Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti

Ispis

mladen

mladen

Rukovoditelj Službe: Mladen Marković, dipl.ing.polj.

Tel: 031 712-403

Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to: osnivanje, statusne promjene i vođenje registra mjesnih zajednica; osiguranje uvjeta za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih tijela; poslovi prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe općinskih službi za upravu koje obuhvata: prijem pošte, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, zavođenje predmeta i akata u odgovarajuće knjige evidencije, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, zavođenje predmeta i akata, rokovnik predmeta, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata; ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa; umnožavanje i kopiranje materijala; vođenje poslova matične službe; vršenje poslova centra za birački spisak; obavljanje poslova iz oblasti rada i radnih odnosa građana; izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti; priprema općih i pojedinačnih akata iz oblasti društvenih djelatnosti koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja donose nadležna tijela Županije i Federacije; predlaganje i provođenje utvrđene politike, te stvaranje uvjeta za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblasti brige o djeci, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, zdravstvu, socijalnoj i dječjoj zaštiti; statistička istraživanja, praćenje stanja u oblasti iz djelokruga rada, prikupljanje i stručna obrada podataka, te izrada analiza, informacija, izvještaja i programa; praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova i javnih poduzeća iz oblasti društvenih djelatnosti čiji je osnivač Općina; financijska potpora projekata i programa udruženja građana i nevladinih organizacija iz oblasti kulture, sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti od interesa i u skladu sa ciljevima općine i praćenje realizacije tih projekata i programa, te namjenskog utroška tih sredstava; upravno rješavanje u prvom stupnju iz djelokruga društvenih djelatnosti; zaštita i rješavanje pitanja stradalnika domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obračun naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite (osobne i obiteljske invalidnine); rješavanje o pravu na mjesečnu novčanu naknadu pripadnicima HVO koji su nositelji najviših ratnih priznanja; zaštita mirnodopskih vojnih invalida; zaštita obitelji; vođenje odgovarajućih evidencija iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite; praćenje djelatnosti organizacija u socijalno-humanitarnoj oblasti; pružanje pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti Službe; podnošenje izvješća i informacija nadležnim županijskim i federalnim tijelima; suradnja sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima o pitanjima iz djelokruga Službe; suradnja i razmjena podataka sa drugim općinama na području Županije i šire, radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.