Digitalna pristupačnost
...

ponedjeljak, 15. svibnja 2023.

JAVNE KONZULTACIJE NA RADNU VERZIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA GRADA ORAŠJA ZA PERIOD 2024.-2026. GODINE
...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21)  propisana je obveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada. 

U skladu sa člankom 11. citirane Uredbe pripremljena je radna verzija Trogodišnjeg plana rada Grada Orašja za 2024.-2026. godinu, koju u cilju konzultacija sa zainteresiranom javnošću odnosno prikupljanja komentara i preporuka na navedeni dokument, objavljujemo na web stranici Grada Orašja na ovom linku.

Proces konsultacija traje 10 (deset) dana od dana objave dokumenta putem web stranice Grada Orašja.

U proces konzultacija se mogu uključiti institucionalni, odnosno socio-ekonomski partneri, te šira javnost.

U danom vremenu svi zainteresirani subjekti mogu dostaviti komentare i preporuke u pisanoj formi osobno, putem pošte ili na protokol  Grada Orašja sa naznakom: "Komentari i preporuke – Trogodišnji plan rada – NE OTVARAJ"), te putem mail-a: upravljanje.razvojem@orasje.ba.