Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 27 Prosinac 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 6. prosinca 2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Vedrana Nišlić, Dijana Oršolić, Danijela Peranović, Josip Pejić, Zorislav Mikić i Anto Kobaš.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Pero Baotić, Željko Nedić i Ilija Kobaš, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. -30.09. 2018. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Orašje II,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor postupka dodjele pomoć za obnovu poplavljenih stamenih prostora na području općine Orašje.                                                                                              

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Enes Đulović traži da se izvod iz zapisnika sa 17. sjednice dopuni na način da se u isti unese kako je pismeno obavijestio predsjednika Općinskog vijeća o spriječenosti sudjelovanja u radu Općinskog vijeća tj. nazočnosti na 17. sjednici Općinskog vijeća. Predsjednik je prihvatio primjedbu vijećnika Enesa Đulovića.

Predsjednik daje na glasovanje Izvod iz zapisnika sa prihvaćenom dopunom te nakon glasovanja konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović ponavlja, dodatno pojašnjavajući, ranije postavljena vijećnička pitanja na koja nije dobio odgovor:

 1. Koliki su troškovi iscrtavanja       u VIII i XIV. ulici u Orašju horizontalnom prometnom signalizacijom rađenom u sedmom mjesecu tekuće godine?
 2. Zbog čega Općinski načelnik nije predstavio plan preuređenja drvoreda i javnih površina iako je to po Odluci o komunalno redu obvezan učiniti?

Inicijativa: Radi lakšeg snalaženja vijećnika postaviti pločice sa imenima i prezimenima vijećnika kako bi znali, obzirom da se mjesta ne mijenjaju, gdje trebaju sjesti prilikom održavanja sjednica Općinskog vijeća.

Marinko Džoić ponavlja ranije postavljeno pitanje a vezano za održavanje javne rasvjete. Sadašnji način održavanja nije funkcionalan. Treba ga mijenjati na način, ako je to moguće, da se pri našem komunalnom poduzeću uposle 2-3 osobe sa SSS, elektrostruke koji bi bili zaduženi za održavanje javne rasvjete.

Ninoslav Sušilović predlaže da se što hitnije, prije nego se desi nekakva nesreća, riješi javna rasvjeta u ulici uz osnovnu školu u Orašju.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2018. godine

Manda Kosić dodatno pojasnila predloženu točku nakon čega predsjednik Općinskog vijeća istu daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku nakon rasprave i pojašnjenja koje su po ovoj točki dali pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić i stručni suradnik za proračuna Nikola Benković podržali predloženi zaključak sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koja je djelomično odgovorio općinski načelnik, učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 12 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu

Kratko pojašnjenje i ove točke dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić nakon čega je predsjednik istu dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračuna iznosi kako su na svom sastanku raspravljali i o ovoj točki. Nakon rasprave i provedenog glasovanja odbor je prihvatio predloženi zaključak sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Mario Oršolić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Joso Živković.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa12 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje nekrategorizirane ceste u K.O. Orašje II

Željko Nedić u svom pojašnjenju, između ostalog iznosi, kako se radi o dijelu ceste koja se nalazi u Draganovcima koji se vodi u katastarskim knjigama kao privatno vlasništvo a već duže vrijeme se koristi kao javni put. Na prijedlog Općinskog pravobranitelja nadležna služba je pripremila prijedlog odluke čiji je cilj usuglašavanje stanja na terenu i stanja u katastarskim knjigama. Ukoliko predložena Odluka bude usvojena slijedi postupak izvlaštenja koji će provesti nadležna služba u kojem bi se postigao dogovor sa vlasnicima koji su upisani na zemljištu kako bi se isti pravično obeštetili. Nakon provedenog postupka imali bi javni put koji bi u cijelosti bio društvena svojina.

Rasprave nije bilo i odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Centar za socijalni rad Orašje

Ilija Baotić ispred predlagatelja između ostalog iznosi kako je na raspisani natječaj pristiglo 5 prijava za koje je utvrđeno, od strane komisije da su potpune i da ispunjavaju tražene uvjete.

Sa 4 kvalificirana kandidata obavljen je intervju dok je za kandidata koji se prijavio iz reda stručnih djelatnika Centra za socijalni rad tražena nominacija od ustanove. Nakon obavljenog intervjua i dobivene nominacije komisija je sačinila rang listu kvalificiranih kandidata kako slijedi:

Iz reda osnivača:

 1. Amela Maloparić iz Orašja, Amela Mešić iz Orašja
 2. Ilija Pejić iz Donje Mahale,

Ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske

 1. Maria Breškić iz Bazika

Iz reda stručnih djelatnika Centra za socijalni rad nominirana je

 1. Ivana Oršolić iz Tolise

Danijel Šolić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave po ovoj točki, jednoglasno prihvatio da se u Upravno vijeće Centra za socijalni rad imenuju:

Iz reda osnivača:

 1. Amela Maloparić iz Orašja,
 2. Amela Mešić iz Orašja
 3. Ilija Pejić iz Donje Mahale,

Ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske

 1. Maria Breškić iz Bazika

Iz reda stručnih djelatnika Centra za socijalni rad nominirana je

 1. Ivana Oršolić iz Tolise

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje

Pero Baotić ispred predlagatelja ukratko pojasnio predloženo iznoseći kako je Općinsko vijeće na jednoj od prethodnih sjednica donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje člana N.O. Centra za poduzetništvo. Na natječaj su pristigle 3 prijave za koje je od strane imenovane komisije utvrđeno da su potpune i da ispunjavaju tražene uvjete. Nakon obavljenog intervjua komisija za provedbu postupka sačinila je rang listu kvalificiranih kandidata kako slijedi:

 1. Zoran Topić iz Orašja,
 2. Ivan Oršolić iz Donje Mahale i
 3. Ilija Pejić iz Donje Mahale.

Danijel Šošić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor raspravljao i o ovoj točki nakon čega je jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u   Nadzorni odbor Centra za poduzetništvo na upražnjenu poziciju imenuje Zoran Topić iz Orašja.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje

Pero Baotić iznosi kako se ovim prijedlogom mijenja dosadašnji pravilnik koji je propisivao načine i kriterije dodjele pomoći za obnovu stambenih objekata. Kako bi se pomogli svi oni koji su prijavili štetu uzorkovanju poplavom, imajući u vidu iznos namjenskih sredstava za pomoć u obnovi poplavljenih stambenih prostora,   potrebno je izmijeniti postojeći pravilnik na način kako je to u ovoj točki i predloženo.

U raspravi po ovoj točki uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave predsjednik konstatira da je predložena točka usvojena sa 13 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ i 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor postupka dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje

Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Pravilnikom o dodjeli pomoći za obnovu poplavljenih stambenih jedinica propisano da nadzor nad provedbom istog provodi Povjerenstvo od 5 članova koje imenuje Općinsko vijeće i to 3 člana iz reda vijećnika i 2 člana ispred Službe za gospodarstvo i infrastrukturu. Ispred službe su predložene osobe koje su bile članovi prethodne komisije a to su Vlado Stanić i Marko Oršolić dok ostala tri člana sukladno Pravilniku treba da predloži Općinsko vijeće.

Danijel Šošić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“ prihvatio da se u Povjerenstvo imenuju:

 1. Zorislav Mikić,
 2. Marinko Džoić,
 3. Josip Pejić
 4. Vlado Stanić
 5. Marko Oršolić.

U raspravi sa svojim pitanjima i primjedbama učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Predrag Mišković.

Predsjednik nakon provedene rasprave točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 10 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ i 4 „Suzdržana“ glasa.

Sjednica završila u 1215 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić