Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 13 Ožujak 2020

I Z V O D

iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 30. siječnja 2020. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 16 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Marijan Martinović, Zvonko Mikić, Ninoslav Sušilović, Dijana Oršolić, Zdravko Džojić, Marija Živkković, Joso Živković, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Prije nego je predložio dnevni red za današnju sjednicu predsjednik upoznaje vijećnike kako je gospodin Miralem Puran vijećnik Općinskog vijeća podnio ostavku. Nakon provedene procedure Središnje izborno povjerenstvo je dodijelilo mandat slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA a radi se o gospođi Rialdi Vajzović.

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća novoizabrana vijećnica je dala svečanu izjavu.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2020. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim pristojbama,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta Općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje-asfaltiranja makadamskih ulica u Boku,
 7. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u K.O. Kostrč,
 8. Nacrt Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju,
 10. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2019. godinu.

 

te isti dao na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Stigla vijećnica Monika Džoić.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća nije bilo i nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira, da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović iznosi kako na veći dio postavljenih pitanja u pisanom obliku nije dobio odgovor u roku koji je propisao Poslovnik općinskog vijeća. Također iznosi kako je na prošloj sjednici postavio pitanja i dostavio ih u pisanom obliku ali nije dobio odgovor pa ih ponavlja:

 1. Da li će načelnik uraditi nešto na uređenju građevinskog zemljišta u III ulici na broju 63/65 a koje je u vlasništvu općine Orašje i rješavanju pitanja korištenja lokala       koji je dodijeljen HVIDRI a nalazi se u centru grada odmah pored spomenika palim braniteljima?
 2. Pokrenuti imenovanje povjerenika u MZ-ci Orašje kao i raspuštanje N.O. J.P. Komunalac i Upravnog vijeća Centra za kulturu te imenovanje privremenih organa N.O. i U.V. te raspisivanje natječaja za izbor članova istih.

Stigli vijećnici Ninoslav Sušilović i Joso Živković

Amela Jahić postavlja slijedeća pitanja odnosno pokreće inicijative

Pitanja:

 1. Postoji li način da se urgira na zimsko održavanje ulica, tj. postoji li mogućnost da se traži održavanje ulica na malo čistiji odnosno više ekološki način? Bacanje kamenčića tj. rizle po ulicama donosi samo prljanje ulica, koje se neće oprati i sami znamo dok kiša ne padne ili dok svaki domaćin ispred svoje kuće ne sapere. Naime sva ta rizla odlazi u kanalizaciju u kojoj se taloži i skuplja i samim tim začepljuje istu, što će nam u narednom periodu donijeti velike probleme. Također ta rizla oštećuje i aute koji vožnjom podižu istu i tako oštećuju vozila u prometu.
 2. U kojoj je fazi rješenje za sanaciju puta prema Polojima? Inicijativu je podnijela Mjesna zajednica Orašje tokom prošle godine, pa nas interesira dokle je to stiglo.

Inicijative:

 1. Ukidanje parking mjesta na križanju 8 i 13 i 5 i 12 ulice u Orašju radi preglednosti. Izlazak na tim raskrižjima je jako nepregledan kada su auti parkirani, pa se mora izaći do pola raskrižja da bi se izvršila radnja skretanja. Ovu inicijativa će se podnijeti i mjesnoj zajednici kao i nadležnim za promet i sigurnost.
 2. Zahtjev općinskoj službi nadležnoj za pregled i procjenu drvoreda i rasvjete u 11. ulici tj. kod škole. Drveće je u lošem stanju, korijenje podiže stazu, rasvjeta je slaba a mnogo je vannastavnih aktivnosti koje se odvijaju poslije pet sati, a svi znamo da je tada već mrak. Ova inicijative je hitna i pokretanje inicijative dolazi od roditelja školaraca.

Stigli vijećnici Marijan Martinović i Zvonko Mikić

Marinko Džoić ponavlja već ranije postavljeno pitanje a odnosi se na iznošenje zemlje sa njiva na kako makadamske putove tako i na asfaltirane. Problem posebno izražen u jesen i zimu kada su mrazevi i kada izneseno blato stvara skliski sloj na putu i umnogome ugrožava promet. Da se pokuša iznaći rješenje kako bi se problem riješio.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Ninoslav Sušilović pita da li je stavljena u funkciju hladnjača za voće i povrće. Ako je stavljena u funkciju tko istom gospodari a ako nije stavljena u funkciju zašto nije?

Ad. – 3.

            Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao predsjednik Općinskog vijeća uslijedila je rasprava u kojoj su učešće uzeli slijedeći vijećnici: Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Predsjednik nakon provedene rasprave daje prijedlog Programa rada Općinskog vijeća na glasovanje i konstatira da je isti usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -4.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim komunalnim pristojbama

Manda Kosić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće donijelo Odluku o općinskim komunalnim pristojbama 2009. godine kojom je propisana visina komunalnih pristojbi za područje općine Orašje poštujući zakonom propisane odredbe.

Presudom Ustavnog suda donesenoj po tužbi poduzeća „Beta-live“ d.o.o. Vitez utvrđeno je da odluka nije u suglasnosti sa Ustavom F BiH u dijelu koji se odnosi na kriterije za utvrđivanje visine pristojbi. Kako bi se ispoštovala presuda Ustavnog suda odlukom se predlažu određene promjene koje se odnose ne samo na izmjenu kriterija za propisivanje visine pristojbi nego i određene izmjene visine propisane pristojbe.

Na kraju iznosi kako su u propisanom roku na prijedlog odluke od strane Posavske stranke stigla dva amandmana. Nakon razmatranja istih obadva su odbijena obzirom da nisu u skladu sa Zakonom o komunalnim pristojbama županije Posavske.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor, nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala Manda Kosić i provedene rasprave, istu jednoglasno usvojio.

Ninoslav Sušilović nakon kratkog komentara predložene odluke navodi razloge zbog kojih predlaže slijedeće amandmane:

Amandman 1.

U članku 2. u tabelarnom dijelu pod brojem 18. Iz oblasti igara na sreću pod stavkom Sportske kladionice (sjedište) iznosi u stupcima I i II se mijenjaju, tako da se iznos od 4.000,00 (u stupcu I) mijenja iznosom od 40.000,00 KM te iznos od 2.000,00 (u stupcu II) iznosom od 30.000,00 KM.

Amandman 2.

U istom članku 2. i pod istim brojem u tabelarnom pregledu (18. iz oblasti igara na sreću) pod stavkom Sportske kladionice (svaka druga lokacija) iznosi u stupcima I i II se mijenjaju tako da se iznos od 2.000,00 (u stupcu I mijenja iznosom od 30.000,00 KM a iznos od 1.000,00 (u stupcu II) iznosom od 20.000,00 KM.

Obzirom da predlagatelj odluke nije prihvatio predložene amandmane vijećnik Ninoslav Sušilović traži izjašnjavanje Općinskog vijeća o istim.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Zvonko Mikić, Marinko Džoić, Anto Kobaš, Enes Đulović i Ninoslav Sušilović. Većina sudionika u svojoj raspravi najviše je ukazivala na negativnosti koje proizilaze iz rada samih kladionica.

Nakon rasprave predsjednik daje na glasovanje amandman 1 i konstatira da isti nije usvojen. Podršku amandmanu dalo 7 vijećnika dok je 14 vijećnika bilo „Protiv“

Predsjednik daje na glasovanje i amandman pod rednim brojem 2 i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da isti također nije usvojen. Podršku predloženom amandmanu dalo 7 vijećnika, 14 vijećnika je bilo „Protiv“, dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Predsjednik, nakon izjašnjavanja o predloženim amandmanima daje na glasovanje odluku u predloženom obliku i konstatira da je ista usvojena sa 14 glasova „Za“, 7 glasova „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica naseljenih mjesta Općine Orašje

Kratko pojašnjenje ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Rezo nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su sa svojim primjedbama i pitanjima, na koje je odgovorila pomoćnica općinskog načelnika, učešće uzeli vijećnici Enes Đulović, Predrag Mišković i Ninoslav Sušilović..

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -6.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje-asfaltiranja makadamskih ulica u Boku

U svom pojašnjenju predložene točke pomoćnica općinskog načelnika Manda Rezo između ostalog iznosi kako sukladno Zakonu o izvlaštenju odluku o utvrđivanju javnog interesa donosi Općinsko vijeće na prijedlog korisnika izvlaštenja. Nekretnine za koje se utvrđuje javni interes navedene su u članku 1 predložene odluke. Na kraju pojašnjenja iznosi kako su se vlasnici nekretnina odrekli prava na naknadu te kako su Proračunom za 2020. godinu predviđena sredstva za asfaltiranje ulica tj. makadamskih cesta.

U raspravi sa svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je predložena odluka usvojena jednoglasno.

Ad. -7.

            Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u K.O. Kostrč

Manda Rezo iznosi kako se zemljište navedeno u odluci kupuje od fizičke osobe radi proširenja vodo zaštitnog područja oko vodocrpilišta u Kostrču. Radi se o površini od 3511m2. Vrijednost zemljišta je, prema procjeni sudskog vještaka, 3,5 KM/m2. Nakon donošenja odluke slijedi potpisivanje kupoprodajnog ugovora između općinskog načelnika i vlasnika zemljišta.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je i ova točka jednoglasno usvojena.

Ad. -8.

            Nacrt Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu

Pero Baotić ukratko pojasnio predloženo iznoseći kako donošenje ovakve odluke stvara preduvjete za mogućnost apliciranja projekata, sadržanih u strategiji, prema međunarodnim organizacijama odnosno višim razinama vlasti radi sufinanciranja realizacije određenih projekata. Planom su predviđena 44 projekta ukupne vrijednosti 10.760.853,90KM. Na kraju iznosi kako se radi o nacrtu odluke te se nada kako će vijećnici svojim prijedlozima određenih projekata doprinijeti izradi kvalitetnog prijedloga odluke koji slijedi u narednom periodu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Predrag Mišković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je nacrt odluke usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -9.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole Orašje u Orašju

Dodatno pojašnjavajući predloženu točku pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković iznosi kako je član školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika Mehmed Memišević, dao ostavku. Kako bi se imenovao novi član provedena je zakonom propisana procedura. Na raspisani natječaj pristigla je jedna prijava koju je komisija nakon uvida ocijenila kao potpunu i koja ispunjava propisane uvjete. Nakon toga komisija je prijavu dostavila osnovnoj školi koja je kandidata i nominirala ispred učitelja i stručnih suradnika za člana školskog odbora. Radi se o gospodinu Edinu Tahiroviću.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se za člana školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju imenuje Edin Tahirović.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2019. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić uslijedila je rasprava u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović.

Sjednica završila u 1223 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić