Služba za stručne i zajedničke poslove

Ispis

9 rizama

9 rizama

Rukovoditeljica Službe: Rizama Tukulj, dipl.iur.

Tel: 031 712-322, lok. 107

Služba za stručne i zajedničke posloveobavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to: priprema prijedloga propisa, općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću; davanje mišljenja na nacrte akata koje pripremaju druge općinske službe za upravu o njihovoj usklađenosti sa zakonom, odnosno Statutom Općine, a prije upućivanja tih akata u daljnju proceduru; pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; sudjelovanje u izradi prijedloga akata koji se odnose na organizaciju Općine; nomotehnička obrada svih akata koje donosi Općinski načelnik; praćenje i realizacija odluka Općinskog vijeća koji se odnose na obveze Općinskog načelnika; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe; uspostavljanje suradnje sa drugim subjektima u pitanjima koja se tiču rada Općinskog načelnika; kontakt i suradnja sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine; organiziranje i vođenje protokolarnih poslova koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika; organiziranje prijema stranih i domaćih organizacija, gospodarskih društava, nevladinih i drugih organizacija i građana koje prima Općinski načelnik; prikupljanje, sređivanje, obrada podataka i informiranje javnosti o radu Općine; u suradnji sa općinskim službama za upravu, prikupljanje i sređivanje podataka koji se prezentiraju preko općinske web-stranice, interneta i ostalih vrsta medija i stalno prezentiranje tih podataka; uređivanje i izdavanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala od značaja za Općinu; organiziranje press konferencija i intervjua Općinskog načelnika ili pomoćnika Općinskog načelnika, kao i njihovo gostovanje u medijima; upravljanje ljudskim resursima, personalni poslovi, poslovi procjene potreba, planiranje i vođenje edukacije osoblja; pripremanje prijedloga za unapređenje procesa rada; rješavanje pritužbi građana vezanih za rad državnih službenika i namještenika; rješavanje zahtjeva građana za slobodan pristup informacijama; praćenje stanja u oblasti politike prema mladima i rad s organizacijama mladih; organiziranje i obavljanje poslova informacijskog sustava za potrebe Općine i izrađivanje planova i programa za uspostavljanje i razvoj tog sustava; administriranje i održavanje informatičkog sustava; obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika; vođenje dnevnih planova sastanaka i obveza Općinskog načelnika; pripremanje sjednica koje organizira Općinski načelnik; pripremanje i praćenje sjednica Općinskog vijeća u suradnji s tajnikom Općinskog vijeća; uređivanje i objavljivanje akata Općine i izdavanje „Službenog glasnika Općine Orašje“; organiziranje i vršenje prijevoza službenim vozilima i održavanje službenih vozila; pružanje građanima informacija o radu Općine i uspostava telefonskih veza; otprema pošte putem dostavljača; održavanje prostorija i inventara; zagrijavanje prostorija; usluživanje napicima; održavanje čistoće; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.