Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 22 Studeni 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 3. listopada 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Monika Džoić, Danijela Peranović, Marija Živković, Miralem Puran, Nusret Saltović, Zdravko Džoić i Zvonko Mikić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. godine,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Aneksa revidiranoj Strategiji razvoja općine Orašje 2016. – 2020. godine,
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje dijela Ribarske ulice u Boku,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala u Registar osnovnih škola,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta J.U. „Dom zdravlja Orašje“,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ-e Vidovice,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU „Centar za kulturu Orašje“,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu Orašje“ za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje.

te isti daje na raspravu.

Ninosalv Sušilović predlaže da točka 13. predloženog dnevnog reda bude točka 4. Smatra da izvješća javnih poduzeća odnosno javnih ustanova, zbog svoje važnosti treba razmatrati na početku sjednice te da to u budeći i bude praksa.

Predsjednik nakon pojašnjenja danog na prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilovića isti dao na glasovanje.

Po provedenom glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilovića nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dala 4 vijećnika, 12 vijećnika je bilo protiv dok je jedan vijećnik bio suzdržan.

Nakon provedenom glasovanju o dnevnom redu u predloženom obliku predsjednik konstatira da je isti usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 4 glas „Suzdržan“.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je isti usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Amela Jahić ima inicijativu a to je da se što hitnije riješi problem javne rasvjete u Orašju. Puno rasvjetnih tijela već duže vrijeme ne radi. Također prilikom rekonstrukcija pojedinih ulica u Orašju rasvjetna tijela su skinuta i nikada više nisu postavljena. Na kraju iznosi kako je potrebno postaviti javnu rasvjetu u pojedine ulice u Orašju koje do sada nisu ni imale javnu rasvjetu.

Enes Đulović ima tri pitanja koja nakon kratkog pojašnjenja i postavlja a koja glase:

 1. Koliki je broj djece upisanih u prvi razred osnovnih škola na području općine Orašje u školskoj 2019. – 2020. godini, traži usmeni odgovor.
 2. Što planira uraditi nadležna općinska služba i kada kako bi došlo do realizacije odluke općinskog vijeća koja je donesena u sedmom mjesecu tekuće godine a odnosi se na preregulaciju prometa u dijelu 11 ulice u Orašju, usmeni odgovor.
 3. Da li ima i koliko vijećnika ili vijećnica općinskog vijeća Orašje koji su zaposleni u organima općine Orašje? Da li je istima za vrijeme trajanja mandata aktualnog saziva Općinskog vijeća Orašje isplaćivana naknada za boravak i rad na sjednicama Općinskog vijeća i molim da se provjeri ako su dobivali naknadu zakonom propisanu za rad u Općinskom vijeću da li im je i taj dan obračunat kao radni dan te na platnoj listi obračunat i isplaćen?- pismeni odgovor.

Ninoslav Sušilović predlaže da ubuduće odgovore na postavljena pitanja potpisuju odgovorne osobe a ne kako je to slučaj do sada da stoji samo naziv službe koja je pripremila odgovor.

Marinko Džoić vezano za ranije podnesen zahtjev za dodjelu prostora lovačkoj udruzi. Od tada je prošlo dosta vremena a na zahtjev nije odgovoreno. Radi se o prostoru koji je ranije korišten od strane Švicarskog crvenog križa a sada je prazan. Na kraju iznosi da ako je to potrebno dodjela prostora bude i točkom dnevnog reda jedne od narednih sjednica Općinskog vijeća. Traži što hitnije rješavanje obzirom da trenutni prostor koji koristi udruga nije adekvatan.

Također traži od nadležnih općinskih službi da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi nekadašnja divlja deponija u D. Mahali koja je sada sanirana i očišćena i ostala u takvom stanju odnosno da se iznađe način da se spriječi daljnje nelegalno odlaganje otpada.

Na kraju iznosi kako je potrebno dio Šibovača oko magacina očistiti jer je isti dosta zarastao a bliži se dan Svih svetih .

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić te pomoćnici općinskog načelnika Pero Baotić i Mladen Marković.

Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

Ad. -3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. godine

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić predsjednik Općinskog vijeća točku daje na raspravu.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku, nakon pojašnjenja koje su dobili od pomoćnice općinskog načelnika za financije Mande Kosić i provedene rasprave jednoglasno prihvatili Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. godine a što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -4.

            Prijedlog Odluke o usvajanju Aneksa revidiranoj Strategiji razvoja Općine Orašje 2016. -2020. godine

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je razlog dopune revidirane Strategije razvoja taj što je Općina ove godine potpisala memorandum sa UNDP-om a vezao za projekt „Dijaspora za razvoj“. Da bi općina mogla aplicirati na javni poziv koji je već raspisao UNDP-i potrebno je u strategiju ugraditi i gore navedeni projekt. Na raspisani javni poziv, nakon obavljenih razgovora sa dijasporom, općina je dostavila već nekoliko projekata. Ukoliko neki od njih bude prihvaćen realizaciju istog većim dijelom bi financirao UNDP-i.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici. Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Predrag Mišković i Enes Đulović. Većina sudionika rasprave mišljenja je da je sa idejom suradnje sa našom dijasporom trebao i puno prije krenuti.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 gasa „Suzdržana“.

Ad. -5.

            Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje pute javnog poziva i odabira najpovoljnije ponude

Pero Baotić iznosi, u svom obrazloženju predložene odluke, kako je na prošloj sjednici usvojen program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koji je usvojen i na koji je kasnije dobivena i suglasnost županijskog Ministarstva poljoprivrede. Slijedeći korak, kako bi se mogao provesti postupak dodjele zemljišta u zakup je donošenje ovakve odluke. U istoj su navedene površine koje se daju u zakup, minimalna odnosno maksimalna cijena zakupa kao i kriteriji po kojima će dodjeljivati zemljište. Prijave pristigle na javni poziv koji raspisuje Općinski načelnik razmatrat će povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik. Nakon razmatranja pristiglih prijava povjerenstvo će sačiniti rang listu kandidata nakon čega Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u zakup na koju također suglasnost mora dati i nadležno županijsko ministarstvo.

Stigla vijećnica Marija Živković.

U raspravi po ovoj točki, sa svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima učešće uzeli: Josip Pejić, Marinko Džoić, Enes Đulović i Predrag Mišković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -6.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje dijela Ribarske ulice u Boku

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju predloženog iznosi kako sukladno Zakonu o izvlaštenju odluku o utvrđivanju javnog interesa donosi općinsko vijeće na prijedlog općine. U konkretnom slučaju radi se o izvlaštenju zemljišta u Boku, koje se trenutno koristi kao makadamski put, u korist općine Orašje. Vlasnici zemljišta koje je predmet izvlaštenja odrekli su se prava na naknadu. Kako bi se moglo pristupiti izvlaštenju predmetnog zemljišta potrebno je kako je ovdje i predloženo donijeti odluku o utvrđivanju javnog interesa.

Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -7.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja

Manda Rezo iznosi kako je Zakonom o stvarnim pravima propisano da Općinsko vijeće odlučuje o načinu i uvjetima prodaje zemljišta kojim raspolaže općina.

U odluci je navedeno koje se zemljište prodaje, ukupna površina te početna cijena. Nakon usvajanja odluke slijedi raspisivanje natječaja odnosno provedba postupka prodaje predmetnog zemljišta.

Rasprave nije bilo i odluka je usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. -8.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Manda Rezo iznosi kako je već u prethodnoj točki rekla da uvjete i način prodaje zemljišta kojim raspolaže općine donosi općinsko vijeće. U pravilu se zemljište prodaje putem javnog nadmetanja. Međutim u određenim situacijama, koje su zakonom propisane,moguća je prodaja i neposrednom nagodbom. U konkretnom slučaju poduzeće „MAXI“ d.o.o. Orašje obratilo se zahtjevom za kupovinu zemljišta radi oblikovanja vlastitih parcela, što je jedan od uvjeta koje zakon propisuje za prodaju zemljišta izravnom pogodbom.

Kako općina nema interesa za korištenje parcela koje su predmetom izravne pogodbe predlaže se donošenje ovakve odluke nakon čega bi općinski načelnik potpisao ugovor sa poduzećem „MAXI“.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -9.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala u Registar osnovnih škola

Mladen Marković iznosi kako se Osnovna škola Ruđera Boškovića iz Donje Mahale obratila zahtjevom za dobivanje suglasnosti za uvjetni upis škole u Registar osnovnih škola. Suglasnost se daje na period od 4 godine. Obzirom da ranije dana suglasnost ističe u 12 mjesecu potrebno je, kako bi škola mogla normalno nastaviti sa radom donijeti predloženi zaključak. Razlog za davanje suglasnosti za uvjeti upis je neispunjavanje svih potrebnih pedagoških standarda propisanih od strane nadležnog županijskog ministarstva (nedovoljan broj odjela).

U raspravi učešće uzeli, po ovoj točki, vijećnici: Ninoslav Sušilović, Zvonko Mikić i Enes Đulović.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. -10.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta J.U. „Dom zdravlja Orašje“

Mladen Marković iznosi u svom pojašnjenju kako se Upravno vijeće Doma zdravlja obratilo zahtjevom radi davanja suglasnosti na Odluku o dopuni statuta ustanove. Statut se dopunjava na način da se dodaje novi stavak koji glasi: „Dom zdravlja obavlja slijedeće djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu i to:

-          Vanjska trgovina ne prehrambenim proizvodima, osim proizvoda čiji je promet zakonom ograničen,

-          Uvoz – izvoz opreme i drugom materijala za vlastite potrebe pri obavljanju registriranih djelatnosti,

Kako bi navedene dopune stupile na snagu potrebna je, kako je to statutom ustanove i određeno, suglasnost osnivača tj. Općinskog vijeća.

U raspravi učešće po ovoj točki uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa13 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. -11.

            Prijedlog Zaključka davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na području Mjesne zajednice Vidovice

Pero Baotić iznosi kako je na prošloj sjednici Općinsko vijeće donijelo Odluku o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ-e Vidovice Uslužnoj djelatnosti „DSMI“ iz Vidovica. Kao uprava groblja firma je bila dužna da donese Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta što su oni i učinili. Na donesenu odluku suglasnost je dala MZ-a Vidovice i istu proslijedilo Općinskom vijeću koje bi, sukladno Odluci o upravljanju grobljima na području općine Orašje, dalo i svoju suglasnost. Nakon davanja suglasnosti od strane Općinskog vijeća slijedi potpisivanje ugovora između načelnika i uprave groblja.

Enes Đulović zbog neslaganja sa dijelom ranije donesene odlukom o upravljanju grobljima na području općine Orašje u kojoj je propisano da suglasnost na visinu naknade daje Općinsko vijeće. Mišljenja je da to nije dobro rješenje i da bi taj dio trebao biti izmijenjen i drugačije uređen. Stoga će prilikom glasovanja po ovoj točki napustiti sjednicu.

Po završetku rasprave predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. -12

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta J.U. „Centar za kulturu Orašje“

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković predsjednik točku dao na raspravu u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Enes Đulović.

Predsjednik konstatira nakon provedenog glasovanja da je predloženi zaključak usvojen sa 12 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. -13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U,. „Centar za kulturu Orašje za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje ove točke dala v.d. ravnateljica ustanove Mandica Živković nakon čega je uslijedila rasprava.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika nakon iznesenih pohvala na rad centra istom daju podršku.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke iznosi kako su rezultati centra za kulturu više nego dobri imajući u vidu kako su kod nas općenito mala ulaganja u kulturu. Jedina zamjerka je nepoštivanje Statuta ustanove odnosno njegovog dijela koji se odnosi na izbor ravnatelja.

Enes Đulović također u svojoj raspravi pohvaljuje rad centra ali isto zamjerajući kršenje određenih odredbi Statuta ustanove koje se odnose na izbor ravnatelja.

Na kraju predlaže da se po ovoj točki nakon rasprave ista zaključi ali bez izjašnjavanja vijećnika obzirom na nezakonit rad ustanove.

Predsjednik je točku dao na glasovanje i konstatirao, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak usvojen sa 12 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje

Pero Baotić iznosi kako je nakon olujnog nevremena koje je pogodilo našu općinu 07.07. 2019. godine, Općinski načelnik sukladno svojim ovlastima proglasio stanje elementarne nepogode. Nakon toga uslijedilo je imenovanje povjerenstava koja su imala zadaću za izvrše popis šteta. Štetu je prijavilo 607 fizičkih i 33 pravne osobe. Nakon zbrajanja, ukupna procijenjena šteta prouzročena olujnim nevremenom iznosi 3.275.505,43 KM. Obzirom da Općina ne raspolaže sredstvima kojima bi se građanima nadoknadila nastala šteta uputit će se zahtjev Vladi županije Posavske radi naknade nastale štete. Vlada županije Posavske će sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta uputiti zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite radi naknade štete uz koji se obvezno dostavlja i akt Općinskog vijeća o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Sjednica završila u 1510 sati.

 Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić