Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 17 Srpanj 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 29. svibnja   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici:  Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Mirko Vukić, Dražen Topić i Anto Kobaš.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Manda Kosić, Ilija Kobaš, Mladen Marković,   Pero Baotić i  Željko Nedić, Nikola Benković – stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković  te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o   izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i  službi za upravu za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godinu,
 7. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Školski centar  fra Martina Nedića Orašje,
 8. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole  Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i predsjednika i imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva općine Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Općine Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana – predsjednika Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 13. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2017. godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2017. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo. Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović ima pitanje i prijedlog.

Predlaže, a što je stav SBB-a da se sredstva koja se  naplate na području Mjesne zajednice Orašje od parkiranja vrate MZ-i.

Pitanje:

U III ulici na kućnom broju 63 postoji zemljište koje je u vlasništvu Općine  koje je neuređeno i zaraslo u korov. Pita Općinskog načelnika da li se planira, obzirom da se radi o zemljištu koje je u centru grada, pokositi trava odnosno zamijeniti postojeća ograda?

Na pitanje i prijedlog odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. -3.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Manda Kosić, novoimenovana pomoćnica Općinskog načelnika za financije nakon uvodnog izlaganja po ovoj točki riječ daje stručnom suradniku Nikoli Benković koji detaljno obrazlaže predloženu točku.

Stigao vijećnik Mirko Vukić.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon  pojašnjenja koje je po ovoj točki dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković proveo raspravu. Nakon rasprave i provedenog glasovanja predloženi zaključak je usvojen sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

U raspravi sa svojim primjedbama, sugestijama prijedlozima i pitanjima, na koja su odgovorili Općinski načelnik Stanko Vincetić i stručni suradnik za financije Nikola Benković, učešće uzeli Josip Pejić, Enes Đulović, Marinko Džoić, Mehmed Memišević i Zdravko Džojić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2017. godinu

Kratko pojašnjenje ove točke dao općinski načelnik Stanko Vincetić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Stigao vijećnik Dražen Topić.

Nakon rasprave po ovoj točki u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović predsjednik točku daje na glasovanje.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković u svom pojašnjenju predložene točke, između ostalog, iznosi kako je Općinsko vijeće prošle godine donijelo Odluku o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje. Odlukom je ovlašten Općinski načelnik da imenuje petočlano stručno povjerenstvo koje će imati zadaću izraditi Plan preustojstva Doma zdravlja Orašje. Nakon izrade Plana isti je od strane Općinskog vijeća i usvojen nakon čega se u zakonskom roku moglo pristupiti donošenju danas predložene odluke. Istom se Dom zdravlja Orašje dijeli na dvije samostalne javne ustanove koje će steći pravni subjektivitet upisom u sudski registar. Odlukom je određeno da sadašnji kako direktor tako i imenovano upravno vijeće Doma zdravlja Orašje  u novoj ustanovi  Dom zdravlja Orašje svoju dužnost  obavljaju do isteka mandata.

Kad je u pitanju Javna ustanova Ljekarne Orašje odlukom je određeno da istom upravlja,  do izbora ravnatelja odnosno upravnog vijeća,  v.d. ravnatelj odnosno privremeno upravno vijeće. Odlukom je također određeno da se ravnatelj ustanove treba izabrati u roku od 1 godine dok se upravno vijeće treba imenovati u roku od 6 mjeseci.

Upravna tijela novonastale Javne ustanove Ljekarne Orašje imenovat će, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, Općinsko vijeće.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon razmatranja prispjelih prijedloga sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se sa v.d. ravnateljicu Javne ustanove Ljekarne Orašje imenuje Ifeta Kabaklić. Za članove privremenog Upravnog vijeća imenuju:

 1. Marko Mamić  za  predsjednika
 2. Kristina Krištić  za člana i
 3. Marko Filipović  za člana.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku kako predloženoj odluci tako i prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje.

Enes Đulović u svom kratkom komentaru između ostalog iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi nepoštivanje ranije donesenog  zakona koji određuje način poslovanja ljekarni  a tek se sada  poduzimaju radnje kako bi se propisano i ispoštivalo.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je preložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini

Nakon kratkog pojašnjenje koje je po ovoj točki dao Pero Baotić predsjednik točku daje na raspravu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović u svom komentaru između ostalog iznosi kako bi u buduće trebalo povesti više računa, kada je poticanje poljoprivrede u pitanju, o poljoprivrednim kulturama koje zahtijevaju manje ljudskog rada a da za istim postoji potreba na tržištu.

Predrag Mišković predlaže da se u buduće  razmisli i o poticanju eko proizvodnje na području naše općine obzirom da na tržištu postoji velika potražnja za takvim proizvodima.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Školski centar fra Martina Nedića Orašje

Mladen Marković iznosi kako sadašnjem sazivu školskog odbora gore navedene škole ističe mandat u 10 mjesecu tekuće godine. Kako bi se sve moglo na vrijeme odraditi potrebno je donijeti ovakvu odluku koja je prvi korak u provedbi postupka,  izbora novih članova školskog odbora, koji slijedi. Iznosi kako se i u narednoj točki radi o istom samo je druga škola u pitanju.

Rasprave nije bilo i točka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

             Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole u Orašju

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju člana  - predsjednika i imenovanja člana Općinskog izbornog povjerenstva općine Orašje

Rizama Tukulj iznosi kako je Općinsko vijeće na prošloj sjednici donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor člana OIP-a. Na natječaj su pristigle dvije prijave koje su ispunjavale tražene uvjete. Nakon što je imenovana komisija provela postupak sačinila je rang listu kako slijedi:

 1. Gabrijela Martinović-Dominković
 2. Mandalena Lukač

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave, jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Gabrijela Martinović-Dominković.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović predsjednik točku daje na glasovanje.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženo rješenje usvojeno sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva

Monika Džoić ispred odbora iznosi kako je odbor i ovdje prilikom glasovanja bio jednoglasan i  prihvatio da se za predsjednicu Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Gabrijela Martinović-Dominković.

Enes Đulović predlaže da predlagatelj povuče točku s dnevnog  reda jer je, mišljenja je, napravljena pogreška. Naime Gabrijela Martinović-Dominković je na istoj sjednici Odbora predložena  za člana  a kasnije i za predsjednicu iako tada još nije bila ni član OIP-a.

Nakon pojašnjenja koje su po ovoj točki dali na prijedlog vijećnika Enese Đulovića općinski načelnik Stanko Vincetić,predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić te pomoćnica Općinskog načelnika Rizama Tukulj iznoseći kao nema formalnih nedostataka da se provede glasovanja po ovoj točki predsjednik Općinskog vijeća  ipak daje pauzu kako bi se iznašlo kompromisno rješenje.

Nakon pauze predsjednica Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor u pauzi održao sastanak na kom su, nakon imenovanja Gabrijele Martinović-Dominković od strane Općinskog vijeća za članicu u OIP, jednoglasno usvojili da se za predsjednicu OIP-a imenuje Gabrijela Martinović-Dominković.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je od strane Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 11.

               Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice

Mladen Marković ispred predlagatelja u kratkim crtama pojasnio predloženo iznoseći između ostalog kako je Općinsko vijeće ranije donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova gore navedene osnovne škole. Na natječaj je pristiglo 5 prijava (3 iz reda učitelja i stručnih suradnika, 1prijava ispred osnivača i lokalne zajednice te 1 prijava iz reda roditelja) i sve su ispunjavale tražene uvjete.

Nakon dobivenih nominacija od učiteljskog vijeća odnosno vijeća roditelja komisija je sačinila rang listu kvalificiranih kandidata. Na kraju iznosi kako u školski odbor ulaze dva člana iz reda osnivača i lokalne zajednice. Vidljivo je da će jedno mjesto u školskom odboru ostati nepopunjeno  obzirom da je stigla samo jedna prijava kandidata iz reda osnivača i lokalne zajednice  te će biti potrebno kasnije ponovno raspisati natječaj kako bi se imenovao član koji nedostaje.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na svom sastanku raspravljali i po ovoj točki. Nakon povedene rasprave jednoglasno su prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću da se u školsko odbor imenuju:

iz reda učitelja i stručnih suradnika:

-          Velimir Topić

-          Rućica Mikić

iz reda osnivača i lokalne zajednice

-          Kata Dominković

iz reda roditelja

-          Marko Dominković

Rasprave nije bilo i predsjednik Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno usvojen.

Ad. – 12.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju člana – predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Centar za kulturu Orašje

Mladen Marković pojašnjavajući predloženo iznosi kako je Drago Kopić podnio ostavku na mjesto predsjednika Upravnog vijeća Centra za kulturu zbog nespojivosti funkcija. Naime  Gospodin Drago Kopić  je imenovan za ministra u Vladi Županije Posavske.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženo rješenje usvojeno sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu izmjena i dopuna urbanističkog plana Orašje

Željko  Nedić iznosi kako je Općinsko vijeće 2016. godine donijelo Odluku o pristupanju izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje. Nakon provedenog postupka   javne nabavke  izabran  je najbolji ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor o izradi izmjena i dopuna. Kako bi se ispoštivala propisana procedura potrebno je,  izrađeni nacrt izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje staviti na javnu raspravu koja traje 30 dana. U tom roku svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, sugestije i prijedloge dostaviti pismenim putem nadležnoj službi ili iste upisati u knjigu koja će biti uz izloženi materijal.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 14.

Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu

Nakon pojašnjenja izvješća od strane direktora poduzeća Vidana Vidovića uslijedila je rasprava u kojoj su učešće uzeli: Josip Pejić, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Predsjednik po završetku rasprave točku daje na glasovanje i konstatira da je ista, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

Ad. – 15.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu

Dodatno pojašnjenje po ovoj točki dao direktor poduzeća Ahmet Nurispahić nakon čega je uslijedila rasprava. Učešće u raspravi, sa svojim pitanjima primjedbama i sugestijama na koje je dogovorio direktor poduzeća, uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ad. – 16.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2017. godinu

Antun Mikić, ravnatelj Centra za socijalni rad dodatno pojasnio predloženo izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Po završetku rasprave u kojoj su sudjelovali Josip Pejić, Anto Kobaš i Enes Đulović predsjednik točku daje na glasovanje.

Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ad. – 17.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2017. godinu

U raspravi koja je uslijedila nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala ravnateljica vrtića Maja Kobaš sudjelovali: Josip Pejić i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen jednoglasno.

Sjednica završila u 14.30

Zapisničar: Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća: Mario Oršolić