Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 22 Studeni 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 17. listopada 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Danijela Peranović, Dijana Oršolić, Zdravko Džoić, Joso Živković, Nusret Saltović i Miralem Puran.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, općinski pravobranitelj Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. Vijećnička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2019. godini Ivani Mikić,
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2019. godini Samri Šakanović Prgić,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2019. godini vlč. Josipu Kneževiću.

te isti dao na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Ad. -1.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline nakon kratkog pojašnjenja predlaže slijedeću inicijativu:

Vrijeme je skidanja poljoprivrednih usjeva sa naših njiva što će sigurno uzrokovati i povećan broj glodavaca u našim mjestima stoga smatramo da je potrebno provesti postupak deratizacije koja nije dugo provođena a koja bi sigurno znatno umanjila i štete koje imaju naši poljoprivredni proizvođači kao i rizik od zaraznih bolesti koje prenose glodavci.

Također vijećnik Marinko Džoić postavlja i dva vijećnička pitanja:

  1. Da li postoji mogućnost asfaltiranja ulice uz Lamele III jer je ista u dosta lošem stanju?
  2. Da li će se nastaviti izgradnja biciklističko-pješačke staze uz magistralnu cestu koja ide kroz Donju Mahalu? Dio staze koji je odrađen kroz Ugljaru je katastrofalan te pita da li je to zbog nekvalitetnog nadzora ili je projektnom dokumentacijom predviđena takva izgradnja?

Na pitanja vijećnika odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Stigla vijećnica Dijana Oršolić.

Ad. -2.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu

Manda Kosić, pomoćnica općinskog načelnika za financije ukratko pojasnila predloženu odluku iznoseći kako su razlozi izmjena i dopuna proračuna smanjenje prihoda u odnosu na planirano navodeći stavke koje su pretrpjele značajnije promjene u odnosu na panirano Proračunom za 2019. godinu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračuna iznosi kako je odbor održao sastanak na kom je raspravljao po ovoj točki. Sastanku je nazočila i pomoćnica općinskog načelnika za financije Manda Kosić koja je ukratko, prije rasprave odbora, pojasnila predloženo. Nakon rasprave odbor je jednoglasno dao podršku odluci a što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Zvonko Mikić, Enes Đulović i Joso Živković.

Stigla vijećnica Danijela Peranović.

Na pitanja i primjedbe iznesene od strane pojedinih sudionika rasprave odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Ad. -3.

            Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja općine Orašje za 2019. godinu Ivani Knežević

Danijel Šošić predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja u svom kratkom pojašnjenju odluke iznosi, između ostalog, kako je komisija raspisala javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Orašje za 2019. godinu. Na raspisani javni poziv pristigle su 3 prijave. Nakon izvršene analize pristiglih prijava komisija je utvrdila da svi predloženi kandidati ispunjavaju uvjete za dodjelu javnih priznanja. Odlukom   koja je sada predmetom rasprave predlaže se dodjela Zlatne plakete Općine Orašje Ivani Mikić iz Vidovica zbog zasluga i doprinosa od osobitog značaja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta ( u prilogu materijala vijećnicima su dostavljeni svi zapaženi rezultati koje je ostvarila u šahu). Predlaže se da Općinsko vijeće usvoji predloženu odluku.

Nakon kratke rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja općine Orašje za 2019. godinu Samri Šakanović Prgić

Danijel Šošić ispred Komisije pojasnio i ovu odluku iznoseći kako se gospođa Samra Šakanović Prgić predlaže također za dodjelu općinskog javnog priznanja u vidu zahvalnice zbog nesebičnog zalaganja u oblasti humanitarnog rada, humanog postupanja i sudjelovanja u projektima za pomoć ugroženim kategorijama građana i poboljšanja uvjeta života.

Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka jednoglasno usvojena.

Ad. -5.

            Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2019. godini vlč. Josipu Kneževiću

Danijel Šošić u svom pojašnjenju ove točke iznosi kako je vlč. Josip Knežević predložen za javno priznanje zahvalnica za nesebičan doprinos u poboljšanju uvjeta života stanovnika, slanjem humanitarne pomoći tijekom rata i nakon poplave.

Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić te općinski načelnik Stanko Vincetić, predsjednik točku dao na glasovanje.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena jednoglasno.

Sjednica završila u 1147 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić