Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Ožujak 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane dana 15. veljače   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Marija Živković, Vedrana Nišlić i Danijel Šošić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić Ilija Kobaš, Mladen Marković i Pero Baotić, stručni savjetnik Manda Rezo, OP Marijan Živković, te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Jug III i Poduzetničkoj zoni „Dusine“ putem javnog nadmetanja,
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2018. godinu,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu,
 13. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2017. Godinu,
 14. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje.

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigla vijećnica Vedrana Nišlić.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako predlagatelj sa predloženog dnevnog reda povlači točku pod rednim brojem 9.

Ninoslav Sušilović traži da se točka 10. također povuče sa dnevnog reda zbog nepotpunih materijala dobivenih za ovu točku. U materijalima nisu dobili Pravilnik o izmjeni Pravilnika nego samo dokument kojim se daje suglasnost na usvojene izmjene istog od strane Upravnog vijeća vrtića.

Obzirom da predlagatelj točke nije uvažio primjedbe i prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilović vezane za povlačenje točke 10 predloženog dnevnog reda isti traži da se o prijedlogu izjasni Općinsko vijeće.

Nakon glasovanja o prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića predsjednik Općinskog vijeća konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika dok je 16 vijećnika bilo „Protiv“.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Mehmed Memišević uz dodatna pojašnjenja pokreće slijedeće:

Inicijative:

 1. Postavljanje oglasnog stupa na križanju 5. i 10. ulice.
 2. Obilježavanje dodatnih parking mjesta za osobe sa umanjenom tjelesnom sposobnošću u 3. ulici kao i ispred svih javnih ustanova.
 3. Postavljanje i izmjena rasvjetnih tijela u 14. ulici zbog veće sigurnosti građana.

Ninoslav Sušilović obzirom da nije dobio nikakve odgovore na ranije postavljena pitanja tj. pokrenute inicijative iste ponavlja:

 1. Koliko je do sada uloženo sredstava za stavljanje u funkciju   Centra za poduzetništvo, koliki su njegovi godišnji troškovi i koje je financijske i poslovne rezultate do sada ostvario?
 2. 21.09. 2017. godine podržao inicijativu za održavanjem, ukoliko se predlože konkretne mjere koje bi uticale na smanjenje iseljavanja, Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa samo jednom točkom dnevnog reda: „Analiza trenutnog stanja vezano za iseljavanje s područja općine Orašje te predložio slijedeće mjere:
 1. Učiniti rad vlasti javnim i transparentnim.
 2. Rad zakonodavne i izvršne vlasti uskladiti s važećim zakonskim propisima.
 3. Pokrenuti izmjenu trenutnog (sramotnog) zakona o dječjem doplatku.
 4. Provesti reviziju zapošljavanja u svim javnim institucijama i poništiti sva zapošljavanja i ugovore o radu kod kojih nije ispoštovana zakonska procedura.
 5. U suradnji s nadležnim institucijama BiH i RH provjeriti koji zaposlenici u javnim institucijama imaju primanja iz RH (mirovine, invalidnine ili bilo koji drugi oblik stalnih primanja) veći od prosječne plaće u Federaciji i zahvaliti im se na daljnjoj suradnji.
 6. povećati subvencije i poticaje za poljoprivredu i malo gospodarstvo.
 7. Prestati tolerirati kriminal, korupciju, nepotizam, zloupotrebu položaja i ovlasti i sve druge što nezakonite, što nemoralne radnje i postupke, koji sve više postaju obrazac prihvatljivog ponašanja.
 8. početi sankcionirati sve navedeno u točki 7.
 9. Osigurati ravnopravnost svih pred zakonom i jednak odnos institucija prema svim građanima Općine i županije.
 10. Donijeti Zakon o reviziji privatizacije u županiji Posavskoj.
 11. Zaustaviti daljnje izvlačenje proračunskog nova u privatne džepove.

Uz dodatna pojašnjenja postavlja novo pitanje odnosno pokreće inicijativu:

Zašto do sada nije došlo do imenovanja direktora Doma zdravlja Orašje?

