Legislativa

Ispis

 

1. Zakon o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14)

2. Pravilnik o postupku izravnog sporazuma (“Službeni glasnik općine Orašje” broj 1/15)

3. Pravilnik o internim procedurama u postupku nabave roba, usluga i radova u jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Orašje (“Službeni glasnik općine Orašje”, broj 6/17)