Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 28 Srpanj 2020

I Z V O D

iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 25. lipnja 2020. godine u kino dvorani u Orašju sa početkom u 10.00 sati

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Marijan Martinović, Zvonko Mikić, Dijana Oršolić, Zdravko Džojić, Rialda Isić, Nusret Saltović i Anto Kobaš

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Ilija Kobaš, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste u Oštroj Luci,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Orašju društvu Maxi d.o.o.Orašje putem izravne pogodbe,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Damiru Živkoviću iz Orašja putem izravne pogodbe,
 8. Prijedlog Rješenja prava vlasništva u korist MZ Oštra Luka,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC –Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2020.godini,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2019. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U.dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2019. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu,
 15. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2019.godinu,
 16. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima,pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2019. godini.

 

te isti dao na raspravu.

Stigao vijećnik Marijan Martinović.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, u predloženom obliku jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća nije bilo i nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira, da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja postavlja, odnosno pokreće inicijativu:

 1. U skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Orašje pokrećem inicijativu da odgovorni predlože izmjenu Odluke o davanju suglasnosti MZ-i Orašje o promjeni načina pisanja imena ulica u MZ-i Oraše. Važećom odlukom su nazivi ulica pisani slovnim opisom broja ulice a zbog racionalnosti i izjednačavanja načina na koji CIPS piše imena ulica predlaže da se u koordinaciji sa MZ-om Orašje preinači to i da se broj ulica piše rimskim slovom. Broj odluke 01-83/93 od 09. ožujka 1993. godine.
 2. Da li će ili da li je načelnik i odgovorne službe pokrenule postupak iseljavanja nezakonito zauzete poslovne prostorije od stane O.O. SDA Orašja i da li se planira pokretanje pitanja odgovornosti ovlaštenih osoba O.O. SDA za dokazano protiv pravno zauzimanje općinske imovine?

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako su na svom sastanku nakon rasprave jednoglasno prihvatili da se predlože općinskim službama pokretanje odnosno realizacija slijedećih inicijativa:

 1. Nastaviti rad nadgledanja divljih deponija kako je to bilo prijave pojave pandemije covid-19 koje je dalo dosta dobre rezultate.
 2. Izvršiti čipiranje pasa na području općine Orašje što bi omogućilo lako pronalaženje vlasnika napuštenih pasa i poduzimanje mjera protiv onih koji napuste kućne ljubimce.
 3. Što prije krenuti u dezinsekciju tj uništavanje komaraca a razlog više je i pandemija COVIDA-19 kako bi se spriječile i veće posljedice koje bi možda mogle nastati.

Stigao vijećnik Josip Mikić.

Amela Jahić pita da li nadležna općinska služba poduzima i kakve aktivnosti na rješavanju rastućeg problema prosjačenja na području naše općine koje je zaista uzelo maha. Također iznosi vezano za problem prosjačenja kako veći broj osoba nije sa područja naše općine te kako, također, većina nije u stanju socijalne potrebe. Na kraju traži da što prije dobije odgovore na vijećnička pitanja postavljena na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća a koja su se odnosila na rad na pijaci kao i inicijativu za reguliranje i stavljanje u zakonske okvire problema pasa lutalica.

Joso Živković pita za kada se planira instaliranje stacionarnih kamera ili određenih ležećih policajaca u ulici Sportskoj u Matićima?

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik navodeće kako će na sva pitanja i inicijative budu dostavljena u pisanom obliku tako biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja predloženog izvješća od strane Općinskog načelnika uslijedila je rasprave u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Enese Đulović. Nakon rasprave u kojoj su sudionici iste iznijeli svoje pohvale primjedbe i sugestije predsjednik točku dao na glasovanje.

Stigao vijećnika Anto Kobaš.

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2020. godini

Pero Baotić iznosi kako je Općinsko vijeće na prošloj sjednici usvojilo nacrt predložene odluke kao dobre osnove za izradu prijedloga. Nakon usvajanja nacrta isti je poslan na veći broj adresa udruga poljoprivrednih proizvođača na području naše općine kako bi ga razmotrili i eventualno predložili izmjene i dopune . Do slanja materijala za sjednicu Općinskog vijeća nije pristigla niti jedna primjedba niti prijedlog za dopunu i izmjenu usvojenog nacrta. Nakon slanja materijala ispred Udruge „Voćar“ Orašje u pisanom obliku stigao je prijedlog za izmjenama i dopunama prijedloga odluke. Nakon razmatranja dostavljenih prijedloga a uvažavajući činjenicu da je ovogodišnji proljetni mraz nanio znatnu štetu voćarima isti su uvaženi te predlagatelj dostavljeni prijedlog odluke dopunjuje tj mijenja na način kako slijedi:

U članku 3. stavak 1. točke 7 i 8 brišu se.

U istom članku dodaje se nova točka koja glasi: „investicijska potpora održavanja voćnjaka u „hladnom pogonu“

Članak 11. mijenja se i glasi „Investicijska potpora održavanju voćnjaka u „hladnom pogonu“ dodjeljuje se u iznosu od:

-          600,00 KM/ha voćnjaka zasađenog jabukom,

-          200,00 KM/ha voćnjaka zasađenog šljivom ili nekom drugom voćnom vrstom,

i to za voćnjake starosti 3 i više godina.

Članak 12 briše.

Članak 22, sada članak 21, se mijenja i glasi „Pravo na prijave na investicijsku potporu može ostvariti samo po jednom projektu iz članka 3. ove Odluke, osim ako podnositelj prijave aplicira na projekt investicijske potpore održavanju voćnjaka u „hladnom pogonu“ tada isti ima pravo apliciranja na dva Projekta.“.

Na kraju iznosi kako predložena odluka određuje da javni poziv raspisuje Općinski načelnik a sam postupak izbora provest će komisija koju imenuje Općinsko vijeće i koja broji 5 članova.

Nakon provedenog postupka komisija dostavlja listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja a općinski načelnik donosi odluku o dodjeli sredstava.

U raspravi sa svojim pohvalama pitanjima, primjedbama i prijedlozima od kojih su neki išli u pravcu uvođenja novih projekata čija bi se realizacija pomogla predloženim potporama, učešće uzeli Josip Pejić, Joso Živković,Enes Đulović i Predrag Mišković.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja odluka je sa predloženim izmjenama i dopunama jednoglasno usvojena.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste u Oštroj Luci

Kratko pojašnjenje ove točke dao Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta društvu „Maxi“ d.o.o. Orašje putem izravne pogodbe

Dodatno pojašnjenje i ove točke dao Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Damiru Živković iz Orašja putem izravne pogodbe

Predsjednik, nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao općinski načelnik Stanko Vincetić, točku dao na raspravu.

Rasprave nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja prava vlasništva u korist MZ-e Oštra Luka

Nakon kratkog pojašnjenja, koje je po ovoj točki dao Općinski načelnik, obzirom da rasprave nije bilo predsjednik istu dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2020. godini

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako sukladno članku 25. Zakona o cestama Federacije BiH Plan održavanja lokalnih cesta donosi Općinski načelnik a sukladno istom zakonu Općinsko vijeće daje suglasnost na isti. Na kraju iznosi kako Plan održavanja lokalnih cesta podrazumijeva redovno održavanje cesta, izvanredno održavanje cesta te izgradnju lokalnih cesta te kako su za te namjene predviđena znatna sredstva.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu

Nermin Zlatkić v.d. direktor javnog poduzeća u svom pojašnjenju Izvješća između ostalog iznosi kako je poduzeće u dosta teškom stanju što je vidljivo i kroz iskazani financijski minus u poslovanju za proteklu godinu te kako je potrebno, da bi se teško stanje poduzeća popravilo što hitnije poduzeti određene mjere koje će omogućiti normalno poslovanje poduzeća.

U raspravi sa svojim primjedbama ali i prijedlozima mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se poduzeću omogućilo normalno poslovanje učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Nusret Saltović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista usvojena sa 15 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. za 2019. godinu

Mira Živković v.d. ravnateljica iznosi kako predloženo izvješće neće obrazlagati obzirom da u Izvještajnom razdoblju nije obnašala dužnost ravnatelja nego je vršiteljem dužnosti imenovana nakon toga. Ipak ukratko upoznaje nazočne kakva je trenutna poslovna klima u poduzeće te što kani poduzeti kakao bi se poslovanje popravilo.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 13 glasova „Za“ , 3 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 12.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2019. godinu

Kratko dodatno pojašnjenje Izvješća dao ravnatelj Antun Mikić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić i Enes Đulović.

Predsjednik točku, nakon rasprave, dao na glasovanje te konstatira kako je ista usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2019. godinu

Maja Kobaš, ravnateljica ustanove ukratko upoznala vijećnike sa Izvješćem o radu, nakon čega je uslijedila rasprava.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu

Marijan Živković Općinski pravobranitelj dodatno pojasnio predloženo izvješće nakon čega je uslijedila rasprava.

U raspravi sa svojim pohvalama, primjedbama i pitanjima učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 15.

            informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2019. godinu

Općinski načelnik ukratko upoznao nazočne sa sadržajem informacije pojašnjavajući određene stavke.

Ad. – 16.

            Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2019. godini

Kratko sa sadržajem informacije vijećnike upoznala pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeo vijećnik Enes Đulović izražavajući ne slaganje sa istom jer bi informacija, mišljenja je, trebala biti puno sadržajnija sa puno više podataka vezanim za vijećnička pitanja i inicijative.

Sjednica završila u 1535 sati.

Zapisničar: Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća: Mario Oršolić