Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 24. studenog 2022.

Za 30 maraka do 15 dana reklamiranja na LED video-ekranima u vlasništvu Grada
...

10.510.000 KM iznos je nacrta Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu. Rashodi su planiranu u iznosu od 10.085.000 KM, a neutrošena sredstva iz 2021. godine iznose 425.000 KM. Ovaj plan podržali su gradski vijećnici na svojoj 23. redovnoj sjednici održanoj u Vijećnici Omladinskog doma 24.11.2022. godine. Nacrt Proračuna usvojen je kao dobra osnova za donošenje Proračuna, a prije toga bit će provedena javna rasprava.

Gradski vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za prvih devet mjeseci ove godine, kao i nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za narednu godinu.

Na početku sjednice usvojen je zapisnik s prethodne i točka: Vijećnička pitanja i inicijative, a potom je raspravljano o Statutu Grada Orašja. Zakonom o Gradu Orašje uspostavljen je Grad Orašje, kao pravni sljednik Općine Orašje, koji preuzima obilježja, nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je sljednik. U zakonskom roku, Gradsko vijeće donijelo je Privremenu statutarnu odluku Grada Orašje, do donošenja Statuta Grada. Statuta Grada Orašja bio je 45 dana na javnoj raspravi, a sadrži sve elemente propisane zakonom pa je Gradsko vijeće usvojilo ovaj prijedlog Statuta. Statuom Grada Orašja se uređuju samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, oblici neposrednog odlučivanja građana, mjesna samouprava, imovina i financiranje Grada, suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i drugim razinama vlasti, te druga pitanja koja se odnose na Grad.  

Dosadašnja Odluka o uspostavi Registra proračunskih korisnika iz 2016. godine stavljena je van snage, a Služba za financije zadužena da uspostavi novi Registar proračunskih korisnika Grada Orašja, u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra proračunskih korisnika proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje pojašnjene su određene odredbe radi pravilnog obračuna i isplate plaća i naknada, te poboljšanje prava koja se odnosi na naknadu za odlazak u mirovinu namještenika.

Donesene su izmjene Odluke o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Grada Orašja kojim se omogućava korisnicima da od Grada iznajme prostor za svoje reklame u trajanju i kraćem od mjesec dana. Kako postoji veliki interes pravnih i fizičkih osoba za reklamiranjem u kraćem periodu od minimalnog perioda propisanog Odlukom, Gradsko vijeće je omogućilo oglašavanje po izboru stranke do 15 dana po cijeni 30 KM, te reguliralo način naplate različitih duljina reklama, obrazloženje je Odluke.

Gradsko vijeće je odlukom proglasilo javni interes nad pet parcela u katastarskoj čestici Tolisa radi rekonstrukcije Savskog obrambenog nasipa na području Srednja Posavina, te se može pristupiti njihovom izvlaštenju, utvrđivan je javni interes za izvođenje radova u svrhu polaganja srednje naponskog 10(20)kV kabela „Union-Foods“ Orašje.

Odlukom o planu parcelacije vršit će se parcelacija građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu u svrhu privođenja zemljišta namjeni u ukupnoj površini od 350.345 m² u katastarskoj općini Orašje. Planom parcelacije utvrđuje se veličina, oblik, položaj građevinske parcele, pristup parceli, regulacijska i građevinske linije i površine za javnu namjenu.

Vijećnici su usvojili i Odluku o prodaji nekretnine u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije, a Gradonačelnika ovlastili za raspisivanje javnog oglasa, a potom i Odluku o pribavljanju poslovnog prostora za potrebe Grada Orašja po određenim kriterijima.

Prostor koji se nalazi u poslovnoj zgradi u Orašju u vlasništvu Grada odlukom je dan u zakup Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske radi otvaranja Konzulata u Orašju, a još jedan prostor kod Parka u Orašju dan je na korištenje Udruzi pčelara Trut Orašje.

Zaključkom o davanju suglasnosti dana je suglasnost na zamjenu nekretnina za trafostanicu s Javnim poduzećem Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Poslovnica Orašje, a sjednica je završena usvajanjem Zaključka o postupanju po Izvješću o financijskoj reviziji Općine Orašje za 2021. godine i Odlukom o pokretanju likvidacije Javnog poduzeća Centar za poduzetništvo Orašje.