Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 17 Svibanj 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 4. travnja 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Marija Živković, Joso Živković, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne kako je vijećnica Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto vijećnice u Općinskom vijeću. Sukladno propisanoj proceduri Središnje izborno povjerenstvo provelo je postupak i dodijelilo mandat Miralemu Puran slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA.

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća novoizabrani vijećnik je dao svečanu izjavu nakon čega je Općinsko vijeće nastavilo sa radom.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Manda Rezo-stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

N sjednicu stigao vijećnik Joso Živković

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Rješenja o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019.-2020. godine,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O.Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj, poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje za 2018. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2018.godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

 

 

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Predsjednik prije nego je po ovoj točki dao riječ vijećnicima pročitao je inicijativu učenika sekcije Civitas Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u kojoj su naveli kako su nakon rada na terenu i razgovora sa građanima detektirali problem koji treba,što prije, riješiti a odnosi se na divlju deponiju koja se nalazi na dijelu puta Vidovice-Draganovci- Orašje kojeg zbog svoje sigurnosti koriste kako učenici tako i ostali mještani. Načini rješavanja problema sadržani su u slijedećim njihovim zaključcima:

-          sanirati divlju deponiju dok nije dospjela u goru fazu,

-          uniformirati komunalne redare s ciljem bolje uočljivosti na terenu (ili neka radna odjela s natpisom,

-          uvesti komunalnim redarima radno vrijeme u dvije smjene kako bi se izbjeglo popodnevno bacanje otpada,

-          uvesti prijavnicu (portu) na jedinu legalnu deponiju „Dusine“ radi uputa od strane ovlaštenog lica gdje odložiti određenu vrstu otada,

-          staviti u funkciju postojeće mrcinište na deponiji „Dusine“

Enes Đulović daje podršku inicijativi učenika sekcije Civitas te uz dodatna pojašnjenja pokreće inicijativu odnosno postavlja slijedeća pitanja:

Inicijativa: Formirati radnu grupu (delegaciju koja će imati radne sastanke sa predstavnicima UIO BiH, špeditera i drugih službi koje rade na graničnom prijelazu Orašje radi izrade plana provođenja aktivnosti na odgovoru svih na povećani promet na terminalu na graničnom prijelazu radi bolje usluge. U radnoj grupi da bude i predstavnika Općinskog vijeća Orašje.

Pitanja:

 1. Da li je na prostoru Općine Orašje bilo realizacije projekata pomoći kineske vlade poslije poplava 2014. godine u projektu donacija traktora i motokultivatora. Ako je bilo tko je realizirao projekt i kome su dodijeljene donacije tj. sredstva na prostoru općine Orašje?
 2. U projektu „Nabavka ostalih pomoćnih objekata-bilbordi“ je potrošno u 2018. godini 70.834 KM. Da li je plan da se ti bilbordi iznajmljuju za druge ekonomske subjekte. Ako se planira prostoji li cjenovnih usluga i kada se planira povrat investicije?

Marinko Džoić upoznaje vijećnike kako je Odbor za unapređenje prirode i životne okoline, čiji je on predsjednik, održao sastanak 28. ožujka 2019. godine na kom je raspravljano o radu komunalnih redara kao i o nelegalnom odlaganju otpada.

Nakon rasprave i razmatranje više prijedloga koji su išli u pravcu efikasnijeg rada komunalnih redara odnosno iznalaženja načina sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada jednoglasno je usvojeno da se Općinskom vijeću predlože slijedeće inicijative:

Inicijativa 1:

Da se za komunalne redare nabave uniforme po kojima će biti građanima prepoznatljivi. Mišljenja smo da će na taj način komunalni redari biti ne samo više uvažavani od strane građana nego će to, nadamo se,   poboljšati suradnju tj. komunikaciju između građana i komunalnih redara što će neminovno u konačnici dovesti do poboljšanja stanja u oblastima koje su u nadležnosti komunalnih redara.

Inicijativa 2.

Da se u cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada na mjestima gdje se nalaze divlje deponije smeća postave kamere koje bi pomogle u otkrivanju osoba koje otpad odlažu nelegalno. Mišljenja smo da bi se na taj način uvelike i smanjilo odlaganje otpada jer bi prekršitelje bilo lako otkriti i poduzeti zakonom propisane mjere u cilju kažnjavanja. Također je zaključeno da se pokuša iznađi način na koji bi svi građani bili uključeni u organiziran odvoz smeća što bi možda još najviše doprinijelo smanjenju nelegalnog odlaganja smeća.

Ninoslav Sušilović predlaže da se uvede cjenik kazni za osobe koje nelegalno odlažu otpad na način da se za svaki naredni prekršaj plaća veća kazna što će mišljenja je biti efikasnije od kamera ali uz uvjet da se isti primjenjuje na terenu.

Joso Živković ima slijedeća pitanja i inicijative:

 1. Zašto razvojačeni branitelji ne mogu biti oslobođeni za postotak invalidnosti kada kupuju plac za izgradnju stambenog objekta na zemlji koja općina ima u vlasništvu i kada licitira?
 2. Dokle       je stigla općinska administracija za ishođenje uporabne dozvole za novoizgrađenu hladnjaču?

Inicijative:

-          da se saslušaju i sprovedu u djelo zdrave inicijative.

-          Da se donese odluka o radu komunalnih redara.

Na pitanja i pokrenute inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Rješenja o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor zaprimio dva prijedloga za imenovanje dopredsjednika Općinskog vijeća i to: Amelu Jahić i Miralema Puran. Na svom sastanku odbor je nakon razmatranja prispjelih prijedloga za mjesto dopredsjednika u Općinskom vijeću prihvatio sa 4 glasa „Za“ i 1 glasom suzdržanim da se za dopredsjednicu imenuje vijećnica Amela Jahić.

