa 17 glasova „Za“, 3 glasa „Protiv“, uz 1 glas „Suzdržan“.

Sjednica završila u 1305 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić