Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 24 Siječanj 2020

I Z V O D

iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 30. prosinca 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Monika Džoić, Dijana Oršolić, Danijel Šošić, Zvonko Mikić, Zdravko Džojić i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu predložio je slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH,
 6. Prijedlog Odluke o isplati razlike naknada iz radnog odnosa,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenih objekata uz primjenu načela socijalno-neprofitnog stanovanja,
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje,
 9. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje.

 

te isti dao na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Stigla vijećnica Monika Džoić.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća nije bilo i nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira, da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović dodatno pojašnjavajući postavlja slijedeća pitanja odnosno pokreće inicijative:

 1. Da li je načelnik ili predsjednik Općinskog vijeća dao odobrenje, u skladu sa Pravilnikom o korištenju vijećnice, Općinskom odboru SDA Orašja za održavanje izborne skupštine u vijećnici u Orašju?
 2. Da li će načelnik uraditi nešto na uređenju građevinskog zemljišta u III ulici na broju 63/65 a koje je u vlasništvu općine Orašje i rješavanju pitanja korištenja lokala       koji je dodijeljen HVIDRI a nalazi se u centru grada odmah pored spomenika palim braniteljima?
 3. Pokrenuti imenovanje povjerenika u MZ-ci Orašje kao i raspuštanje N.O. J.P. Komunalac i Upravnog vijeća Centra za kulturu te imenovanje privremenih organa N.O. i U.V. te raspisivanje natječaja za izbor članova istih.

Anto Kobaš uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Zašto na lokalnim cestama nije urađena horizontalna signalizacija, nema uzdužnih crta na kolniku ili ih nema ili su izbrisane pa se ne vide?
 2. Zašto bivši direktor JP Komunalac nije otišao u mirovinu kada je napunio 65 godina života?
 3. Da li je zasjedala komisija imenovana od strane načelnika općine u svezi izmjene cijena odvoza smeća i da li je donijela kakvu odluku?

Stigao vijećnik Danijel Šošić.

Ninoslav Sušilović predlaže, radi povećanja sigurnosti sudionika u prometu da se izlaz na magistralnu cestu prema Tuzli iz XIV ulice očisti jer je isti zbog korova dosta nepregledan a naši ga građani dosta koriste kao i da se samo skretanje sa magistralne ceste osvijetli kako bi se na vrijeme i sigurno moglo izvršiti skretanje u XIV ulicu.

Joso Živković pita zašto ništa nije poduzeto na povećanju sigurnosti prometa u Sportskoj ulici u Matićima. Mišljenja je kako bi najbolja rješenja bila postavljanje ležećih policajaca ili postavljanje sigurnosnih kamera.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Stigli vijećnici Nusret Saltović i Zvonko Mikić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu

Manda Kosić ukratko pojasnila predloženi proračun iznoseći između kako se prilikom izrade prijedloga ispoštovala zakonom propisana procedura. Iznos proračuna za 2020. godinu je 8.033.270,00 KM što je u odnosu na proračun za prethodnu godinu povećanje od 16%. Na kraju izlaganja obrazložila pojedine stavke koje su većim dijelom uticale na ovakvo povećanje.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su nakon rasprave i pojašnjenja koje je dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić pristupili glasovanja. Nakon provedenog glasovanja odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog proračuna a što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima, na koje je odgovorio općinski načelnik, učešće uzeli: Josip Pejić, Enes Đulović i Anto Kobaš.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi proračun usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu

Kratko pojašnjenje i ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Enes Đulović.

Predsjednik, po završetku rasprave po ovoj točki istu dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

U svom kratkom pojašnjenju predložene odluke Manda Kosić između ostalog iznosi kako je Ugovorom o korištenju carinskog terminala sklopljenog između općine Orašje i Uprave za neizravno oporezivanje propisani brojni uvjeti koje mora ispuniti općina Orašje. Jedan od preuzetih uvjeta je i davanje bezuvjetnog bakarskog jamstva za osiguranje plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje carinskog terminala Upravi za neizravno oporezivanje u iznosu koji odredi Uprava a što se predloženom odlukom i čini.

Nakon provedenog glasovanja koje je uslijedilo nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović predsjednik konstatira kako je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 13 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ i 4 „Suzdržana „ glasa.

Ad. – 6. Prijedlog Odluke o isplati razlike naknada iz radnog odnosa,

            Kratko pojašnjenje po ovoj točki dala Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli, sa svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima, vijećnici Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Marinko Džoić, Josip Pejić te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena točka usvojena sa 16 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ i 1 „Suzdržanim“ glasom.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenih objekata uz primjenu načela socijalno-neprofitnog stanovanja

Rizama Tukulj iznosi između ostalog kako će se temeljem sporazuma o suradnji na provođenju pod projekta BiH 6 zaključenog između Ministarstva za ljuska prava i izbjeglice BiH i općine Orašje u 2020. godini izgraditi objekt od 25 stanova za zbrinjavanje kategorija građana(socijalno ugrožena domaćinstva i pojedinci) koja nisu u mogućnosti osigurati stanovanje na zadovoljavajući način odnosno osiguralo im bi se stanovanje uz plaćanje ispod tržišne cijene. Na kraju iznosi kako za predmetnu zgradu zemljište daje općine i manjim dijelom sudjeluje u financiranju izgradnje objekta koji bi bio nakon izgradnje u vlasništvu općine.

Ninoslav Sušilović ispred kluba vijećnika Posavske stranke svakako pohvaljuje donošenje ovakve odluke ali predlaže i jedan amandman a to je da se u članku 4, stavak 4 koji glasi „osobe koje su odlukom Općinskog vijeća Orašje utvrđene kao osobe od interesa za Općinu, a na osnovu iskazanih potreba i zahtijeva javnih institucija ili organa uprave“ briše.

Smisao cijelog projekta jest zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija a navedeno u članku 4, stavak 4 ne obuhvaća osobe u socijalnoj potrebi.

Predsjednik Općinskog vijeća, poštujući Poslovnik Općinskog vijeća nije prihvatio predloženi amandman.

Ninoslav Sušilović, obzirom da mu amandman nije prihvaćen traži da predlagatelj ove točke isti razmotri kao prijedlog za izmjenu predložene odluke.

Enes Đulović nakon kratkog komentara pita, kada se radi o predloženoj odluci , da li je ispoštovana procedure te da li je možda odluka trebala ići prvo u nacrtu a ne odmah u prijedlogu na što su mu odgovorili predsjednik Općinskog vijeća i pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o kriterijima, uvjetima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje

Kratko pojašnjenje i ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj iznoseći kako se predloženom odlukom propisuju, kriteriji, uvjeti i postupak ostvarivanja prava na korištenje stanova uz subvencioniranje zakupnine.

U raspravi po ovoj točki uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Predrag Mišković u kojoj su se posebno kritički osvrnuli na članak 3. predložene odluke koji sadrži kriterije, koje je potrebno ispuniti kako bi se ostvarilo pravo na subvencioniranje zakupnine. Mišljenja su, kako su iznijeli u svojim raspravama kako nema osobe koja će ispuniti sve propisane kriterije. Posebno naglašavajući kriterij kojim je propisano da prihod po članu obitelji ne prelazi 15% prosječne plaće F BiH ostvarenoj u prethodnoj godini prije podnošenja zahtjeva. Smatraju da je to malen iznos i kako bi taj procent trebalo   znatno povećati.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 13 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -9.

            Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Radioteleviziji Herceg-Bosne d.o.o. Mostar

Rizama Tukulj pojašnjavaju predloženo iznosi kako se Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar obratila se zahtjevom za dodjelu prostorija na korištenje radi obavljanja djelatnosti na području naše općine. Predloženom odlukom se radioteleviziji dodjeljuje na korištenje, bez naknade, prostorije u potkrovlju poslovne zgrade u Orašju IV ulica broj 1, površine 142m2.

Sukladno Odluci o davanju u zakup poslovnih prostora na području općine Orašje tj. člankom 38. iste odluke propisana je mogućnost oslobađana plaćanja zakupnine ukoliko se radi o javnom interesu za građane općine Orašje. Prostor se daje na neodređeno vrijeme tj dok postoji interes Općine.

U raspravi, nakon koje je predsjednik točku dao na glasovanje, učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Predrag Mišković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 12 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Općinsko vijeće donijelo odluku kojom je ovlastilo Općinskog načelnika da raspiše natječaj kao i da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora kvalificiranih kandidata. Na raspisani natječaj stigle su 4 prijave od kojih jedna nije ispunjavala propisane uvjete. Nakon provedenog postupka komisija je sačinila rang listu kandidata kako slijedi:

Iz reda Osnivača:

 1. Josip Mikić
 2. Zdenka Babić

Iz reda Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike

 1. Dragan Kobaš

Na kraju iznosi kako Prijava na natječaj iz reda stručnih djelatnika ustanove nije bilo što znači da će za popunu praznog mjesta Upravnog vijeća ustanove biti potrebno raspisati ponovno natječaj.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave prihvatio, sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ da se u Upravo vijeće imenuju:

Iz reda Osnivača Josip Mikić.

Iz reda Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike Dragan Kobaš.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice

Mladen Marković iznosi kako nakon provedbe prošlog natječaja koji je bio raspisan radi imenovanja članova školskog odbora gore navedene škole nije bilo kandidata za člana odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice.

Na ponovni natječaj za popunu školskog odbora prispjele su 2 prijave za koje je nakon uvida od strane imenovane komisije utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete. Po završetku postupka izbora kandidata komisija je sačinila rang listu:

 1. Zdenka Babić,
 2. Ivo Matanović

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se u školski odbor imenuje Zdenka Babić.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog odbora da se za člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice imenuje Zdenka Babić, jednoglasno usvojen

Ad. – 12.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje

Mladen Marković iznosi, pojašnjavajući predloženo kako se i ovdje radi o popuni Školskog odbora također iz reda osnivača i lokalne zajednice. Na natječaj su pristigle tri prijave za koje je od strane komisije utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete. Nakon obavljenog intervjua sa kvalificiranim kandidatima komisija je sačinila rang listu kako slijedi:

 1. Josip Mikić i Goran Topić,
 2. Ivan Pejić.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave prihvatio da se, a što predlažu i Općinskom vijeću, za člana Školskog odbora Srednje strukovne škole imenuje Goran Topić.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira da je prijedlog odbora prihvaćen sa 15 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Sjednica završila u 1337 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić