Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 27 Rujan 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 18.srpnja 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Marija Živković, Marinko Džoić, Mirko Vukić, Zdravko Džoić, Miralem Puran, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika:, Manda Kosić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju – stambeno naselje Jug II putem javnog nadmetanja,
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ- Vidovice,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
 7. Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 9. prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša Vidovice o prodaji zemljišta,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju       Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2018. g.
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. i 2018. godinu.

te isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22 sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja i obrazloženja postavlja dva pitanja i predlaže pokretanje jedne inicijative:

Pitanja:

 1. Da li su načelnik gospodin Stanko Vincetić i općinske službe nadležne za pitanje prosvjete, ove godine, učestvovali u donošenju odluke o upisu u prvi razred srednje medicinske škole? Ako jesu što se to promijenilo da promjene svoje mišljenje od prije dvije godine kada su izjavili da su oni učestvovali u ukidanju upisa u prvi razred srednje medicinske škole?
 2. Zašto odgovorni iz Općine Orašje ne rade ništa po pitanju provođenja odluke o rušenju objekta koji je odlukom Općinskog vijeća Orašje mijenjan sa fizičkom osobom za općinsku parcelu, znajući da je kao razlog navedeno to da je spomenuti objekt smetnja sigurnosti odvijanja saobraćaja na kružnom toku kod bolnice u Orašju? Da li je načelnik spreman da snosi eventualnu odgovornost u slučaju da se desi saobraćajni udes za koji se dokaže da je uzrok       spomenuti objekt?

Inicijativa: Traži od MZ-e Orašje i općinskog načelnika Stanka Vincetića da poduzmu sve zakonom propisane i potrebne radnje te da se napokon propisano tablama obilježe postojeće ulice na prostoru MZ-e Orašje. Kao prilog dostavlja popis građana koji su dali podršku pokrenutoj inicijativi.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Pavo Kosić pita Općinskog Načelnika da li općina planira poduzeti potrebne radnje u cilju saniranja nastalih šteta uzrokovanih nedavnom nevremenom koje je pogodilo našu općinu?

Amela Jahić vezano za problem s komarcima iznosi kako prvo tretiranje koje je obavljeno nije dalo rezultate te što se dalje planira uraditi kako bi se problem ako ne riješio a ono barem znatno umanjio? Također pita kada će se riješiti problem velike zakorovljenosti putnog pojasa u pojedinim ulicama u Orašju koji već sada u pojedinim ulicama znatno otežavaju promet?

Ninoslav Sušilović uz kratko pojašnjenje postavlja slijedeća pitanja:

 1. Tko je izvršio tehnički prijem spomenika Sv. Rok u Donjoj Mahali i da li je nakon njegovog oštećenja, odnosno pada za vrijeme posljednjeg olujnog vjetra izvršen uviđaj i utvrđeni razlozi njegovog rušenja?
 2. Isto kao i kod prvog pitanja samo što se sada odnosi na srednju školu u Orašju tj. oštećenje dijela krovišta iste?

Na kraju iznosi kako je mišljenja da razmatranju godišnjih izvješća javnih poduzeća i ustanova treba dati veću važnost te da kada se nalaze na dnevnom redu da budu odmah na početku kao točka a ne, kako je praksa do sada, da budu sasvim na kraju.

Joso Živković pita kada se planira privesti namjeni prostor u Novom naselju u Orašju koji je predviđen za park a stoji već dugo neuređen? Također pita kada se planira riješiti problem komaraca na području naše općine?

Stigla vijećnica Dijana Oršolić i vijećnik Nusret Saltović.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju, stambeno naselje Jug-II putem javnog nadmetanja

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se neizgrađenim građevinskim zemljištem može raspolagati samo na način kako to određuje Zakon o stvarnim pravima. Temeljem istog donesen je Pravilnik kojim je određeno da Općinsko vijeće utvrđuje uvjete i način raspolaganja. Usvajanje predložene odluke je preduvjet tj. prvi korak kako bi se građevinske parcele navedene u odluci mogle i prodati. Nakon usvajanja predložene odluke slijedi raspisivanje natječaja a zatim i prodaja putem javnog nadmetanja. Početna cijena zemljišta, prema procjeni sudskog vještaka iznosi 25,00KM/M2.

U raspravi sa svojim pitanjima i primjedbama učešće uzeli vijećnici Enes Đulović, Predrag Mišović i Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ-e Vidovice

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Općinsko vijeće sukladno Odluci o upravljanju grobljima na području općine Orašje donijelo odluku 2015. godine o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ-e Vidovice poduzeću Uslužna djelatnost „Katić“ iz Vidovica. Obzirom da vlasnik firme ima zdravstvenih problema te nije u mogućosti dalje obavljati povjereni posao zatražio je raskid ugovora što je i učinjeno. Nakon toga također suglasno gore navedenoj odluci pokrenuta je, od strane MZ-e Vidovice procedura izbora nove uprave grobalja na području MZ- e Vidovice. Nakon provedene procedure dostavili su svoj prijedlog Općinskom vijeću da se   upravljanje grobljima dodijeli poduzeću „DSMI“ iz Vidovica, vlasnice Danijele Katić. Ukoliko predložena odluka bude usvojena gore navedena firma dužna je dostaviti cjenik usluga na koji suglasnost također mora dati Općinskog vijeće nakon čega bi slijedilo potpisivanje ugovora.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Anto Kobaš i Joso Živković.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 12 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje

Načelnik općine pojašnjavajući predloženo iznosi kako se predloženom odlukom mijenja temeljna odluka na način da se za sva javna priznanja ukida propisana novčana nagrada. Mišljenja je kako se javna priznanja dodjeljuju radi iznimnog doprinosa zajednici i predstavljaju simbolično priznanje zajednice zaslužnim pojedincima a to se ne može izraziti, vrednovati a niti promatrati kroz novčanu naknadu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke iznosi kako ne podržavaju predloženo ističući kako su novčane nagrade koje su predviđene uz javna priznanja stvarno simbolične i ne mogu kao takve biti mjerljive sa zaslugama osoba kojim se nagrade dodjeljuju ali samo ako komisija koja vrši izbor kandidata za priznanja radi svoj posao kako treba odnosno da osnova za dodjelu priznanja budu zasluge a ne nešto drugo.

U pojedinačnoj raspravi sa svojim pitanjima, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli vijećnici Enes Đulović i Predrag Mišković.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja

Manda Rezo iznosi kako je određeni broj građana MZ-e Orašje pokrenuo inicijativu za izmjenom režima prometa u dijelu 11 ulice u Orašju. O pokrenutoj inicijativi pozitivno se očitovalo Vijeće za sigurnost prometa na području općine Orašje a Mjesna zajednica Orašje je također dala suglasnost na inicijativu građana. Inicijativom je traženo, što se predloženom odlukom i čini, da promet u dijelu 11 ulice od križanja sa 6 ulicom do križanja sa VIII ulicom bude dvosmjeran. U navedenom dijelu 11 ulice promet je po ranijoj odluci o reguliranju prometa bio jednosmjeran.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Enes Đulović i Ninoslav Sušilović.

Odluka u predloženom obliku je nakon glasovanja usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Orašje

Kratko pojašnjenje predložene odluke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predložene odluke iznosi kako je kada su prioriteti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta u pitanju trebalo možda uz sve navedeno staviti i stočarsku proizvodnju. Nevezano za predloženi program iznosi, a što je već i ranije predlagao da se izvrši sanacija male naspe u oraškim polojima. Ne radi se o nekim velikim sredstvima a sanacijom iste sačuvale bi se znatne poljoprivredne površine koje budu poplavljene i pri malo većem vodostaju rijeke Save. Ukoliko općina nije u mogućnosti sama realizirati projekt da se ide zahtjevom prema višim instancama kako bi se osigurala sredstva.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je točka, u predloženom obliku, jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu

Pero Baotić u svom obrazloženju između ostalog iznosi kako je ranije usvojena Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području naše općine. Nakon usvajanja odluke raspisan je natječaj za prikupljanje prijava zainteresiranih polj. proizvođača. Usvojenom odlukom je također propisano da pristigle prijave razmatra povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo čini 5 članova ( dva iz službe za gospodarstvo i infrastrukturu, 2 iz reda vijećnika i 1 član ispred udruga polj. proizvođača). Ispred službe predloženi su: Katica Dabić i Pero Baotić.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon stanke koju je, radi usuglašavanja prijedloga dao predsjednik Općinskog vijeća na sastanku (nazočna 4 člana) jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Pero Baotić- predsjednik,
 2. Katica Dabić – članica,
 3. Josip Pejić-član,
 4. Anto Kobaš – član i
 5. Ivica Džijan – član.

Primjedbi na prijedlog odbora nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. -9.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja

Manda Rezo iznosi kako postupak dodjele lokacija za privremeno korištenje javnih površina provodi komisija koju imenuje Općinsko vijeće. Dosadašnjoj komisiji je istekao mandat te je potrebno imenovati novu kako bi se posao dodjele mogao sukladno zakonu i dalje obavljati.

Monika Džoić iznosi ispred Odbora za izbor i imenovanje kako je odbor na svom sastanku jednoglasno, nakon rasprave, prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u komisiju imenuju:

 1. Mandalena Lukač,
 2. Faruk Zahirović i
 3. Luka Pejić.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović predsjednik je točku dao na glasovanje. Ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja

Nakon kratkog pojašnjenja predložene točke od strane pomoćnice općinskog načelnika Mande Rezo, predsjednik točku daje na raspravu.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave po ovoj točki, jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u gore navedenu komisiju imenuju:

 1. Manda Rezo – za predsjednicu,
 2. Magdalena Đakovac – za članicu
 3. Đuro Mišković – za člana.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je nakon glasovanja usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Školskog Odbora Osnovne škole A. G. Matoša Vidovice o prodaji zemljišta

Manda Rezo, pojašnjavajući predloženo iznosi kako se Školski odbor Osnovne škole A.G. Matoša iz Vidovica obratio zahtjevom kojim se od osnivača tj. Općinskog vijeća traži suglasnost za prodaju školskog zemljišta koje već 20 godina koristi obitelj Šošić. Radi se o zemljištu površine 680m2 na kojem su već izgrađeni stambeni objekti. Obzirom da škola nema interes za korištenje predmetnog zemljišta a da bi se isto moglo prodati potrebna je suglasnost osnivača.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 12.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje izvješća dao direktor poduzeća Ahmet Nurispahić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Pavo Kosić, Nusret Saltović te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak usvojen sa13 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu

Direktor poduzeća Vidan Vidović ukratko dodatno pojasnio izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi, sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovorio direktor poduzeća, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Joso Živković, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Pavo Kosić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. i 2018. godinu

Kratko pojašnjenje Izvješća dao direktor poduzeća Miro Maroš nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženi zaključak usvojen jednoglasno.

Sjednica završila u 1510 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić