Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 23 Prosinac 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 28. studenog 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Pavo Kosić, Zvonko Mikić, Ninoslav Sušilović, Zdravko Džoić, Joso Živković i Miralem Puran.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i inicijative,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2019. godine,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje niskonaponske zračne mreže,
  6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Dom zdravlja,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja za 2018. godinu.

 

te isti dao na raspravu.

Enes Đulović predlaže da se točka pod rednim brojem 6 skine s predloženog dnevnog reda današnje sjednice izražavajući sumnju u zakonitost predložene odluke zbor neravnopravnost svih investitora kada je plaćanje komunalne naknade u pitanju kao i sumnju poštivanja procedure kada je izgradnja doma zdravlja u pitanju.

Obzirom da predlagatelj točku nije povukao sa dnevnog reda vijećnik Enes Đulović traži da se o prijedlogu izjasni Općinsko vijeće.

Predsjednik prijedlog vijećnika Enesa Đulovića daje na glasovanja i konstatira nakon provedenog glasovanja da isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dala 3 vijećnika, 13 vijećnika je bilo protiv dok su 2 vijećnika bila suzdržana.

Nakon izjašnjavanja o prijedlogu vijećnika Enesa Đulovića predsjednik daje na glasovanje dnevni red u predloženom obliku i konstatira da je isti, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Stigao vijećnik Ninoslav Sušilović

Ad. -1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvode iz zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća nije bilo.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je izvod iz zapisnika sa 24 sjednice jednoglasno usvojen. Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je i Izvod iz zapisnika i sa 25 sjednice jednoglasno usvojen.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Ad. -2.

Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović predlaže da se , obzirom da nam je Republika Albanija pomogla prilikom poplava koje su zadesile našu općinu, minutom šutnje oda počast žrtvama velikog potresa koje je zadesio ovu zemlju. Prijedlog vijećnika Enesa Đulovića je prihvaćen te se nakon odavanja počasti, minutom šutnje, žrtvama potresa nastavilo sa radom.

Enes Đulović također predlaže da se organizira prikupljanje pomoći kako bi se pomoglo potrebitima u Albaniji.

Nakon kratkog dodatnog pojašnjenja vijećnik Enes Đulović predlaže:

Inicijative:

Da se poduzmu potrebne radnje kao bi se u funkciju stavio put koji se nalazi paralelno sa savskim nasipom prema mostu.

Da Općinsko vijeće Orašje uz konsultacije sa načelnikom postupi u skladu sa svojim ovlastima i ako ne danas onda do prve slijedeće sjednici:

-          smijeni postojeći i imenuje članove u Nadzorni odbor J.P. „Komunalac“ Orašje,

-          raspusti Vijeće MZ-e Oraše i imenuje povjerenika u MZ-i Orašje

Pitanja: Da li je općina Orašje u mandatu načelnika Đure Topića i to od 2012. – 2016. godine i u mandatu načelnika Stanka Vincetića 2016. – 2019.godine prodavala građevinsko zemljište, poslovne prostore i stanove zaposlenima u općini Orašje? Ako je bilo prodaja kome su prodavane spomenute stvari i da li su sve ugovorom propisane obveze ispoštovane? Posebno da li su naplaćene ugovorene cijene? Ako nisu zbog čega nisu kao i kome nisu naplaćene ugovorene cijene?

Amela Jahić ima dvije inicijative:

Da se izvrši prepravka pješačke staze u VIII ulici u Orašju zbog toga što ista nije prilagođena, zbog malog broja prelaznih ivičnjak,za lako korištenje od strane  invalidnih osoba   kao i majki sa dječjim kolicima.

Da općina potpiše memorandum podrške Memorijalnom centru Potočari-Srebrnica na sastanku koji je zakazan za 6. prosinca u Parlamentu BiH. Naime memorijalni centar Srebrenica-Potočari uputio je dopis predstavnicima lokalnih vlasti na nivou F BiH za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju koji treba da bude temelj šire društvene akcije, obveze i brige o osiguranju održivosti, razvoja i kontinuiteta Centra.

Nusret Saltović postavlja pitanje općinskom načelniku ispred radnika J.P. Komunalac: Da li je što poduzeto ili što se planira poduzeti kako bi se trenutna situaciju u Komunalcu riješila? Nadzorni odbor je razriješio direktora poduzeća, natječaj za izbor novog još nije raspisan, nije imenovan v.d. direktora tako da je poduzeće trenutno u situaciji na nema ovlaštene osobe za potpisivanje potrebnih dokumenata kako bi poduzeće u narednom periodu moglo normalno funkcionirati?

Marinko Džoić ima slijedeće inicijative:

Da Općinsko vijeće zajedno sa Općinskim načelnikom uputi dopis J.P. „Slivovi rijeke Save“ kojim bi se tražilo dopuštenje eksploatacije šljunka i pijeska iz rijeke Save na dijelu koji prolazi našom županijom, obzirom da već više godina zabrana eksploatacije šljunka i pijeska iz rijeka Save postoji samo na ovom našem dijelu.

Da se ukoliko postoji način , radi veće sigurnosti, izvrši preregulacija prometa na križanju VIII i VII ulice u Orašju. Mišljenja je da je to potrebno što prije uraditi kako bi se smanjio ne mali broj prometnih nezgoda koje su se desile na tom križanju.

Pokušati iznaći rješenje kojim bi se sankcioniralo iznošenje blata sa njiva , od strane pojedinih poljoprivrednika na makadamske putove.

Anto Kobaš prije postavljanja pitanja ukratko prokomentirao   stanje u J.P. Komunalac te trenutnu situaciju u kojoj se nalazi poduzeće obzirom da je direktor razriješen dužnosti a nije imenovan v.d. direktora. Na kraju iznosi kako su u tijeku neki međustranački pregovori oko izbora osobe za novog direktora u koji nisu uključeni sami radnici koji su sigurno najviše zainteresirani da se za direktora imenuje što kvalitetnija osoba te pita: „Da li u Općini Orašje postoji neki dogovor između stranaka bilo usmeni bilo pismeni o podjeli poduzeća na hrvatske i bošnjačke?

Ninoslav Sušilović pita kada će biti zamijenjena rasvjetna tijela u III ulici (između ljekarne „Čavarović“ i kružnog toga kod bolnice) obzirom da ne rade više od godine dana.

Također je mišljenja kako bi trebalo, a što je već ranije rečeno, nešto poduzeti radi povećanja sigurnosti prometa na križanju VII i VIII ulice u Orašju.

Joso Živković pita da li su određeni kriteriji za raspodjelu općinskih sredstava predviđenih proračunom za saniranje šteta uzrokovanih olujnim nevremenom koje je pogodilo dio naše općine?

Da li se sprovode kakve aktivnosti u Sportskoj ulici u Matićima radi ograničavanja brzine kretanja vozila istom ( kao rješenje predlaže da li ležeće policajce ili stacionirana kamera).

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. -3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -30.09. 2019. godine

Manda Kosić, pomoćnica općinskog načelnika ukratko dodatno pojasnila predloženi zaključak nakon čega je uslijedila rasprava

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno prihvatio predloženi zaključak što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih.

Ad. -4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2019 godinu

Kratko pojašnjenje predloženog zaključka dala Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao predloženi zaključak.

Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

U raspravi koja je uslijedila nakon pojašnjenja predložene točke učešće uzeli: Josip Pejić, Enes Đulović Marinko Džoić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Zvonko Mikić te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje niskonaponske zračne mreže

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako se J.P. elektroprivreda HZ HB, Distribucijsko područje sjever obratilo zahtjevom radi utvrđivanja javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji niskonaponske zračne mreže u katastarskim općinama kako je to navedeno u predloženoj odluci. Radi se o nepotpunom izvlaštenju što podrazumijeva ograničenje prava vlasništva do u uspostavljanja prava služnosti u korist javnog poduzeća. Predviđenim radovima dio niskonaponske mreža koja je već dotrajala, dijelom i ratu oštećena i koja prouzrokuje   česte kvarove na mreži sada bi se obnovila.

Kako se ovdje radi o javnom interesu predlaže se Općinskom vijeću da se predložena odluka usvoji. Na kraju iznosi kako je Javno poduzeće nakon slanja materijala dostavilo dopunu ranije dostavljenog zahtjeva na način da se točka 1 predložene odluke dopuni novom katastarskom česticom broj 1987 površine 2400 m2 koja se nalazi u K.O. Donja Mahala koja će biti sastavni dio konačne verzije predložene odluke i koja će omogućiti u potpunosti rekonstrukciju niskonaponske mreže koja je dotrajala. Pravni temelj za predlaganje ovakve odluke je Zakon o izvlaštenju, konkretno članak 14, stavak 4. F BiH kojim je omogućeno donošenje ovakve odluke s tim da se na predmetnim nekretninama, kako to zakon predviđa, ne mijenja vlasništvo nego samo korisnik stiče pravo služnosti.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulovića, predsjednik točku sa predloženom dopunom dao na glasovanje te konstatira da je odluka sa predloženom dopunom jednoglasno usvojena.

Ad. -6.

            Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Dom zdravlja

Manda Rezo iznosi kako se Dom zdravlja Orašje obratio, pozivajući se na Zakon o komunalnom gospodarstvu županije Posavske kao i   općinsku Odluku o visini i načinu plaćanja komunalnog doprinosa, zahtjevom da se oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju doma zdravlja zbog toga što se radi o objektu od javnog interesa.  U konkretnom slučaju, Općinsko vijeće može obzirom da se radi o objektu od javnog interesa može osloboditi plaćanja investitora komunalne naknade a što se ovom odlukom i predlaže. Na kraju iznosi kako ovo nije prva odluka ovakve vrste nego je Općinsko vijeće do sada u više slučajeva oslobodilo investitore plaćanja ove naknade obzirom da se radilo o izgradnji objekata od javnog interesa.

U raspravi, sa svojim primjedbama, prijedlozima sugestijama i pohvalama, po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Marinko Džoić i Zvonko Mikić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 12 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja ove točke od strane ravnatelja ustanove Ivana Benkovića uslijedila je rasprava po istoj.

U raspravi sa svojim pitanjima, prijedlozima, primjedbama i sugestijama, na koja je odgovorio ravnatelj Ivan Benković, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 1312 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić