Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 19 Lipanj 2020

I Z V O D

iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 28. svibnja 2020. godine u kino dvorani u Orašju sa početkom u 10.00 sati

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Marija Živković, Dijana Oršolić, Zdravko Džojić, Marijan Martinović i Zvonko Mikić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-31.03.2020. godine,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2020.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarskim subjektima koji posluju na području općine Orašje radi ublažavanja ekonomskih šteta prouzročenih virusom COVID-19,
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – Olujno nevrijeme 7.7.2019. na području općine Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2020. godini,
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje –asfaltiranja ceste u Kostrču,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala,
 14. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju,
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola.

 

te isti dao na raspravu.

Ninoslav Sušilović ima primjedbu na predloženi dnevni red. Mišljenja je da je isti preobiman te da bi određeni broj točaka trebao biti povučen s dnevnog reda. Također iznosi, a na što je i ranije ukazivao, kako sjednice treba održavati češće što bi značilo i manji broj točaka dnevnog reda.

Primjedbi na predloženi dnevni red više nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, u predloženom obliku jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća nije bilo i nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira, da je isti usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Amela Jahić nakon dodatnog obrazloženja, a vezano za poslovanje JP „Komunalac“ postavlja slijedeća pitanja:

 1. Koliki je financijski prihod na robnoj (mješovitoj) pijaci u Orašju za 2019. godinu?

(prikaz po mjesecima za 2019. godinu)

 1. Od menadžmenta poduzeća i nadležne općinske službe spisak djelatnika JP Komunalac koji vrše naplatu placarina na robnoj (mješovitoj) pijaci za period od 2017. godine do 2020. godine?
 2. Ako postoji nadležna općinska služba koja vrši kontrolu poslovanja na pijaci, tražim očitovanje o istom?

Također nakon dodatnog obrazloženja predlaže slijedeće inicijative:

 1. Da se hitno poduzmu mjere kada je u pitanju promet I. ulicom u Orašju (nasip). Da se krene sa pojačanom kontrolom prometa kao i poduzimanje represivnih mjera od strane policijskih službenika imajući u vidu da je ta ulica gradsko šetalište. Da se donese odluka o posebnoj regulaciji prometa kojom bi se odredilo vrijeme dostave a nakon toga u potpunosti zabraniti prometovanje istom.
 2. Potreba za donošenjem Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima. Trenutno ova oblast nije uređena te ju je hitno potrebno staviti u zakonske okvire. Uz inicijative dostavlja i prijedlog odluke koju je sačinila MZ-a zajedno sa veterinarskom strukom. Ista može biti osnova za donošenje potrebne odluke.

Stigli vijećnici Zvonko Mikić i Marijan Martinović.

Enes Đulović uz dodatna obrazloženja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Da li predsjednik Općinskog vijeća ima namjeru da kao ovlaštena osoba ispred osnivača Centra za kulturu Orašje pokrene u skladu sa člankom 37. Statuta Centra za kulturu Orašje kod nadležnog ministarstva županije Posavske nadzor nad zakonitošću rada centra a sa posebnim osvrtom na ne izbor novog ravnatelja na javnom natječaju koji je Upravno vijeće Centra za kulturu obvezno raspisati?
 2. Što       planira uraditi Općinski načelnik i nadležne inspekcijske općinske službe povodom nelegalnog zauzimanja poslovnog prostora u III ulici 52/ prva ulica 1 od strane Stranke demokratske akcije – općinski odbor Orašje?
 3. Da li će predsjednik Općinskog vijeća u suradnji sa načelnikom i nadležnim službama postupiti po zakonu u predmetu Mz Orašje?

Ninoslav Sušilović iznosi kako je ranije pokrenuta inicijativa a koja se odnosi na uređenje kanala na križanju 14. ulice sa magistralnom cestom Orašje-Tuzla odnosno osvjetljavanje istog, djelomično riješena. Očišćen je kanal te je sada preglednost puno veća međutim dio inicijative koji se odnosio na osvjetljenje križanja nije realiziran. Mišljenja je da se ne radi o velikim sredstvima a osvjetljenje raskrižja sigurno bi povećalo sigurnog istog te se nada da će se i to, prije nego se desi kakva nesreća, realizirati.

Na kraju pita što je sa objektom hladnjače, da li je ista dovršena odnosno stavljena u funkciju ako jeste da li je i kome dana na korištenje?

Stigla vijećnica Dijana Oršolić.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik napominjući kako će na sve što bude dostavljeno u pisanoj formi u takvom obliku biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2019. godine

Manda Kosić, pomoćnica općinskog načelnika za financije i proračun ukratko, dodatno, pojasnila predloženo izvješće nakon čega je uslijedila rasprava.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku nakon pojašnjenja koje im je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić i provedene rasprave jednoglasno prihvatili predloženo izvješće a što predlažu i Općinskom vijeću.

Zvonko Mikić ispred odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako je odbor raspravlja, na svom sastanku o ovoj točki i nakon rasprave i provedenog glasovanja 3 člana odbora su podržala predloženi zaključak dok je jedan član bio protiv.

U raspravi ispred Klubova vijećnika odnosno pojedinačnoj raspravi, sa svojim komentarima pitanjima i primjedbama, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“, 3 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -31.03. 2020. godine

Kratko pojašnjenje i ove točke dala je pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić nakon čega je uslijedila rasprava.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako je odbor raspravljao i po ovoj točki i nakon provedenog glasovanja 3 člana su podržala predloženi zaključak dok je 1 član bio protiv.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu

U svom pojašnjenju pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić između ostalog iznosi kako su razlozi predlaganja izmjena i dopuna Proračuna smanjenje prihoda u odnosu na proračunom predviđeno te posebno ističući stavke koje su pretrpjele značajnije izmjene u odnosu na planirano Proračunom za 2020. godinu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračuna iznosi kako su i ovu točku nakon rasprave jednoglasno prihvatili što predlažu i Općinskom vijeću.

Zvonko Mikić ispred odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku raspravljali te kako su nakon provedenog glasovanja 3 člana podržala predloženu odluku dok je jedan član bio protiv.

U raspravi koja je uslijedila sudionici rasprave Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Enes Đulović pored pohvala za sam prijedlog odluke pojedini sudionici su iznijeli dosta neslaganja i primjedbi na pojedine stavke.

Na kraju rasprave općinski načelnik je odgovorio na veći dio primjedbi i prigovora koje su iznesene na pojedine stavke predložene odluke.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „ZA“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna općine Orašje za 2020. godinu

Manda Kosić iznosi kako su izmjene predložene odluke uvjetovane izmjenama samoga proračuna koji je bio predmetom prethodne točke i kako se istom samo konkretizira način realizacije odnosno način izvršavanja Proračuna.

U raspravi po ovoj točki uzeli vijećnice/i Ana Kopić, Josip Pejić te Enes Đulović.

Odluka u predloženom obliku je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarskim subjektima koji posluju na području općine Orašje radi ublažavanja ekonomskih šteta prouzročenih virusom COVID -19

Stanko Vincetić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je cilj odluke pomoć našim gospodarstvenicima tj. poduzetnicima koji posluju na području naše općine a bio im je zabranjen rad zbog epidemije. Isti se, kako je to odlukom određeno, oslobađaju plaćanja obveza prema općini za zakup poslovnih prostora, naknade za korištenje javnih površina te komunalne naknade za vremenski period kako je to u odluci i navedeno. Na kraju iznosi kako su gospodarstvenici dužni podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja u roku koji je naveden u samoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke predlaže da se mjere pomoći primjene na sve pravne subjekte koji imaju sjedište na području naše općine što bi podrazumijevalo i za one kojima nije bio zabranjen rad.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Amela Jahić ispred Kluba vijećnika stranke SDA također daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predložene odluke pita zašto su špedicije koje rade na općinskom terminalu oslobođene samo 50% zakupa iako su i one imale značajan pad prihoda te traži da se odlukom i one oslobode u punom iznosu zakupa jer se tu ne radi o nekom velikom iznosu.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Prijedloge vijećnika Ninoslava Sušilovića i vijećnika Enesa Đulovića općinski načelnik nakon pojašnjenja koje je dao nije prihvatio.

Predsjednik točku u predloženom obliku dao na usvajanje i konstatira nakon provedenog glasovanja da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – olujno nevrijeme 7.7. 2019. godine na području općine Orašje

Pero Baotić pojašnjavajući predloženu odluku iznosi kako se odlukom uređuje način raspodjele jednokratne novčane pomoći onima koji su prijavili štetu nastalu uslijed olujnog nevremena koje je 7.7. 2019. godine pogodilo našu općine. Nakon izvršenog popisa utvrđena je šteta u iznosu od 3.275.505,43 KM. Dobivena sredstva za saniranje dijela šteta iznose 130.000,00 KM a broj prijava je bio 639. Dobivena sredstva će se dijeliti na način da se po svakoj prijavi može dobiti 5,5 % iznosa od utvrđene od štete. Odlukom je također određeno da najniži iznos dobivenih sredstava ne može biti manji od 50,00 KM – za utvrđenu nastalu štetu do 910,00 KM. odnosno 100,00 KM za procjenu štete u iznosu 910,00 do 1.819,00 KM. Na kraju iznosi da za podjelu sredstava na ovakav način nedostaje iznos od 3.101,89 KM što će se osigurani iz Proračuna općine Orašje tako da osigurana sredstva za saniranje dijela šteta iznose 103.101,89 KM.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ –a BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika iznosi kako podržava predloženu odluke ali također iznosi kako ista nije pravedna i ne tretira sve koji su imali štetu na jednak način navodeći kako će jedni dobiti iznos od 5,5 %od procjene štete dok oni koji nisu ostvarili jednokratnu novčanu pomoć u punom iznosu procijenjene štete iz Proračuna županije Posavske za 2019. godinu imaju iz ovog iznosa pravo na novčanu pomoć do punog procijenjenog iznosa štete.

