Digitalna pristupačnost
...

petak, 01. travnja 2022.

Grad Orašje daruje rodilje s 500,00 KM za prvo, 1.000,00 KM za drugo i 2.000 KM za treće rođeno dijete
...

Devetnaest točaka usvojeno je na 16. sjednici Gradskog vijeća Orašje. I ova sjednica održana je u Kino dvorani Orašje 31. ožujka 2022. godine. Vijećnici su usvojili Izvod iz Zapisnika s 14. sjednice, prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, a zatim usvojili Izvješće o radu i realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2021. godinu. U izvješću je navedeno da je u 2021. godini održano 11 redovnih sjednica i jedna svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Općine. Razmatrano je 130 materijala, od toga 46 planirano programom rada s ostvarenjem od skoro 90%. Doneseno je 18 propisa i općih akata, 40 odluka, pet programa i planova, 19 izvješća, 39 rješenja i devet zaključaka. Postavljeno je 76 pitanja i inicijativa, a na pisana vijećnička pitanja postotak odgovora je 81,57.

Izvješće o radu Gradskom vijeću podnio je i gradonačelnik sa službom za upravu za 2021. godinu koje je također usvojeno, kao i Izvješće o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine, te Izvješće o utrošku tekuće pričuve Proračuna za prošlu godinu.

Podržan je i prijedlog Zaključka o usvajanju Mišljenja na nacrt Prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2021.-2039. godine. U navedenom mišljenju vodilo se računa o usklađenosti Prostornog plana sa postojećom planskom dokumentacijom općine Orašje kao i sa predloženim izmjenama Urbanističkog plana Orašje koji je u postupku iz razloga što planski dokument užeg područja mora poštovati premise planskog dokumenta šireg područja.

Gradsko vijeće usvojilo je Lokalni akcioni plan za re/integraciju državljana BiH koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje općine Orašje za period 2021-2024.godine. Taj dokument bilo je potrebno usvojiti jer je Grad Orašje kao i Županija Posavska potpisanim Sporazumom uključena u projekt readmisije koje provodi država. Lokalni akcioni plan izrađen je s ciljem da se stvore uvjeti za stambeno zbrinjavanje, društvenu, socijalnu i ekonomsku integraciju povratnika po osnovu potpisanog Sporazuma o readmisiji. On otvara mogućnost da se problemi ove populacije rješavaju na jedan harmoniziran način na svim nivoima vlasti, u skladu sa prepoznatim potrebama korisnika, a na osnovu postojećih resursa neophodnih za zadovoljenje potreba korisnika.

Gradski vijećnici usvojili su novu Odluku o dodjeli jednokratne novčane naknadne rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece. Ovom Odlukom visina jednokratne novčane naknade za rodilje utvrđuje se za rođeno prvo dijete u iznosu od 500,00 KM, za rođeno drugo dijete u iznosu od 1.000,00 KM, a za rođeno treće i svako sljedeće dijete u iznosu od 2.000,00 KM. Međutim, uvjet je da rodilja prije rođenja djeteta ima godinu dana prijavljeno prebivalište na području općine, da svakodnevno živi na prijavljenoj adresi i da rođeno dijete živi na istoj prijavljenoj adresi. Istom Odlukom regulirana je jednokratna pomoć obiteljima s više djece odnosno utvrđeno je da pravo na novčanu pomoć od 150,00 KM po svakom djetetu imaju obitelji s dvoje i više djece, djece koje su starosti do 18 godina odnosno do 25 godina ako se nalaze na redovitom školovanju. Uvjet je i da mjesečna primanja obitelji moraju biti do iznosa prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i da obitelj svakodnevno živi na području općine Orašje. Jednokratna novčana pomoć obiteljima s više djece se dodjeljivat će se jednom godišnje i to na temelju javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik. Jednokratna novčana naknada za roditelje ostvarivat će se na temelju zahtjeva koje se mora podnijeti u roku od 60 dana od rođenja djeteta.

Odluka o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje stavljena je van snage. Radi se o tome da su novčana sredstva utvrđena u općinskom proračunu za društvene djelatnosti do sada raspoređivana u skladu sa planom i programom kojeg donosi Općinski načelnik, na temelju zahtjeva za sredstvima koje korisnik dostavlja po propisanim procedurama, dok su se sredstva utvrđena u proračunu kao Transferi ostalim udruženjima i Projekt udruga mladih raspoređivala na temelju javnog poziva sukladno Odluci koja je sad stavljena van snage.  Na temelju nalaza i mišljenja revizije, obvezna je raspodjela svih navedenih sredstava putem javnog poziva, a ne na pojedinačni zahtjev. Odluka o izvršavanju proračuna je usklađena sa ovim nalazom i mišljenjem revizije, a potrebno je uskladiti i druge akte o načinu raspodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine Orašje. Budući da se Odluka o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje odnosi samo na udruge građana, stavljena je van snage, kako bi se raspodjela sredstava vršila sukladno Odluci o izvršavanju proračuna odnosno donijeli potrebni akti za dodjelu sredstava putem javnih poziva za pojedine oblasti društvenih djelatnosti.

Radi asfaltiranja pristupne ceste u Sarajevskoj ulici u Donjoj Mahali izvlaštene su potrebne nekretnine.

Vijećnici su odlukom odobrili otpust i otpis 70 %  potraživanja Općine Orašje prema dužnicima po osnovu neplaćenog zakupa za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Ani Tomašević, Jasmini Župarić i Mateju Eviću.

Za člana Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske kao predstavnik Općine Orašje imenovan je Dragan Kobaš iz Kostrča.

Zbog prestanaka mandata Miralemu Puranu, imenovan je novi član Odbora za statut, poslovnik i propise iz reda vijećnika u imenu Nesad Tokalić, a na njegovo mjesto imenovan je Denis Kabaklić u Odbor za društvene djelatnosti i pitanja mladih. Zbog ostavke Senada Kukuljevića u Odbor za zaštitu i unapređenje prirodne i životne okoline na to mjesto imenovan je Amar Džafić.

Dijani Živković dana je suglasnost na imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje.

Do kraja sjednice usvojeno je Izvješće o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2021. godinu i Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2021. godinu.