Enes Đulović iznosi kako će podržati prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ali predlaže da se u obrazloženju predloženog rješenja ili izbriše ili izmjeni zadnji pasus obzirom da nije istinit. Statutom općine Orašje tj. člankom 32 propisano je da se prije izbora tj. predlaganja kandidata za izbor dopredsjednika obave konsultacije sa svim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću što sada nije bio slučaj tj. nisu održane konsultacije sa svim strankama koje imaju vijećnike.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako će prvo na glasovanje dati prijedlog Odbora za izbor i imenovanje te nakon toga ukoliko isti ne dobije dovoljan broj glasova dati na glasovanje i drugi prijedlog koji je stigao na adresu Odbora za izbor i imenovanje.

Predsjednik nakon glasovanja Općinskog vijeća o prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje, da se za dopredsjednicu imenuje Amela Jahić, konstatira da je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad. -4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2018. godine

Manda Kosić dodatno ukratko pojasnila predloženo izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku, nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika za financije i proračun Manda Kosić, raspravljali o istoj te je nakon provedenog glasovanja prihvatili sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Učešće u raspravi po ovoj točki uzeli Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Josip Pejić i općinski načelnik Stanko Vincetić.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019. – 2020. godine

Pero Baotić ispred predlagatelja iznosi kako je na prethodnoj sjednici usvojen nacrt današnje odluke kao dobra osnova za izradu prijedloga. Na prijedlog odluke nije stigao nikakav amandman te je ona sadržajno ista kao i usvojeni nacrt odluke. Na kraju iznosi kako predložena strategija sadrži 60 projekata vrijednosti 15.000.000,00 KM.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama sugestijama na koje je odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Marinko Baotić.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. -6.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće ovakvu odluku donijelo ranije. Međutim kako je na terenu, prilikom izgradnje kanalizacije došlo do odstupanja od utvrđene trase potrebno je donijeti novu odluku. Razlog za odstupanje od utvrđene trase je taj što je bilo moguće, ukoliko se izmjeni trasa izgradnje, da ista ide više preko zemljišta koje je u državnom vlasništvu što znači i smanjenje troškova izgradnje. Nakon usvajanja predložene odluke slijedi postupak izvlaštenja zemljišta koje je u privatnom vlasništvu i u kom će vlasnici biti adekvatno obeštećeni.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Predložena odluka je nakon rasprave i provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -7.

            prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I.

Manda Rezo iznosi kako se predloženom odlukom, ukoliko bude usvojena, utvrđuje javni interes za izgradnju prilazne ceste u Zadružnoj ulici u Donjoj Mahali. Radi se o nekretninama koje su dio postojeće prometnice koje su upisane kao prilazni put ali se nalaze u vlasništvu fizičkih osoba. Nakon usvajanja odluke slijedi postupak izvlaštenja s tim da su se vlasnici dijela parcela koje će izvlastiti odrekli prava na naknadu.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 2 glas a“Suzdržana“.

Ad. -8.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata-programa

Mladen Marković iznosi kako su Proračunom za 2019. godinu osigurana sredstva za udruge građana sa područja općine Orašje. Odlukom Općinskog vijeća propisani su uvjeti i način raspodjele sredstava. Pristigle prijave, također kako je to određeno odlukom razmatra povjerenstvo koje broji 5 članova a koje također imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. Povjerenstvo čine 2 predstavnika općinske službe te 3 člana iz reda vijećnika. Zadaća povjerenstva je da pregleda i ocjeni pristigle prijave te predloži općinskom načelniku projekte koji ispunjavaju propisne uvjete radi donošenja odluke o dodjeli sredstava.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave i razmatranja pristiglih prijava jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju

 1. Sadija Subašić,
 2. Magdalena Brašnić,
 3. Josip Pejić,
 4. Mirjam Filipović-Dominković,
 5. Anto Kobaš.

Stigla vijećnica Marija Živković

Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno usvojen.

Ad. -9.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća J.U. Centar za kulturu Orašje

Mladen Marković iznosi kako se predloženim rješenjem razrješavaju dužnosti članovi ranijeg saziva upravnog vijeća odnosno imenuju predsjednik i članovi novog saziva. Poštujući zakonom propisanu proceduru komisija, koja je imenovana od strane općinskog načelnika, provela je postupak izbora te nakon obavljenog intervjua sa kvalificiranim kandidatima sačinila rang listu kako slijedi:

 1. Goran Topić –kandidat za predsjednika
 2. Nurfeta Nurispahić kandidatkinja za predsjednicu

Za članove Upravnog vijeća:

 1. Ana Dominković
 2. Kristina Krištić i Nurfeta Nurispahić, obje kandidatkinje imaju isti broj bodova.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon razmatranja predložene liste kandidata sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Upravo vijeće Centra za kulturu imenuju:

 1. Goran Topić za predsjednika,
 2. Ana Dominković za člana i
 3. Kristina Krištić za člana.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je prijedlog rješenja usvojen sa 15 glasova „Za“, 1glasom „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. -10.

            Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini

Kratko pojašnjenje ove točke dao je pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik nakon izjašnjavanja Općinskog vijeća po ovoj točki konstatira kako je ista usvojena jednoglasno.

Ad. -11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika, uslijedila je rasprava u kojoj su sa svojim prijedlozima i sugestijama učešće uzeli vijećnici Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik daje točku na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. -12.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje za 2018. godinu

Maja Kobaš, ravnateljica ustanove dodatno, ukratko, pojasnila predloženo izvješće.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Enes Đulović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. -13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje u 2018. godini

Nakon pojašnjenja ove točke koje je dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić uslijedila je rasprava u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Sjednica završila u 1413 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća  Mario Oršolić