Enes Đulović iznosi kako od ovakvog   načina pomoći i nema baš neke velike koristi imajući u vidu da se pokriva samo 5,5% procijenjene štete. Misli da se treba razmisliti i o drugačijem načinu pomoći koji će na kvalitetniji način riješiti ovakve situacije i na koji će oni koji su pretrpjeli štetu biti obeštećeni u puno većem procentu. Zbog ovakvog načina pomoći onima koji su pretrpjeli štetu iznosi kako će prilikom glasovanja napustiti sjednicu.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu

Pero Baotić iznosi kako je Općinsko vijeće na prethodnoj sjednici usvojilo nacrt Odluke kao dobru osnovu za izradu prijedloga odluke. U svom pojašnjenju predloženog iznosi također kako prijedlog Odluke u odnosu na nacrt sadrži i neke nove projekte te kako su neki projekti u odnosu na nacrt pretrpjeli izmjene u dijelu koji se odnosni na predviđena sredstva za realizaciju istih a razlog smanjenja planiranog iznosa je novonastala situacija izazvana corona virusom.

Ninoslav Sušilović pozdravlja donošenje ovakve odluke ali također izražava sumnju u mogućnost realizacije navedenih projekata pogotovo ako se uzme u obzir da su i sredstva rebalansom znatno smanjena za realizacije pojedinih projekata.

Enes Đulović u svom komentaru predložene odluke između ostalog kao primjedbu predloženoj odluci iznosi kako su pojedini projekti samo navedeni bez ikakvih detalja iz kojih bi se moglo znati što konkretno podrazumijeva realizacija istih .

Rasprave više nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020. godinu

Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici: Ninoslav Sušilović, Josip Pejić, Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje asfaltiranja ceste u Kostrču

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je postupak za utvrđivanje javnog interesa pokrenula Općina sukladno Zakonu o izvlaštenju. Radi se o nekretnini površine 598m2 koja je u privatnom vlasništvu. Kako bi se mogao provesti postupak izvlaštenja i nekretnina upisala kao vlasništvo općine potrebno je donijeti predloženu odluku. Na kraju iznosi kako su se vlasnici nekretnine odrekli prava na naknadu.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 12.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata –programa

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi između ostalog kako su u Proračunu za 2020. godinu predviđena određena sredstva za realizaciju projekata udruga građana. Odlukom o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana propisano je da javni natječaj raspisuje općinski načelnik a razmatranje pristiglih prijava, sukladno istoj odluci, vršit će povjerenstvo koje broji 5 članova a imenuje ga Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. Nakon razmatranja pristiglih prijava povjerenstvo će one koje ispunjavaju propisane uvjete dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o dodjeli sredstava.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao o ovoj točki i nakon rasprave jednoglasno prihvatio što predlažu i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Sadija Subašić,
 2. Magdalena Brašnić,
 3. Josip Pejić,
 4. Mirjam Filipović-Dominković i
 5. Anto Kobaš.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je jednoglasno usvojen.

Ad. – 13.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala

Mladen Marković pojašnjavajući predloženo iznosi kako članovima školskog odbora gore navedene škole ističe mandat za nešto više od mjesec dana. Usvajanjem predložene odluke stvorile bi se pretpostavke za pokretanje procedure izbora novih članova. Istom se daje ovlaštenje Općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje povjerenstvo koje bi provelo postupak izbora te listu kvalificiranih kandidata dostavilo Općinskom vijeću na konačno imenovanje.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da   je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 14.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinsko pravobraniteljstvu u Orašju

Rizama Tukulj ukratko pojasnila predloženo iznoseći između ostalog kako mandat općinskog pravobranitelja ističe ove godine stoga je potrebno donijeti ovako predloženu odluku kojom se pokreće procedura izbora novog pravobranitelja. Obveza općinskog načelnika, ukoliko se odluka usvoji, je da raspiše natječaj i imenuje komisiju koja će provesti proceduru izbora. Nakon toga općinski načelnik predlaže, uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležnog županijskog ministarstva Općinskom vijeću imenovanje općinskog pravobranitelja. Na kraju iznosi kako procedura izbora novog pravobranitelja neće biti gotova do isteka mandata sadašnjeg stoga se predloženom odlukom sadašnji pravobranitelj ovlašćuje da obnaša tu dužnost do izbora novog.

Enes Đulović nakon kratke diskusije iznosi kako je mišljenja da predložena odluka nema zakonsko uporište te traži dodatno pojašnjenje što je od strana općinske pomoćnice Rizame Tukulj i učinjeno u kome iznosi kako je sve u skladu sa zakonom.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ad. – 15.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjeti upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola

Mladen Marković iznosi kako je gore navedena škola uvjetno upisana u Registar osnovnih škola do 31.08. 2020. godine. Da bi i u buduće mogla egzistirati kao samostalna ustanova potrebno je donijeti predloženi zaključak kojim bi im se dala suglasnost na ponovni uvjeti upis u Registar osnovnih škola. Razlog za uvjetni upis škole u registar je što ista ne ispunjava sve pedagoške standarde predviđene županijskim zakonom (nema dovoljan broj odjela).

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.  

Sjednica završila u 1455 sati.

Zapisničar: Nikola Klaić

Predsjednik OV Orašje: Mario Oršolić