Inicijativa:

Da se u najkraćem roku razriješi dužnosti trenutačna predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje gospođa Mara Dabić, zbog eklatantnog kršenja Zakona o sukobu interesa.

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Kolike su novčane naknade za rada u nadzornom odboru J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje i Nadzornom odboru J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje?
 2. U kojoj je fazi izbor direktora Javne ustanove Dom zdravlja Orašje?
 3. Kada će predsjednik Općinskog vijeća osigurati provođenje Poslovnika i njegovu primjenu kada su u pitanju članak 18A stavak 9. i članak 64.?

Stigao vijećnik Danijel Šošić.

Marinko Džoić upoznaje vijećnike kako je Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline održao sastanak na kome je nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se Općinskom vijeću predloži slijedeća inicijativa:

Da pomoćnik općinskog načelnika u čijoj je ingerenciji rad komunalnih redara poduzme mjere koje će na terenu dati vidljive rezultate a što bi se postiglo, mišljenja smo, većim angažmanom komunalnih redara na terenu. a ne da isti, kako je to bilo do sada, veći dio radnog vremena provedu u uredu. Krajnje je vrijeme da se, kada je zaštita prirode i životne sredine u pitanju, poduzmu hitne i konkretne mjere u cilju njihove zaštite jer situacija ne trpi više nikakva odlaganje nego poduzimanje dobro smišljenih mjera i konkretnih akcija koje će na terenu dati rezultate koji će i običnim građanima biti vidljivi.

Predrag Mišković pita kakva je sigurnost naših policajaca u obavljanju svakodnevnih poslova i što se može poduzeti da se isti više zaštite?

Na postavljena pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić, predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić te pomoćnik Općinskog načelnika Pero Baotić.

Ukoliko vijećnici nisu zadovoljni dobivenim odgovorima, svoja pitanja mogu dostaviti i u pisanom obliku te će im na ista na takav način biti i odgovoreno rekao je predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Ad. – 3.

            Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća kratko pojašnjavajući predloženi Program iznosi kako je Kolegij općinskog vijeća pribavio prijedloge, sugestije i mišljenja kako Općinskog načelnika tako i službi i nakon toga sačinio prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje. Istim su utvrđeni poslovi i zadaci Općinskog vijeća sa nositeljima i rokovima izvršenja određenih poslova i zadataka.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju JUG III i Poduzetničkoj zoni „Dusine“ putem javnog nadmetanja

Manda Rezo, stručni savjetnik u Službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako se predloženom odlukom, ukoliko se usvoji, stvaraju zakonske pretpostavke temeljem kojih će Općinski načelnik raspisati oglas o prodaji zemljišta sa uvjetima koji su navedeni u predloženoj odluci. Početna cijena navedenih nekretnina temeljem procjene sudskog vještaka građevinske struke   iznosi 3,ooKM/m2. Nakon provedenog postupka prodaje Općinski načelnik će s najboljim ponuđačem potpisati ugovor o prodaji u kome će se između ostalog odrediti i uvjeti gradnje.

Josip Pejić uz kratak komentar ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke nakon kratkog komentara predlaže da se u buduće, radi lakšeg snalaženja, u materijalima dostave prilozi na osnovu kojih će se lako moći odrediti lokacije parcela koje su predmet prodaje.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 6 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava matoša Vidovice

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju točke između ostalog iznosi kako u svibnju tekuće godine ističe mandat sadašnjem sazivu školskog odbora. Predloženom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj , imenuje povjerenstvo koje će provesti postupak izbora nakon čega će sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine

Manda Rezo u svom pojašnjenju ove točke iznosi kako se Udruga Božićna bajka obratila zahtjevom da se oslobodi plaćanja naknade za korištenje javne površine. Radi se o parking prostoru ispred nove sportske dvorane u Orašju površine 800m2 koji je korišten za održavanje manifestacije Božićnog sajma u Orašju. Člankom 25. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje predviđena je mogućnost da se privremeni korisnici javne površine koji ispunjavaju odlukom propisane uvjete, mogu osloboditi plaćanja naknade za korištenje. Obzirom da Udruga Božićna bajka ispunjava uvjete propisane odlukom predlaže se oslobađanje plaćanja naknade.

U raspravi po ovoj točki sa svojim komentarima, primjedbama i pitanjima učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Joso Živiković, Marinko Džoić i Mehmed Memišević.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje

Pero Baotić iznosi, pojašnjavajući predloženo, kako je Općinsko vijeće na jednoj od prethodnih sjednica donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo Orašje. Sukladno odluci Općinski načelnik je raspisao natječaj i imenovao komisiju za provedbu postupka izbora članova. Postupak je, sukladno zakonu, proveden nakon čega je imenovana komisija sačinila rang listu kvalificiranih kandidata.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku,na kom je bila nazočna i Gabrijela Martinović koja je kao članica komisije za provedbu postupka izbora upoznala članove sa provedenom procedurom kada je izbor članova nadzornog odbora u pitanju . Nakon rasprave odbor je sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Nadzorni odbor Centra za poduzetništvo imenuju:

 1. Miroslav Živković,
 2. Mirijam Filipović Dominković i
 3. Lucija Mijić Džoić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i Općinsko vijeće je nakon provedenog glasovanja sa 17 glasova „Za“ uz 6 „Suzdržanih „ glasova prihvatilo prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju

Mladen Marković ispred predlagatelja, pojašnjavajući ovu točku iznosi kako je članica Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića podnijela zahtjev za razrješenje članstva u odboru. Razlog podnošenja zahtjeva je imenovanje iste za ravnateljicu škole što je nespojivo i sa članstvom u školskom odboru.

Ninoslav Sušilović pita zašto se odmah ne raspisuje i natječaj za popunu upražnjenog mjesta u školskom odboru na što mu je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković iznoseći kako mandat školskom odboru ističe u 9 mjesecu ove godine. Imajući u vidu vrijeme potrebno da bi se postupak proveo i troškove koje bi prouzročio neće se ići u natječaj. Također ističe kako školski odbor može svoje poslove do kraja mandata normalno obavljati i ako nedostaje jedan član.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je točka usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković prije nego je dodatno pojasnio predloženi zaključak ispričao se vijećnicima što u materijalima vezanim za ovu točku nisu dobili i Odluku upravnog vijeća kojom su usvojili određene izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića. Dalje u svoj pojašnjenju iznosi kako je Upravno vijeće vrtića 25.01. 2018. godine donijelo Odluku o izmjeni Pravilnika radi usklađivanja istog sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju županije Posavske. U postojećem pravilniku je propisano, kada su uvjeti za prijem ravnatelja u pitanju, 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme. Izmjenom se sukladno gore navedenom zakonu, propisuje 5 godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme. Da bi Odluka Upravnog vijeća bila provediva potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba Posavske stranke iznosi kako bi vijećnici, kada je ova točka u pitanju, trebali glasovati i donijeti zaključak o nečemu u što nisu mogli imati uvid odnosno materijal iz kojeg bi se moglo vidjeti što se i na koji način mijenja. Na kraju izražava nadu kako ovakav način dostave nepotpunih materijala neće postati praksa.

Joso Živković predlaže, obzirom da nije provedeno glasovanje, predlagatelj zbog nepotpunih materijala vezanih za ovu točku istu povuče.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 6 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić predsjednik točku dao na raspravu.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Joso Živković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja po ovoj točki konstatira da je ista usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu

Marijan Živković, Općinski pravobranitelj ukratko pojasnio izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima na koje su odgovorili općinski pravobranitelj Marijan Živković i pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Marinko Džoić.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 12.

            Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2017. godinu

Kratko pojašnjenje informacije dala Manda Rezo.

Ad. – 13.

            Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Predsjednik Općinskog vijeća, nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali Ninoslav Sušilović i Joso Živković.

Sjednica završila u 13.01

 Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić