Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 27 Studeni 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 12. listopada   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Mirko Vukić,  Marijan Martinović, Zvonko Mikić, Anto Kobaš i Zdravko Džojić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnici Općinskog načelnika Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić , OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o ustupanju Športsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru „fra Martina Nedića“ Orašje,
 4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Bešireviću,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Stigli vijećnici: Zdravko Džojić, Marijan Martinović i Zvonko Mikić.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

             Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvod iz zapisnika jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Da mu  nadležna općinska služba omogući uvid u revizorski izvještaj Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu i dostavi kopiju istog.
 2. Što Općina kao vlasnik parcele u III. ulici na kućnom broju 63 planira raditi ili graditi u predstojećem periodu. Da li je trenutno uređenje spomenutog placa po mišljenju predstavnika općine adekvatno i u skladu sa Zakonom o komunalnom redu?
 3. Da li Općina u svome vlasništvu ima stan u stambenoj zgradi u III. ulici na broju 75 u Orašju?

Ninoslav Sušilović iznosi kako je na prošloj sjednici pokrenuo inicijativu za održavanje izvanredne, tematske, sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo iseljavanju naših građana. Inicijativa je od strane Općinskog načelnika i prihvaćena uz uvjet da se predlože konkretne mjere koje bi uticale na smanjenje iseljavanja. Kako bi ispunio traženi uvjet , dodatno pojašnjavajući svaku mjeru posebno, predlaže poduzimanje slijedećeg:

 1. Učiniti rad vlasti javnim i transparentnim.
 2. Rad zakonodavne i izvršen vlasti uskladiti s važećim zakonskim propisima.
 3. Pokrenuti izmjenu trenutnog (sramotnog) Zakona o dječjem doplatku.
 4. Provesti reviziju zapošljavanja u svim javnim institucijama i poništiti sva zaposlenja i ugovore o radu kod kojih nije ispoštovana zakonska procedura.
 5. U suradnji s nadležnim  institucijama BiH i RH provjeriti koji uposlenici u javnim institucijama imaju primanja iz RH (mirovine, invalidnine ili bilo koji drugi oblik stalnih primanja) veći od prosječne plaće u Federaciji i zahvaliti im se na daljnjoj suradnji.
 6. Povećati subvencije i poticaje za poljoprivredu i malo gospodarstvo.
 7. Prestati sa toleriranjem kriminala, korupcije, nepotizma, zlouptrebe položaja i ovlasti i sve druge nezakonite, nemoralne radnje i postupke, koji sve više postaju obrazac prihvatljivog ponašanja.
 8. Početi sa sankcioniranjem svega navedenog u točki 7.
 9. Osigurati ravnopravnost svih pred zakonom i jednak odnos institucija prema svim građanima općine Orašje i županije.
 10. Donijeti Zakon o reviziji privatizacije u Županiji Posavskoj.
 11. Zaustavite daljnje izvlačenje proračunskog novca u privatne džepove.

Na kraju iznosi kako se u kratkom roku mogu poduzeti mjere koje bi, mišljenja je,  dale značajan doprinos ne samo smanjenju iseljavanja nego i u promjeni društvene klime uopće.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave, jednoglasno usvojio a što kao inicijativu predlažu:

- Ukoliko postoji mogućnost da se izvrši zamjena stabala, u drvoredu uz obilaznicu u Orašju kao i u novom parku, koja su da li zbog suše ili nekog drugog razloga stradala.

Zorislav Mikić predlaže da se na autobusnom stajalištu kod srednje škole tj. kod fakulteta postave kućice.

Ad. – 3.

             Prijedlog Odluke o ustupanju športsko kulturnog centra  Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru fra Martina Nedić

Kratko pojašnjenje točke dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi sa svojim primjedbama,  prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Anto Kobaš, Mehmed Memišević i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 9 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Mladen Marković  dodatno pojašnjavajući predloženo iznosi kako sadašnjem nadzornom odboru uskoro ističe mandat te je potrebno donijeti ovakvu odluku kojom bi se pokrenuo postupak izbora novog nadzornog odbora. Odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora koja će nakon toga  sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata te dostaviti istu općinskom vijeću na konačno imenovanje članova nadzornog odbora.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje

Josip Živković iznosi kako je sukladno članku 10 Odluke o javnim priznanjima komisija, koju je imenovalo Općinsko vijeće,  raspisalo natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih javnih priznanja u 2017.

Na raspisani natječaj pristiglo je 5 pravovremenih prijava a predloženi su: Dražen Mikić, tamburaški sastav „Budućnost“ Orašje, Crveni križ  općine Orašje, Bakir Beširević iz Orašja te Humanitarna udruga „Samarita“ Vidovice. Sukladno članku 12. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima općine Orašje komisija je nakon razmatranja prijedloga pojedinačno odlučivala o svakom kandidatu kao i o vrsti priznanja koje će se dodijeliti te predlaže slijedeće:

Da se Crvenom križu općine Orašje, zbog zasluga i doprinosa od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine Orašje u oblasti humanitarnog djelovanja i poboljšanja uvjeta života u zajednici dodijeli Zlatna plaketa.

Da se Bakiru Beširević iz Orašja dodjeli Zahvalnica općine Orašje zbog zasluga i doprinosa  od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta.

Što se tiče ostalih predloženih isti nisu, prilikom izjašnjavanja članova komisije, dobili dovoljan broj glasova  te nisu niti predloženi za dodjelu javnih priznanja općine Orašje u 2017. godini.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba Posavske stranke nakon kratkog komentara prijedloga za dodjelu javnih priznanja predlaže da Zahvalnice dobiju tamburaški sastav „Budućnost“ iz Orašje te Humanitarna udruga „Samarita“ iz Vidovica te traži, o predloženom,  očitovanje Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako je trebalo, da bi se udovoljilo prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića,  poštujući kako Odluku o dodjeli  javnih priznanja  tako i  Poslovnik, prilikom usvajanja dnevnog reda predložiti dopunu istog novim točkama kojim bi se odredila dodjela javnih priznanja i drugim predloženim obzirom da se Općinsko  vijeće o svakom prijedlogu pojedinačno očituje.

U raspravi sa svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Zdravko Džojić, Joso Živković, Pavo Kosić, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik odluku u predloženom obliku daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 21 glasom „ZA“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Beširević

Mehmet Memišević navodeći razloge  predlože slijedeći amandman: Članak 1 predložene odluke mijenja se i  glasi: „Bakiru Bešireviću iz Orašja dodjeljuje se Zlatna plaketa Općine Orašje u 2017. godini zbog zasluga i doprinosa od osobitog značaja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta. Zlatna plaketa općine Orašje čini plaketa i novčana nagrada u iznosu od 2.000,oo KM.

Predsjednik daje kratku pauzu kako bi komisija mogla razmotriti, kao predlagatelj, predloženi amandman i o istom zauzeti stav.

Josip Živković ispred komisije, nakon održanog sastanka, iznosi kako su predloženi amandman jednoglasno podržali.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja  o predloženoj točki, sa usvojenim amandmanom, konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Josip Mikić podnio ostavku na članstvo u gore navedenom odboru a  izabran je iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Kako bi odbor mogao normalno funkcionirati potrebno je imenovati novog člana. Odbor je održao sastanak na kom je jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću,  da se gospodin Josip Mikić razriješi članstva u odboru a imenuje, kao jedini kandidat gospodin Mario Bijelić iz Vidovica.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

Monika Džoić ispred Odbora iznosi kako je gospođa Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto predsjednice Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih izražavajući želju da kao član nastavi rad u odboru. Nakon rasprave o podnesenoj ostavci odbor je prihvatio da se Vedrana Nišlić razriješi dužnosti predsjednice i imenuje za člana dok se za predsjednika predlaže Zvonko Mikić dosadašnji član odbora.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5  glasova „Suzdržanih“.

Sjednica završila u 12.17

Zapisničar Nikola Klaić        

Predsjendik OV Orašje Mario Oršolić